Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Riksskatteverkets information om fördelning av anskaffningsvärde med anledning av Pronyx AB:s utdelning av aktier i Powerit PS AB
RSV M 2001:10

Bolaget har uppgett följande.

Erbjudandet

Bolagsstämman i Pronyx AB (Pronyx) beslutade den 3 maj 2000 att till aktieägarna dela ut samtliga aktier i Powerit PS AB (Powerit).

För varje aktie i Pronyx erhölls en aktie i Powerit.

Samtidig kontant utdelning gjordes inte.

Avstämningsdag för erhållande av aktier i Powerit var den 31 maj 2000.

Skatteregler

Förmån för aktieägare att utan betalning erhålla aktier i annat bolag beskattas som utdelning.

Utdelningen är skattefri om vissa förutsättningar är uppfyllda.

Anskaffningsvärdet på aktierna i Pronyx ska i sådant fall delas upp mellan dessa aktier och de utdelade aktierna i Powerit. Den del av anskaffningsvärdet för aktierna i Pronyx som svarar mot minskningen av marknadsvärdet till följd av utdelningen ska hänföras till aktierna i Powerit och återstoden till aktierna i Pronyx.

Beräkning

Den sista dagen för handel med aktier i Pronyx med rätt till utdelning av aktier i Powerit var fredagen den 26 maj 2000. Den lägsta noterade betalkursen för aktier i Pronyx var denna dag 35 kr. Den första dagen för handel med sådana aktier utan rätt till utdelning var den 29 maj 2000, då den lägsta noterade betalkursen var 36 kr.

Värdet av aktien i Powerit kunde således inte utläsas av värdeförändringen på noterade kurser på aktier i Pronyx. Anskaffningsvärdet på aktien i Powerit bör därför fördelas med hjälp av kurserna på Pronyx och Powerit då aktierna i Powerit senare noterades.

Noterade kurser för aktier i Powerit fanns första gången den 20 juni 2000.
Medianvärdet av den lägsta noterade betalkursen för aktier i Powerit under de första fem dagarna aktien var föremål för notering, dvs. perioden den 20 - 22 samt den 26 - 27 juni 2000, var 7 kr.

Motsvarande värde för aktier i Pronyx under samma tidsperiod var 25,10 kr.
Anskaffningsvärdet på aktier i Pronyx bör därför fördelas med 78 procent (25,10/32,10) på aktierna i Pronyx och 22 procent (7/32,10) på aktierna i Powerit¹.

¹Riksskatteverket har i RSV 2001:12 utfärdat rekommendationer om procentsatser vid fördelning av anskaffningsvärdet. Där finns också hänvisningar till lagbestämmelser.