Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Riksskatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsvärde för depåbevis i Société Européenne de Communication S.A. med anledning av omstämpling år 2000 från A-aktier till B-aktier¹
RSV 2001:9
Inkomsttaxering
Riksskatteverket lämnar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsvärde på depåbevis i Société Européenne de Communication S.A.med anledning av omstämpling år 2000 från A-aktier till B-aktier.

Enligt 3 § 1 mom. i den upphävda men vid 2001 års taxering alltjämt tillämpliga lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt (SIL) framgår att vinst (realisationsvinst) vid icke yrkesmässig avyttring av tillgångar hänförs till inkomst av kapital.

Av 24 § 2 mom. SIL framgår att med avyttring avses bl.a. byte.

Enligt RÅ 1997 ref. 81 skall en omvandling av aktier som innebär att de ges rätt till ökad eller minskad utdelning ses som en sådan förändring i andelsrätten som leder till att aktierna anses avyttrade.

Av 24 § 1 mom. SIL framgår att som intäkt tas upp det vederlag som överenskommits för den avyttrade egendomen med avdrag för försäljningsprovision och liknande kostnader.

Vid byte anses värdet av den tillbytta egendomen som vederlag för den bortbytta egendomen.

Allmänna råd:

Avyttringspris för ett depåbevis avseende A-aktie

Ett depåbevis avseende en A-aktie som omstämplats till en B-aktie skall anses avyttrat för 53,50 kr.

Av 24 § 1 mom. SIL framgår att vid beräkning av realisationsvinst får avdrag ske för alla omkostnader för egendomen, bl.a. för erlagd köpeskilling.

Vid byte anses värdet av den bortbytta egendomen som anskaffningskostnad för den tillbytta egendomen.

Allmänna råd:

Anskaffningsvärde för ett depåbevis avseende B-aktie

Varje depåbevis avseende B-aktie som erhållits genom omstämpling från A-aktie bör anses anskaffat för 53,50 kr.

¹För ytterligare information, se RSV M 2001:8.

______________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2001 års taxering.