Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Riksskatteverkets information om avyttringspris och anskaffningsvärde för depåbevis i Société Européenne de Communication S.A. i anledning av omstämpling från A-aktier till B-aktier
RSV M 2001:8

Bolaget har uppgett följande.

Erbjudandet

Den 19 april 2000 erbjöd bolaget ägarna av A-aktier i bolaget att byta dessa mot B-aktier.

För en A-aktie skulle erhållas en B-aktie. Svenska aktieägare fick byta sina depåbevis avseende A-aktier mot depåbevis avseende B-aktier.

Inget courtage skulle betalas.

Skatteregler

Byte av egendom mot annan egendom anses som en försäljning och reavinst på de bortbytta aktierna ska tas upp i deklarationen.

När man stämplar om aktier i ett bolag av ett slag till aktier av ett annat anses också försäljning ha skett om ändringen innebär att aktierna får en annan andel i bolagets kapital eller ändrad rätt till utdelning (RÅ 1997 ref. 81).

I detta fall hade ägarna av B-aktier rätt till 2 procent i utdelning före ägarna av A-aktier. Vid likvidation hade ägarna av B-aktier rätt till bolagets medel före ägarna av A-aktier.

Omstämplingen innebär således att ägarna erhåller aktier som har en större andel i både bolagets kapital och utdelningen. Omstämplingen ska därför anses som en försäljning och reavinst på A-aktierna ska beskattas.

De bortbytta aktierna anses sålda för ett pris som motsvarar värdet av de aktier man fått i utbyte.

De tillbytta aktierna anses köpta för värdet av de aktier man lämnat ifrån sig. I allmänhet är detta värde detsamma som värdet av de tillbytta värdepapperna.
Värderingen sker med utgångspunkt i värdet den dag båda parter är bundna av avtalet.

Anmälan om byte

Anmälan skulle ske under tiden den 6 april - 17 maj 2000. Innehavarna av depåbevis hade rätt att återta sin anmälan före anmälningsperiodens utgång.
Bindande avtal förelåg således den 17 maj 2000.

Försäljningspris för ett depåbevis avseende A-aktie - 53,50 kr

B-aktierna var marknadsnoterade. Den lägsta betalkursen på B-aktier den 17 maj 2000 var 53,50 kr. Det bortbytta depåbeviset avseende A-aktien får därför anses såld för detta värde.

Anskaffningsvärde för ett depåbevis avseende B-aktie - 53,50 kr

Anskaffningsvärdet för ett depåbevis avseende B-aktien får anses anskaffad för samma värde, 53,50 kr.¹

¹Riksskatteverket har i allmänna råd, RSV 2001:9, utfärdat rekommendationer om värderingen av försäljningspris och anskaffningsvärde på grund av omstämplingen.