Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Riksskatteverkets allmänna råd om anskaffningsvärde på aktier med anledning av Investment AB Öresunds utdelning år 2000 av aktier i TMT One AB¹
RSV 2001:5
Inkomsttaxering
Riksskatteverket lämnar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande allmänna råd om anskaffningsvärde på aktier med anledning av Investment AB Öresunds utdelning av aktier år 2000 i TMT One AB.

Enligt 3 § 7 a mom. i den upphävda men vid 2001 års taxering alltjämt tillämpliga lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt (SIL), skall utdelning i form av aktier från svenskt aktiebolag undantas från skatteplikt om vissa villkor är uppfyllda. Av 27 § 2 mom. första stycket SIL framgår att i sådant fall skall som anskaffningsvärde för de utdelade aktierna anses så stor del av det genomsnittliga anskaffningsvärdet för aktierna i det utdelande bolaget som svarar mot förändringen i marknadsvärdet på dessa aktier till följd av utdelningen.

Allmänna råd:

Av anskaffningsvärdet på aktier i Investment AB Öresund bör 82 procent hänföras till dessa aktier och 18 procent till aktier i TMT One AB.

¹För ytterligare information, se RSV M 2001:4.

____________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2001 års taxering.