Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Riksskatteverkets allmänna råd om förmånsvärde och anskaffningsvärde på depåbevis i Vostok Oil Ltd med anledning av erbjudande år 2000 till innehavarna av depåbevis i Vostok Nafta Investment Ltd att förvärva depåbevis i Vostok Oil Ltd¹
RSV 2001:4
Inkomsttaxering
Riksskatteverket lämnar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande allmänna råd om förmånsvärde och anskaffningsvärde på depåbevis i Vostok Oil Ltd med anledning av erbjudande år 2000 till innehavarna av depåbevis i Vostok Nafta Investment Ltd att förvärva depåbevis i Vostok Oil Ltd.

Av 3 § 1 mom. i den upphävda men vid 2001 års taxering alltjämt tillämpliga lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt (SIL) framgår att bl.a. utdelning på aktie är skattepliktig i inkomstslaget kapital.

Rätt för aktieägare att förvärva egendom från bolaget till ett pris som understiger marknadsvärdet utgör utdelning från bolaget.

Allmänna råd:

Förmånsvärde för ett depåbevis i Vostok Oil Ltd

Har inköpsrätt utnyttjats för förvärv av depåbevis i Vostok Oil Ltd och kan inte värdet vid utnyttjandet visas, bör förmånens beskattningsvärde beräknas till en (1) kr.

Enligt 24 § 1 mom. SIL får, vid beräkning av realisationsvinst, avdrag ske för alla omkostnader för egendomen, bl.a. för erlagd köpeskilling.

Vid byte anses värdet av den bortbytta egendomen som anskaffningskostnad för den tillbytta egendomen.

Allmänna råd:

Anskaffningsvärde för ett depåbevis i Vostok Oil Ltd

Varje depåbevis i Vostok Oil Ltd som erhållits genom utnyttjande av en inköpsrätt bör anses anskaffad för sex (6) kr.

¹För ytterligare information, se RSV M 2001:3.

____________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2001 års taxering.