Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Riksskatteverkets information med anledning av utdelning till innehavare av depåbevis i Vostok Nafta Investment Ltd av depåbevis i Vostok Oil Ltd
RSV M 2001:3

Vostok Nafta Investment Ltd har uppgett följande.

1 Erbjudandet

Den som på avstämningsdagen den 21 november 2000 var registrerad som innehavare av ett depåbevis i Vostok Nafta Investment Ltd erhöll en rätt att teckna ett nytt depåbevis i Vostok Oil Ltd (Vostok Oil). Denna rätt kallades för en inköpsrätt.

Inköpsrätten innebar en rätt att förvärva ett depåbevis i Vostok Oil för fem kr, vilket var mindre än marknadsvärdet på depåbevisen.

Köp av depåbevis i Vostok Oil skulle ske under perioden 29 november - 20 december 2000.

Handel med inköpsrätter kunde ske på Nya Marknaden under perioden 29 november - 15 december 2000.

2 Skatteregler

Om en innehavare av depåbevis på grund av sitt innehav får köpa depåbevis i ett annat bolag till ett pris som understiger marknadsvärdet är det en förmån som är skattepliktig i inkomstslaget kapital om rätten säljs eller utnyttjas.

Om rätten inte utnyttjas utan förfaller oanvänd sker ingen beskattning.

3 Beskattning vid försäljning av inköpsrätt

Har inköpsrätten sålts ska det belopp som erhållits vid försäljningen efter avdrag för kostnader tas upp som inkomst av kapital.

Beskattningstidpunkten är den dag försäljningen skedde.

4 Beskattning vid utnyttjande av inköpsrätt

Har inköpsrätten använts för inköp av depåbevis i Vostok Oil ska inköpsrättens marknadsvärde den dag den utnyttjades tas upp som inkomst av kapital.
Om det inte går att utreda inköpsrättens värde den dag den utnyttjades bör förmånens värde beräknas till medianen av den lägsta betalkursen på inköpsrätten under den period den var noterad, dvs. till 1,00 kr.1

Beskattningstidpunkten är den dag inköpsrätten utnyttjades.

5 När depåbeviset i Vostok Oil säljs

Det belopp som beskattats vid förvärvet av depåbevis i Vostok Oil ska läggas samman med de 5 kr som betalats för depåbeviset och övriga kostnader för köpet. Summan är anskaffningskostnaden för depåbeviset. Om inköpsrättens värde vid utnyttjandet anses vara 1 kr blir anskaffningsvärdet för depåbeviset 6 kr (= 1 + 5).1
Detta anskaffningsvärde får dras av från försäljningspriset när depåbeviset i framtiden säljs.

1Riksskatteverket har i allmänna råd, RSV 2001:4, utfärdat rekommendationer om belopp för förmånsvärde och anskaffningsvärde på depåbevis i Vostok Oil Ltd. Där finns också hänvisningar till lagbestämmelser.