Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 1996:32

OBS! Dessa rekommendationer m.m. har upphört att gälla fr.o.m. 1998-01-01; se RSV S 1998:8

Riksskatteverkets rekommendationer m.m. om skatteavdrag på inkomst av arbete som inte avser bestämd tidsperiod eller inte uppbärs regelbundet (engångsbelopp).¹

Riksskatteverket (RSV) meddelar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande rekommendationer m.m. om skatteavdrag på inkomst av arbete som inte avser bestämd tidsperiod eller inte uppbärs vid regelbundet återkommande tillfällen (engångsbelopp).

¹Beträffande föregående år, se RSV S 1995:33.

1 Inledning

Den som utger ersättning för arbete är under de förutsättningar som anges i 39 § uppbördslagen (1959:272), UBL, skyldig att göra avdrag för preliminär skatt.

Enligt 7 § första stycket UBL skall preliminär A-skatt på engångsbelopp utgå med 30 % av inkomsten. Detsamma gäller i fråga om inkomst som inte utgör den skattskyldiges huvudsakliga inkomst av arbete. Uppbär någon engångsbelopp tillsammans med inkomst, som utgör den skattskyldiges huvudsakliga inkomst av arbete (i dessa rekommendationer benämnd annan lön), skall preliminär A-skatt utgå enligt grunder som Riksskatteverket fastställer med beaktande av bestämmelserna i 3 § 1 mom. UBL (7 § andra stycket). I RSV:s föreskrifter RSFS 1996:29 har RSV fastställt en tabell för beräkning av skatt på engångsbelopp. Tabellen finns intagen under avsnitt 3.2.

Skatt tas inte i något av fallen ut på ett belopp som understiger 100 kr.

2 Engångsbelopp

Rekommendationer:

Som engångsbelopp bör räknas t.ex. retroaktiv lön, tantiem och semesterersättning. Hit bör också räknas med nedan nämnda undantag ackordsersättning, provision, arvode och skattepliktig del av avgångsvederlag oavsett om utbetalningen görs i direkt samband med annan löneutbetalning eller inte.

Till engångsbelopp bör emellertid inte räknas sådana ackordsersättningar, både i form av ackordsförskott och ackordsöverskott, provisioner, arvoden och avgångsvederlag som betalas ut vid regelbundet återkommande tillfällen, t.ex. varje månad eller 2 gånger i månaden. I sådana fall bör inte engångstabellen användas utan skatteavdrag bör göras enligt den vanliga skattetabellen.

3 Skatteavdrag för preliminär skatt
3.1 Enbart engångsbelopp

Om engångsbelopp betalas ut till en arbetstagare, som enbart får engångsbelopp från sin arbetsgivare, görs skatteavdrag med 30 % av beloppet (7 § första stycket).

3.2 Engångsbelopp utöver annan lön

Om engångsbelopp betalas ut till en arbetstagare, som från sin arbetsgivare också har annan lön görs skatteavdrag enligt grunder som RSV fastställer (7 § andra stycket).

I RSV:s föreskrifter RSFS 1996:29 har nedanstående tabell fastställts för beräkning av avdrag för A-skatt på engångsbelopp som betalas ut till en arbetstagare som från sin arbetsgivare också har annan lön, t.ex. för månad, två veckor (halvmånad) eller vecka.

årslön i kr Prel skatt i % av engångsbelopp
lägsthögst 
110 0000
10 00170 00036
70 001110 00028
110 001205 00039
205 001230 00036
230 001275 00060
275 001 57

öretal som uppkommer vid beräkning av skatteavdraget bortfaller (39 § 1 a mom. fjärde stycket).

Rekommendationer:

Om engångsbelopp betalas ut samtidigt med annan lön, bör avdrag göras för A-skatt på engångsbeloppet enligt engångstabellen och på inkomsten i övrigt enligt den vanliga skattetabellen.

Skatteavdrag på små lönetillägg bör inte göras enligt engångstabellen. Denna tabell bör tillämpas bara när det är fråga om ett engångsbelopp som vid jämförelse med den vanliga lönen är relativt stort. Små lönetillägg liksom övertidsersättning bör läggas samman med den ordinarie lönen för perioden, varefter skatteavdrag görs enligt den vanliga skattetabellen. Engångstabellen får dock tillämpas på mera betydande lönetillägg och i undantagsfall även på övertidsersättning, om övertidsarbete utförs i en viss utsträckning under flertalet avlöningsperioder men ersättningen betalas ut oregelbundet efter räkning, ibland för 3 veckor, ibland för en månad, ibland kanske för 2-3 månader.

När årslönen beräknas skall vad som sägs i 8 § första-fjärde styckena UBL om andra förmåner beaktas. Eventuella drickspengar skall även räknas med vid bestämmandet av årslönen (9 §). Traktamentsersättning och milersättning skall inräknas i årslönen till den del de överstiger avdragsgilla belopp vid mottagarens inkomsttaxering. Annan kostnadsersättning som är förenad med tjänsten skall inräknas i årslönen endast om det är uppenbart att ersättningen avser kostnader som inte är avdragsgilla vid inkomsttaxeringen eller överstiger avdragsgillt belopp. I sådant fall skall hela ersättningen respektive den del av ersättningen som överstiger avdragsgillt belopp inräknas.

Rekommendationer:

Med årslön får i detta sammanhang förstås den totala bruttoinkomst av arbete, som arbetstagaren kan beräknas få under inkomståret hos den arbetsgivare som skall göra skatteavdrag. Det engångsbelopp som avdrag skall göras på bör sammanräknas med annan lön som arbetsgivaren betalar ut samt med eventuella andra engångsbelopp som arbetsgivaren tidigare betalat ut till arbetstagaren under året.

För den som är sjuk under året och får sjukpenning bör även sjukpenningen beaktas när årslönen beräknas.

Vid beräkning av årslönen bör inte tas hänsyn till eventuella beslut från skattemyndigheten om särskild beräkningsgrund eller jämkning av den preliminära skatten.

Om arbetstagaren börjat eller slutat sin anställning under året eller om arbetsgivaren känner till att arbetstagaren kommer att sluta anställningen bör årslönen beräknas till ett belopp som motsvarar vad han skulle ha fått i årsinkomst vid anställning under hela året hos den som skall göra skatteavdraget. Om arbetstagaren gör troligt att hans årslön på grund av sjukdom, arbetslöshet eller andra särskilda omständigheter blir lägre än enligt denna beräkning, får arbetsgivaren i stället bestämma årslönen till det belopp som arbetstagaren beräknar som sin totala bruttoinkomst under året hos samtliga arbetsgivare.

Arbetsgivarens beräkning av årslönen bör godtas om det inte finns särskilda skäl för annat.

3.3 Engångsbelopp som betalas ut sedan anställningen upphört

Om en arbetstagare får ytterligare lön från en arbetsgivare sedan anställningen upphört skall avdrag för preliminär skatt göras.

Rekommendationer:

Om utbetalning görs under samma år som anställningen upphörde bör skatteavdrag enligt engångstabellen göras.

Om utbetalningen görs under ett senare år bör skatteavdrag med 30 % göras.

Arbetsgivaren skall dock inte göra skatteavdrag om arbetstagaren visar att sådant avdrag inte skall göras, t.ex. genom att visa att han har F-skattesedel för utbetalningsåret.

3.4 Förhöjt skatteavdrag

Om arbetstagaren anmäler för arbetsgivaren att han önskar ett förhöjt skatteavdrag på engångsbeloppet, skall arbetsgivaren göra avdrag med det högre beloppet (41 § 1 mom.).

3.5 Beslut av skattemyndigheten

Skattemyndigheten kan besluta att skatteavdrag på engångsbelopp skall göras med lägre eller högre belopp än engångstabellen visar (3 § 2 mom. och 45 § 1 mom.). Skatteavdrag skall då göras enligt beslutet (46 § 3 mom.).

Rekommendationer:

Om skattemyndigheten beslutat att skatteavdrag skall göras med en viss procent av lönen, bör detta beslut gälla även för engångsbelopp. Ett beslut däremot som innebär att skatten vid varje avlöningstillfälle skall beräknas på lönen minskad eller ökad med ett visst belopp bör inte tillämpas på engångsbelopp.

3.6 Skatteavdrag då skattsedel inte lämnats

Arbetstagaren behöver inte lämna skattsedeln till arbetsgivaren om arbetsgivaren har fått besked om skatteavdraget från skattemyndigheten. Skatteavdrag skall då göras enligt beskedet, 40 § 3 mom. UBL. Om arbetstagaren i andra fall inte lämnat skattsedel på A-skatt eller visat F-skattesedel eller ett F-skattebevis eller lämnat en sådan uppgift om innehav av en F-skattesedel som får tas för god och inte heller visat intyg eller lämnat beslut från skattemyndigheten att skatteavdrag inte skall göras, skall arbetsgivaren göra ett förhöjt skatteavdrag på engångsbeloppet (40 § 1 mom.).

Det förhöjda skatteavdraget skall enligt 40 § 1 mom. UBL göras på följande sätt.

När det gäller engångsbelopp, där engångstabellen är tillämplig, görs skatteavdrag med beloppet i engångstabellen ökat med 10 %.

När det gäller engångsbelopp, där regeln om skatteavdrag med 30 % är tillämplig, görs skatteavdrag för månadslön i den vanliga skattetabellen på arbetsgivarens hemort. Beloppet ökas med 10 %.

öretal som uppkommer vid beräkning av skatteavdrag bortfaller (39 § 1 mom. fjärde stycket).

4 Skatteavdrag för kvarstående skatt

Rekommendationer:

Om arbetstagaren har annan lön utöver engångsbelopp och denna lön inte täcker det avdrag som skall göras för kvarstående skatt, sedan avdrag gjorts för den preliminära skatten, bör återstoden dras av från engångsbelopp som betalas ut under den tid då avdrag för kvarstående skatt skall göras. Avdrag för kvarstående skatt bör inte göras på lön som betalas ut efter det att anställningen upphört.

En arbetstagare, som arbetsgivaren gör preliminärskatteavdrag för, skall lämna skatteinbetalningskort på kvarstående skatt till arbetsgivaren. Om arbetstagaren inte har påförts kvarstående skatt eller har betalat den kvarstående skatten själv, skall han visa arbetsgivaren skattekort på slutlig skatt, kvitto på att skatten är betald eller intyg från skattemyndigheten. Han behöver dock inte göra detta om arbetsgivaren fått besked om skatteavdraget från skattemyndigheten (40 § 2 och 3 mom.).

Om arbetstagaren inte gör vad som sagts ovan skall arbetsgivaren göra avdrag för kvarstående skatt på engångsbeloppet, i den mån beloppet räcker till, med samma belopp som för A-skatt (40 § 2 mom.).

Dessa rekommendationer m.m. tillämpas fr.o.m. den 1 januari 1997 och ersätter RSV S 1995:33.