Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 1998:8

Riksskatteverkets rekommendationer m.m. om skatteavdrag från ersättning för arbete som inte avser bestämd tidsperiod eller inte betalas ut regelbundet (engångsbelopp).

Riksskatteverket (RSV) meddelar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande rekommendationer m.m. om skatteavdrag från ersättning för arbete som inte avser bestämd tidsperiod eller inte betalas ut vid regelbundet återkommande tillfällen (engångsbelopp).

1 Inledning

Den som betalar ut ersättning för arbete är under de förutsättningar som anges i 5 kap. 1 § skattebetalningslagen (1997:483), SBL, skyldig att göra avdrag för preliminär skatt.

Enligt 8 kap. 8 § första stycket 3 SBL skall skatteavdrag från engångsbelopp göras med 30 % såvida beloppet inte betalas ut tillsammans med ersättning som utgör mottagarens huvudinkomst. Betalas engångsbelopp ut till någon tillsammans med ersättning som utgör mottagarens huvudinkomst (i dessa rekommendationer m.m. benämnd annan lön), skall skatteavdrag göras enligt grunder som RSV fastställer. RSV har i föreskrifter fastställt tabeller för beräkning av skatt på engångsbelopp. Tabellerna finns intagna under rubriken 1. Engångsbelopp i de årliga skattetabellerna

Skattetabell RSV 453, som används för beräkning av skatteavdrag för sjömän i närfart/fjärrfart och

Skattetabell RSV 403, som används för beräkning av skattevdrag för övriga arbetstagare.

Skatt tas inte i något av fallen ut på ett belopp som understiger 100 kr.

2 Engångsbelopp

Rekommendationer:

Som engångsbelopp bör räknas t.ex. retroaktiv lön, tantiem och semesterersättning. Hit bör också räknas

med nedan nämnda undantag ackordsersättning, provision, arvode och skattepliktig del av avgångsvederlag oavsett om utbetalningen görs i direkt samband med annan löneutbetalning eller inte.

Till engångsbelopp bör emellertid inte räknas sådana ackordsersättningar, både i form av ackordsförskott och ackordsöverskott, provisioner, arvoden och avgångsvederlag som betalas ut vid regelbundet återkommande tillfällen, t.ex. varje månad eller 2 gånger i månaden. I sådana fall bör inte engångstabellen användas utan skatteavdrag bör göras enligt den vanliga skattetabellen.

3 Skatteavdrag

3.1 Enbart engångsbelopp

Om engångsbelopp betalas ut till en arbetstagare, som enbart får engångsbelopp från sin arbetsgivare, görs skatteavdrag med 30 % av beloppet (8 kap. 8 § första stycket 3 SBL).

3.2 Engångsbelopp utöver annan lön

Om engångsbelopp betalas ut till en arbetstagare, som från sin arbetsgivare också har annan lön görs skatteavdrag enligt grunder som RSV fastställer (8 kap. 8 § andra stycket SBL jämförd med 20 § skattebetalningsförordningen).

Som framgår av avsnitt 1 har RSV fastställt tabeller för beräkning av skatteavdrag från engångsbelopp dels för sjömän i närfart/fjärrfart dels för övriga arbetstagare.

Skatteavdraget anges i hela kronotal så att öretal bortfaller (23 kap. 1 §).

Rekommendationer:

Om engångsbelopp betalas ut samtidigt med annan lön, bör skatteavdrag från engångsbeloppet göras enligt engångstabellen och från inkomsten i övrigt enligt den vanliga skattetabellen.

Skatteavdrag från små lönetillägg bör inte göras enligt engångstabellen. Denna tabell bör tillämpas bara när det är fråga om ett engångsbelopp som vid jämförelse med den vanliga lönen är relativt stort. Små lönetillägg liksom övertidsersättning bör läggas samman med den ordinarie lönen för perioden, varefter skatteavdrag görs enligt den vanliga skattetabellen. Engångstabellen får dock tillämpas på mera betydande lönetillägg och i undantagsfall även på övertidsersättning, om övertidsarbete utförs i en viss utsträckning under flertalet avlöningsperioder men ersättningen betalas ut oregelbundet efter räkning, ibland för 3 veckor, ibland för en månad, ibland kanske för 2-3 månader.

När årslönen beräknas skall vad som sägs i 8 kap. 14, 15 och 17 §§ SBL om andra förmåner beaktas. Eventuella drickspengar skall även räknas med vid bestämmandet av årslönen (18 §). Traktamentsersättning och milersättning skall inräknas i årslönen till den del de överstiger avdragsgilla belopp vid mottagarens inkomsttaxering. Annan kostnadsersättning som är förenad med tjänsten skall inräknas i årslönen endast om det är uppenbart att ersättningen avser kostnader som mottagaren inte får dra av vid inkomsttaxeringen eller överstiger avdragsgillt belopp. I sådant fall skall hela ersättningen respektive den del av ersättningen som överstiger avdragsgillt belopp inräknas.

Rekommendationer:

Med årslön får i detta sammanhang förstås den totala bruttoinkomst av arbete, som arbetstagaren kan beräknas få under inkomståret hos den arbetsgivare som skall göra skatteavdrag. Det engångsbelopp som avdrag skall göras från bör sammanräknas med annan lön som arbetsgivaren betalar ut samt med eventuella andra engångsbelopp som arbetsgivaren tidigare betalat ut till arbetstagaren under året.

För den som är sjuk under året och får sjukpenning bör även sjukpenningen beaktas när årslönen beräknas.

Vid beräkning av årslönen bör inte tas hänsyn till eventuella beslut från skattemyndigheten om särskild beräkningsgrund eller ändrad beräkning av skatteavdrag (jämkning).

Om arbetstagaren börjat eller slutat sin anställning under året eller om arbetsgivaren känner till att arbetstagaren kommer att sluta anställningen bör årslönen beräknas till ett belopp som motsvarar vad han skulle ha fått i årsinkomst vid anställning under hela året hos den som skall göra skatteavdraget. Om arbetstagaren gör troligt att hans årslön på grund av sjukdom, arbetslöshet eller andra särskilda omständigheter blir lägre än enligt denna beräkning, får arbetsgivaren i stället bestämma årslönen till det belopp som arbetstagaren beräknar som sin totala bruttoinkomst under året hos samtliga arbetsgivare.

Arbetsgivarens beräkning av årslönen bör godtas om det inte finns särskilda skäl för annat.

3.3 Engångsbelopp som betalas ut sedan anställningen upphört

Om en arbetstagare får ytterligare lön från en arbetsgivare sedan anställningen upphört skall skatteavdrag göras.

Rekommendationer:

Om utbetalning görs under samma år som anställningen upphörde bör skatteavdrag enligt engångstabellen göras.

Om utbetalningen görs under ett senare år bör skatteavdrag med 30 % göras.

Arbetsgivaren skall dock inte göra skatteavdrag om arbetstagaren visar att sådant avdrag inte skall göras, t.ex. genom att visa att han har F-skattsedel för utbetalningsåret.

3.4 Förhöjt skatteavdrag

Om arbetstagaren anmäler för arbetsgivaren, som avses i 3.2 och 3.3, att han önskar ett förhöjt skatteavdrag från engångsbeloppet, skall arbetsgivaren göra avdrag med det högre beloppet (8 kap. 7 § SBL).

3.5 Beslut av skattemyndigheten

Skattemyndigheten kan besluta att skatteavdrag från engångsbelopp skall göras med lägre eller högre belopp än engångstabellen visar (8 kap. 1, 11 och 27-29 §§ SBL). Skatteavdrag skall då göras enligt beslutet (5 kap. 13 § SBL).

Rekommendationer:

Om skattemyndigheten beslutat att skatteavdrag skall göras med en viss procent av lönen, bör detta beslut gälla även för engångsbelopp. Ett beslut däremot som innebär att skatten vid varje avlöningstillfälle skall beräknas på lönen minskad eller ökad med ett visst belopp bör inte tillämpas på engångsbelopp.

3.6 Skatteavdrag då skattsedel inte visats upp

Arbetstagaren skall på arbetsgivarens begäran visa upp sin A-skattsedel, F-skattsedel eller F-skattebevis, lämna sådan uppgift om innehav av F-skattsedel som får godtas eller visa upp beslut eller intyg från skattemyndigheten om att skatteavdrag inte skall göras från ersättningen (5 kap. 16 § SBL). Om arbetstagaren inte följt arbetsgivarens begäran skall arbetsgivaren göra ett förhöjt skatteavdrag från engångsbeloppet enligt 8 kap. 6 § första stycket SBL.

Det förhöjda skatteavdraget skall göras på följande sätt.

När det gäller engångsbelopp, där engångstabellen är tillämplig görs skatteavdrag med beloppet i engångstabellen ökat med 10 %.

När det gäller engångsbelopp, där regeln om skatteavdrag med 30 % är tillämplig görs skatteavdrag för månadslön i den vanliga skattetabellen på arbetsgivarens hemort. Beloppet ökas med 10 %.

Reglerna om förhöjt skatteavdrag skall inte tillämpas om arbetsgivaren fått besked från skattemyndigheten om vilket skatteavdrag som skall göras (8 kap. 6 § andra stycket SBL).

Dessa rekommendationer m.m. tillämpas fr.o.m. inkomståret 1998 och ersätter Riksskatteverkets rekommendationer m.m. (RSV S 1996:32) om skatteavdrag på ersättning för arbete som inte avser bestämd tidsperiod eller inte uppbärs regelbundet (engångsbelopp).