Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utskiftning år 2006 av aktier av serie A i Scania AB m.m. vid likvidation av Ainax AB

Område: Inkomsttaxering

Utkom från trycket: 7 april 2006

Dnr/målnr/löpnr:
SKV A 2006:05
Skatteverket lämnar med stöd av 2 § förordningen (2003:1106) med instruktion för Skatteverket följande allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utskiftning år 2006 av aktier av serie A i Scania AB m.m. vid likvidation av Ainax AB. ¹

Enligt 44 kap. 7 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, anses ett värdepapper avyttrat om det företag som gett ut det träder i likvidation.

Av  44 kap. 26 § IL framgår att kapitalvinster skall tas upp som intäkt det beskattningsår då tillgången avyttras. Kapitalförluster skall dock inte dras av som kostnad förrän det beskattningsår då förlusten är definitiv.

Kapitalvinsten skall enligt 44 kap. 13 § IL beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången minskad med utgifterna för avyttringen och omkostnadsbeloppet. Vid likvidation utgörs ersättningen av den egendom som utskiftas från det likviderade företaget.

Av 44 kap. 14 § IL framgår att med omkostnadsbelopp avses normalt utgifter för anskaffning (anskaffningsutgifter) ökade med utgifter för förbättring (förbättringsutgifter).

Enligt 61 kap. 2 § IL skall inkomster i annat än pengar normalt värderas till marknadsvärdet.

Allmänna råd:

Varje aktie i Ainax AB bör anses avyttrad för 324,50 kr. Härtill läggs det kontantbelopp som kan komma att utbetalas vid den slutliga avvecklingen av bolaget.  

Anskaffningsutgiften för en aktie av serie A i  Scania AB som erhållits på grund av utskiftningen bör beräknas till 324,50 kr.

___________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2007 års taxering.

¹För ytterligare information, se Skatteverkets meddelanden SKV M 2006:4.