Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets information om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utskiftning år 2006 av aktier av serie A i Scania AB m.m. vid likvidation av Ainax AB

Dnr/målnr/löpnr:
SKV M 2006:04

Likvidation av Ainax AB

Ainax AB (Ainax) har uppgett följande.

Aktieägarna i Ainax  beslutade på ordinarie bolagsstämma den 6 mars  2006 att Ainax skulle träda i frivillig likvidation med omedelbar verkan. Vid bolagsstämman beslutades även att ge likvidatorn i uppdrag att besluta om att till de aktieägare i Ainax, som var införda i aktieboken per den 28 februari 2006, omedelbart skifta ut en A-aktie i Scania AB (Scania) på varje aktie i Ainax. 

Bolagsverket utsåg den 6 mars 2006 en likvidator, vilken samma dag fattade beslut om att skifta ut en A-aktie i Scania på varje aktie i Ainax.

Värdepapperscentralen (VPC) registrerade de utskiftade Scania-aktierna hos Ainax aktieägare den 7 mars 2006.

Resterande del av Ainax tillgångar kommer efter det att verksamheten avvecklats och kostnaden för likvidationen har betalats att skiftas ut till aktieägarna i Ainax. Detta beräknas kunna ske före årsskiftet 2006/2007.

Skatteregler

För aktieägare som är obegränsat skattskyldig i Sverige innebär likvidation att aktieägaren anses ha avyttrat sina aktier i bolaget den dag då bolaget träder i likvidation. Avyttringspriset motsvarar värdet av de tillgångar som utskiftas från det likviderade bolaget. Vid kapitalvinstberäkning med anledning av en sådan avyttring ska aktieägaren från avyttringspriset dra av sitt omkostnadsbelopp för aktien i det likviderade bolaget.

Avyttringspriset bestäms den dag då skifteslikviden blir känd till sitt belopp. Vid utskiftning av noterade aktier torde detta inträffa när de av likvidatorn utskiftade aktierna registreras på aktieägarens värdepapperskonto hos VPC. Avyttringspriset får anses motsvara lägsta betalkursen för den utskiftade aktien denna dag. 

I den mån ytterligare tillgångar utskiftas från det likviderade bolaget till aktieägaren ska värdet av dessa tillgångar läggas till avyttringspriset. Den tillkommande köpeskillingen ska tas upp till beskattning det år som beloppets storlek blir känt.

Om likvidationen medför en kapitalförlust får denna inte dras av förrän det kan konstateras att förlusten är definitiv. Normalt kan detta inte ske förrän samtliga tillgångar utskiftats.

 

Beräkningar

Aktieägarna i Ainax anses ha avyttrat sina aktier den dag då beslut fattades om att Ainax skulle träda i frivillig likvidation, dvs. den 6 mars 2006. Avyttringspriset för dessa aktier bör fastställas till den lägsta noterade betalkursen för en aktie i Scania av serie A den dag då de utskiftade Scaniaaktierna registrerades på aktieägarnas värdepapperskonton. Detta skedde den 7 mars 2006.

Aktierna i Scania är noterade på Stockholmsbörsen. Lägsta betalkurs för aktier av serie A i Scania den 7 mars 2006 var 324,50 kr. Aktierna i Ainax får därför anses vara avyttrade för 324,50 kr per aktie. Varje aktie i Scania som erhållits genom utskiftningen från Ainax bör anses anskaffad för 324,50 kr.

Beträffande utskiftning av resterande del av Ainax tillgångar gäller att det utskiftade beloppet ska tas upp till beskattning som en tillkommande köpeskilling det år som beloppets storlek blir känt.

Om storleken på det tillkommande beloppet blir känt före årsskiftet 2006/2007 ska aktieägare som erhållit Scania-aktier vid utskiftningen den 7 mars 2006 till avyttringspriset 324,50 kr lägga det tillkommande beloppet.

Om storleken på det tillkommande beloppet inte blir känt förrän under 2007 beskattas utskiftningen av Scania-aktierna vid 2007 års taxering med avyttringspriset 324,50 kr och det tillkommande beloppet vid 2008 års taxering.

Anskaffningsutgiften för utskiftade Scania-aktier påverkas inte av utskiftningen av resterande tillgångar.

¹Skatteverket har lämnat allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utskiftningen, se SKV A 2006:5.