Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd 2005

Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2006 samt fr.o.m. 2007 års taxering¹

Område: Inkomsttaxering, Skattebetalning

Utkom från trycket: 2005-12-19

Dnr/målnr/löpnr:
SKV A 2005:38

Skatteverket lämnar med stöd av 2 § förordningen (2003:1106) med instruktion för Skatteverket följande allmänna råd om värdering av bilförmån att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2006 samt fr.o.m. 2007 års taxering.

 

1  Bilförmån

Reglerna om värdering av bilförmån finns i 61 kap. 5-11 och 18-19 b §§ inkomstskattelagen (1999:1229), IL.
Av 22 kap. 7 §2 st . IL följer att uttag i form av användande av bil som ingår i näringsverksamhet skall värderas enligt samma regler.

Allmänna råd:
Dessa allmänna råd bör tillämpas även vid värdering av förmån av att för privat bruk använda bil som ingår i näringsverksamhet.

 
Bilförmån uppkommer enligt prop. 1986/87:46 och 1977/78:40 när en skattskyldig för privat bruk i mer än ringa omfattning använder bil som tillkommer honom på grund av anställning, uppdragsförhållande eller annan liknande grund. Skatteplikt föreligger även i de fall arbetsgivaren tillhandahåller bil genom leasing eller förmånligt hyresavtal.

Allmänna råd:
Bilförmån bör anses föreligga även om ett förmånligt avtal ingåtts med annan än arbetsgivaren, t.ex. utomstående uthyrnings- eller leasingföretag, eller annat bolag inom koncernen om det föreligger ett samband mellan det förmånliga hyres- eller leasingavtalet och anställningen eller uppdragsförhållandet.

Som bilförmån bör räknas även sådana fall där förmånligt hyres- eller leasingavtal erhållits beroende på att bilen även skall utnyttjas i betydande omfattning för reklamändamål.

Även i fall då den anställde formellt själv äger bilen kan en med bilförmån jämställd förmån föreligga. Exempel på fall då en sådan förmån kan tänkas föreligga är när

- bilen pga. anställning eller uppdrag har förvärvats på mycket förmånliga villkor, t.ex. genom ett fördelaktigt återköpsavtal som reellt innebär att bilen kunnat användas på ett med bilförmån jämförligt sätt,

- den anställde förvärvat bilen av sin arbetsgivare utan att behöva erlägga någon kontant likvid och med skyldighet att amortera endast obetydliga belopp.

Bilförmån bör anses föreligga i de fall den anställde använder bil för privat bruk i mer än ringa omfattning även om brukandet har begränsats t.ex. till att avse i huvudsak körning mellan bostad och arbetsplats.

Bilförmån föreligger även om den anställde hyr bilen av arbetsgivaren eller i övrigt lämnar ersättning för det privata användandet. Hyresersättningen får då dras av från förmånsvärdet.

Med bil avses både personbilar och andra bilar (lätta lastbilar och liknande) som utnyttjas eller kunnat utnyttjas för personbefordran. Hit räknas även husbilar, som registrerats som lätta lastbilar.

Förmånsvärde beräknat enligt reglerna för värdering av bilförmån gäller inte för tung lastbil eller buss. Reglerna gäller inte heller för motorcykel. I sådana fall bör värdet av privat användande beräknas enligt allmänna värderingsregler i varje enskilt fall. Med tung lastbil avses lastbil eller husbil med totalvikt över3 500 kg . Som buss betecknas ett fordon som är inrättat för befordran av fler än åtta personer utöver föraren (tio sittplatser) även om fordonet dessutom är inrättat för annat ändamål.

 
Om den skattskyldige haft bilförmån bara i ringa omfattning skall enligt 61 kap. 11 §2 st . IL förmånen värderas till noll. Av prop. 1993/94:90 s. 94 framgår att med ringa omfattning avses ett fåtal tillfällen per år och en sammanlagd körsträcka på högst 100 mil.

Allmänna råd:
Med ett fåtal tillfällen bör avses högst tio.

 

2  Schablonmässig värdering

2.1  Nybilspris för bilmodellen

Enligt 61 kap. 6 § IL avses med bilmodell en bil av samma märke, variant och tillverkningsår. Med en bilmodells nybilspris avses enligt samma lagrum det pris som bilen hade när den introducerades på den svenska marknaden.

Allmänna råd:
En bilmodell som är ny endast på grund av nytt tillverkningsår bör anses introducerad på den svenska marknaden vid detta tillverkningsårs ingång.

Med nybilspris, anskaffningspris och marknadspris avses pris inklusive mervärdesskatt.

För en ny bilmodell, som introducerats på marknaden, men där nybilspriset ännu inte fastställts i Skatteverkets föreskrifter (RSFS 2001:23, RSFS 2002:29, RSFS 2003:31, SKVFS 2004:37, SKVFS 2005:16 och SKVFS 2005:28) om värdering av bilförmån, bör det marknadspris som generalagent eller motsvarande har rekommenderat användas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter.

Beräknat förmånsvärde exklusive drivmedelsförmån bör avrundas nedåt till närmast helt hundratal kronor.

 
2.2  Extrautrustning

Vid beräkning av förmånsvärdet skall enligt 61 kap. 8 § IL till nybilspriset läggas anskaffningskostnaden för extrautrustning, dvs. anskaffningskostnaden för sådan utrustning som inte ingår i det nybilspris som fastställts av Skatteverket. Detsamma gäller enligt första strecksatsen i 61 kap. 7 § IL för bilmodeller som är sex år eller äldre och som värderas enligt sitt verkliga nybilspris.

Allmänna råd:
Extrautrustning kan antingen vara fast monterad på bilen eller monterad på så sätt att den lätt går att avlägsna, men är avsedd att användas på fordonet.

Det bör anses sakna betydelse för förmånsvärderingen om utrustningen anskaffas i samband med att bilen levereras eller vid ett senare tillfälle likaväl som om utrustningen redan finns i förmånsgivarens ägo innan bilen anskaffas. Det bör även anses sakna betydelse för vilket ändamål utrustningen anskaffats, t.ex. för bilens körsäkerhet, eller för förarens och passagerares bekvämlighet.

Följande utrustning är exempel på extrautrustning om den inte redan ingår i nybilspriset för bilmodellen: automatisk växellåda, antisladd- och antispinnsystem, nivåreglering, farthållare, xenonljus, extraljus, luftkonditionering, klimatanläggning, sollucka, eljusterbara säten, elektriska fönsterhissar, eluppvärmd vindruta, elmanövrerade backspeglar, airbag, sidokrockskydd, dragkrok, vinterdäck, motorvärmare, kupévärmare, centrallås, alkolås, larmanordning, takräcke, lastbox, barnbilstol, metalliclack, tonade rutor, läderklädsel, personlig bilskylt, radio, bandspelare, CD/DVD-spelare, bränsledator, färddator, väg- och trafikinformationssystem (RTI) och GPS-navigator.

Om förmånsbilen är en lätt lastbil och har utrustats med vinschar, kranar o.d. som anskaffats enbart för tjänstebruk bör denna extrautrustning inte beaktas vid förmånsvärderingen.

Med anskaffningskostnad för extrautrustning bör förstås priset för materialkostnad, arbetskostnad m.m. inklusive mervärdesskatt vid anskaffningstillfället. Lämnade sedvanliga rabatter på extrautrustning bör beaktas vid beräkning av anskaffningskostnaden om rabatten ligger på en rimlig nivå.

Med rabatt som ligger på rimlig nivå bör avses den rabatt som lämnas till allmänheten (ej företag). Rabatten bör, oavsett om den gäller nedsättning av totala anskaffningskostnaden i kronor eller utgörs av att viss utrustning lämnas utan kostnad e.d., proportioneras på bilen respektive utrustningen. Rabatt som lämnas på anskaffningskostnaden för bilen bör inte beaktas. Om exempelvis rabatten på totala anskaffningskostnaden för bilen inkl. utrustning är 5 % och värdet av utrustningen uppgår till 10 000 kr, bör anskaffningskostnaden för utrustningen anses vara 9 500 kr, vilket är det belopp som bör läggas till det av Skatteverket fastställda nybilspriset för bilen.

Om extrautrustningen hyrts eller om arbetsgivaren inte haft någon kostnad för densamma eller kostnaden väsentligt understiger sedvanlig anskaffningskostnad bör det marknadspris som återförsäljare rekommenderat anses utgöra anskaffningskostnad.

Om bilen köpts eller hyrts begagnad och priset för extrautrustningen inte specificerats, kan extrautrustningen anses anskaffad samma år som bilen tillverkades såvida det inte är uppenbart att utrustningen anskaffats vid ett senare tillfälle. I sådant fall bör anskaffningspriset för extrautrustningen beräknas från verkligt anskaffningsår.

Är bilen tio år eller äldre (1996 års modell eller äldre) bör bortses från extrautrustning som anskaffades då bilen var ny.

 
2.3  Nedsättning av förmånsvärdet

Av 61 kap. 11 § IL framgår att - om den anställde av sin nettolön lämnar ersättning för bilförmånen - skall förmånsvärdet sättas ned med ersättningens belopp.

Allmänna råd:
Förmånsvärdet bör minskas med belopp motsvarande eventuell fast avgift och kostnad för fordonsskatt, försäkring, besiktning, reparation eller extrautrustning som den anställde av sin nettolön löpande under året (månatligt belopp e.d.) eller som engångsbelopp betalar till arbetsgivaren. Har beloppet betalats till annan än arbetsgivaren bör kvitto eller bestyrkt kopia av kvitto lämnas till arbetsgivaren för att förmånsvärdet skall reduceras med erlagt belopp.
Från förmånsvärdet bör inte avräknas:

- mindre utgifter för underhåll, t.ex. för biltvätt,

- oförutsebara utgifter, t.ex. självrisk till försäkringsbolag eller annan kostnad till följd av trafikolycka eller annan skada,

- utgifter för garage, parkering och liknande, eller

- utgift avseende trängselskatt som den anställde betalat till arbetsgivaren eller till Skatteverket.

Eftersom något negativt förmånsvärde aldrig kan uppkomma bör nedsättningen av värdet för beskattningsåret motsvara högst det beräknade värdet. Belopp som ett år inte har kunnat avräknas får inte heller utnyttjas ett senare år.

 
2.4  Byte av bil

För en förmån som den skattskyldige haft under bara en del av året, skall värdet enligt 61 kap. 9 § andra stycket IL sättas ned med en tolftedel för varje hel kalendermånad som han inte haft förmånen.

Allmänna råd:
Om den anställde under en månad använder bilar med olika förmånsvärden bör förmånens värde beräknas efter den bil som den anställde disponerar längst tid under månaden.

Om den anställde under en månad använder bilar med olika förmånsvärden lika länge, bör förmånens värde beräknas som ett genomsnitt av förmånsvärdena för dessa bilar.

Ett genomsnittsvärde kan också användas - dock endast vid inkomsttaxeringen - om den anställde under året vid ett stort antal tillfällen bytt förmånsbil, något som kan vara fallet för anställda vid bilhandelsföretag. Med ett stort antal tillfällen bör anses minst tio gånger per år någorlunda jämnt fördelade under året.

För att ett genomsnittsvärde skall kunna användas även vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter bör - utöver vad ovan anges om antalet bilbyten m.m. - krävas följande. Underlaget för beräkning av ett genomsnittsvärde för bilar som ingår i en bilpool bör

- avse varje arbetsplats inom företaget (koncerngemensam bilpool bör inte godtas),

- utvisa att samtliga bilar som ingår i bilpoolen faktiskt används för privata resor av anställda på arbetsplatsen som deltar i bilpoolen, och

- justeras så snart en förändring skett beträffande de bilar som ingår i bilpoolen.
 

3  Justering

Av 61 kap. 18 § IL framgår att förmånsvärdet får justeras uppåt eller nedåt om det finns synnerliga skäl.

Allmänna råd:
Förmånsvärdet bör i normalfallet inte beräknas lägre än vad som framkommer vid en värdering efter huvudregeln i 61 kap. 5-9 §§ IL. Justering görs t.ex. inte av den anledningen att det privata användandet i huvudsak utgjorts av resor mellan bostaden och arbetsplatsen eller om det på bilen förekommit reklamskyltar, firmanamn och liknande.

 
3.1  Bilar som använts som arbetsredskap

Av 61 kap. 19 § IL framgår att som synnerliga skäl för att justera förmånsvärdet nedåt anses att bilen använts som arbetsredskap. Med bil som har karaktär av arbetsredskap bör enligt prop. 1993/94:90 s. 93 avses bil som i väsentlig mån är inredd eller avpassad för annat än persontransport, t.ex. installations- eller distributionsbilar av olika slag, vilket begränsar möjligheten att använda bilen privat.

 
3.1.1  Lätta lastbilar

Allmänna råd:
Om den anställde kan visa att han med hänsyn till tjänstebehovet varit tvungen att använda lätt lastbil som har sådan fast utrustning eller inredning att det privata användandet avsevärt begränsats bör justering ske. I dessa fall bör värdet beräknas enligt följande.

För lätta lastbilar vars totalvikt understiger3 000 kgfår förmånsvärdet beräknas med ledning av ett nybilspris som motsvarar lägst tre - för modellåret/tillverkningsåret gällande - prisbasbelopp. Till detta pris läggs i förekommande fall anskaffningskostnaden för all extrautrustning. Förmånsvärdet uppgår alltså till 0,3 prisbasbelopp med tillägg för ränterelaterat och prisrelaterat belopp baserat på det sålunda bestämda nybilspriset.

För lätta lastbilar vars totalvikt är3 000 kgeller mer, beräknas förmånsvärdet på samma sätt som anges i föregående stycke, dock efter ett nybilspris som motsvarar lägst fem - för modellåret/tillverkningsåret gällande - prisbasbelopp, vartill kommer anskaffningskostnaden för extrautrustning.

För bilmodeller som är sex år eller äldre, bör förmånsvärdet beräknas utifrån prisbasbeloppet för år 2000, dvs. 36 600 kr.

Extrautrustning som vinschar och kranar o.d. som anskaffats endast för tjänstebruk beaktas inte vid förmånsvärderingen.

 
3.1.2  Personbilar

Allmänna råd:
Om bilens inredning inte är fast bör en förutsättning för justering vara att utrustningen är tung och/eller kräver stort utrymme och att det är förenat med stora svårigheter att lasta ur den. Justering bör också kunna ske beträffande en servicebil om den utrustning i form av verktyg och reservdelar etc. som normalt medförs i bilen är så omfattande och så tidsödande att lasta i och ur att det inte kan göras varje dag.
Vilket förmånsvärde som bör åsättas får bedömas med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet. Högre förmånsvärde än 75 procent av fullt förmånsvärde bör dock inte komma i fråga.

 
3.2  Bilar som använts i taxinäring

Som synnerliga skäl för att justera förmånsvärdet nedåt anses enligt 61 kap. 19 § första stycket IL att bilen används i taxinäring, att den körts minst 6 000 mil i verksamheten under kalenderåret och att dispositionen för privat körning varit begränsad i mer än ringa utsträckning. En sådan begränsning kan enligt prop. 1996/97:19 s. 90 f. föreligga t.ex. när taxibilen används i sådan omfattning i taxiverksamheten att det krävs extrapersonal, utöver en heltidsarbetande chaufför, för att ha den i trafik. Så kan t.ex. vara fallet med taxibil som körs av förmånshavaren på heltid måndag - fredag och på helgen av annan person. Hur stor justering av förmånsvärdet som bör göras får bedömas med hänsyn till omständigheterna.

Allmänna råd:
Justering bör ske till lägst 40 procent av ett prisbasbelopp.

 
3.3  Bilar som använts huvudsakligen i tjänsten

Justering bör enligt prop. 1993/94:90 s.93 kunna medges om bilen huvudsakligen används i tjänsten och den skattskyldige kan visa att den privata körsträckan varit mycket begränsad i förhållande till den totala körsträckan utan att för den skull ringa användning kan anses föreligga. Vilket värde som skall åsättas förmånen får bedömas med hänsyn till samtliga omständigheter.

Allmänna råd:
Förmånsvärdet bör justeras nedåt om bilen används i verksamheten i sådan omfattning att betydande hinder föreligger att använda bilen privat. Så kan vara fallet om bilen används av mer än en förare eller annars används i verksamhet på sådant sätt som medför betydande hinder för det privata nyttjandet t.ex. jourberedskap. För att justering skall komma ifråga bör krävas att bilen är anskaffad för verksamheten.

Justering bör ske till lägst 40 procent av ett prisbasbelopp.

 
3.4  Miljöbilar

Om en bil är utrustad med teknik för drift helt eller delvis med elektricitet eller med andra mer miljöanpassade drivmedel än bensin och dieselolja, och bilens nybilspris därför är högre än nybilspriset för närmast jämförbara bil utan sådan teknik, skall förmånsvärdet justeras nedåt enligt bestämmelserna i 61 kap.19 a§ IL.Allmänna råd:
Nedan anges miljöbilar med tillverkningsår 2002-2006 och de bilar som vid justeringen bör anses som närmast jämförbara med dessa.
  
El- och elhybridbilar samt gasdrivna bilar 2002
Miljöbilar  Jämförbara bilar 
02CI504Citroën Berlingo skåp EL02CI501Citroën Berlingo skåp 1.4
02OP033Opel Zafira 1.6 Comfort CNG02OP030Opel Zafira 1.6+ komfortp. 13 900 kr
02TO017Toyota Prius HYBRID02TO011Toyota Corolla 1.4 sedan
02VO063Volvo S60 Bi-fuel CNG02VO051Volvo S60 2.4 140 hk
02VO064Volvo S60 Bi-fuel CNGAddition 02VO052Volvo S60 2.4 140 hk Addition
02VO065Volvo S60 Bi-fuel CNG Business02VO053Volvo S60 2.4 140 hk Business
02VO094Volvo V70 Bi-fuel CNG02VO082Volvo V70 2.4 140 hk
02VO095Volvo V70 Bi-fuel CNG Addition02VO083Volvo V70 2.4 140 hk Addition
02VO096Volvo V70 Bi-fuel CNG Business02VO084Volvo V70 2.4 140 hk Business
02VO123Volvo S80 Bi-fuel CNG02VO110Volvo S80 2.4 140 hk
02VO124Volvo S80 Bi-fuel CNG Addition02VO111Volvo S80 2.4 140 hk Addition
02VO125Volvo S80 Bi-fuel CNG Business02VO112Volvo S80 2.4 140 hk Business

Alkoholdrivna bilar 2002
Miljöbilar  Jämförbara bilar 
02FO010Ford Focus 1.6E FFV 5d02FO008Ford Focus 1.6 5d
02FO011Ford Focus 1.6E FFV herrgårdsv.02FO009Ford Focus 1.6 herrgårdsv.

Övriga miljöbilar 2002
Miljöbilar Jämförbara bilar 
02VO066Volvo S60 Bi-fuel LPG02VO051Volvo S60 2.4 140 hk
02VO067Volvo S60 Bi-fuel LPG Addition02VO052Volvo S60 2.4 140 hk Addition
02VO068Volvo S60 Bi-fuel LPG Business02VO053Volvo S60 2.4 140 hk Business
02VO097Volvo V70 Bi-fuel LPG02VO082Volvo V70 2.4 140 hk
02VO098Volvo V70 Bi-fuel LPG Addition02VO083Volvo V70 2.4 140 hk Addition
02VO099Volvo V70 Bi-fuel LPG Business02VO084Volvo V70 2.4 140 hk Business
02VO126Volvo S80 Bi-fuel LPG02VO110Volvo S80 2.4 140 hk
02VO127Volvo S80 Bi-fuel LPG Addition02VO111Volvo S80 2.4 140 hk Addition
02VO128Volvo S80 Bi-fuel LPG Business02VO112Volvo S80 2.4 140 hk Business
  

El- och elhybridbilar samt gasdrivna bilar 2003

Miljöbilar  Jämförbara bilar 
03CI504Citroën Berlingo skåp electrique03CI501Citroën Berlingo skåp 1.4
03OP029Opel Zafira 1.6 CNG03OP026Opel Zafira 1.6+ komfortp. 13 900 kr
03TO014Toyota Prius HYBRID03TO008Toyota Corolla 1.4 5d
03VW023Volkswagen Golf 2.0 Variant Bi-fuel03VW022Volkswagen Golf 2.0 Variant
03VO067Volvo S60 Bi-fuel CNG03VO055Volvo S60 2.4 140 hk
03VO068Volvo S60 Bi-fuel CNGAddition 03VO056Volvo S60 2.4 140 hk Addition
03VO069Volvo S60 Bi-fuel CNG Business03VO057Volvo S60 2.4 140 hk Business
03VO092Volvo V70 Bi-fuel CNG03VO080Volvo V70 2.4 140 hk
03VO093Volvo V70 Bi-fuel CNG Addition03VO081Volvo V70 2.4 140 hk Addition
03VO094Volvo V70 Bi-fuel CNG Business03VO082Volvo V70 2.4 140 hk Business
03VO119Volvo S80 Bi-fuel CNG03VO107Volvo S80 2.4 140 hk
03VO120Volvo S80 Bi-fuel CNG Addition03VO108Volvo S80 2.4 140 hk Addition
03VO121Volvo S80 Bi-fuel CNG Business03VO109Volvo S80 2.4 140 hk Business
  

Alkoholdrivna bilar 2003

Miljöbilar  Jämförbara bilar 
03FO031Ford Focus 1.6E FFV Ambiente 5d03FO029Ford Focus 1.6 Ambiente 5d
03FO032Ford Focus 1.6E FFV Ambiente herrgårdsv.03FO030Ford Focus 1.6 Ambiente herrgårdsv.
03FO045Ford Focus 1.6E FFV Ambiente + 5d03FO040Ford Focus 1.6 Ambiente + 5d
03FO046Ford Focus 1.6E FFV Ambiente + herrgårdsv.03FO041Ford Focus 1.6 Ambiente + herrgårdsv.
03FO059Ford Focus 1.6E FFV Ghia 5d03FO048Ford Focus 1.6 Ghia 5d
03FO060Ford Focus 1.6E FFV Ghia 5d herrgårdsv.03FO049Ford Focus 1.6 Ghia 5d herrgårdsv.

  
El- och elhybridbilar samt gasdrivna bilar 2004
Miljöbilar  Jämförbara bilar 
04FI030Fiat Punto 1.2 Bi-Power Active 5d04FI002Fiat Punto 1.2 Active 5d
04MB148Mercedes-Benz E 200 Kompr NGT aut04MB044Mercedes-Benz E 200 Kompr, + automat-växellåda 19 900 kr
04OP023Opel Astra 1.6 KombiNjoy CNG04OP022Opel Astra 1.6 Kombi, + Njoypaket 12 700 kr
04OP038Opel Zafira 1.6 ComfortCNG04OP036Opel Zafira 1.6+ Comfortp. 11 400 kr
04TO015Toyota Prius HSDHYBRID04TO013Toyota Corolla Verso 1.6
04VW014Volkswagen Golf 2.0 Variant Bifuel04VW013Volkswagen Golf 2.0 Variant
    
04VO049Volvo S60 Bi-Fuel CNG04VO033Volvo S60 2.4 140 hk
04VO050Volvo S60 Bi-Fuel Addition CNG04VO034Volvo S60 2.4 140 hk Addition
04VO182Volvo S60 Bi-Fuel Addition + CNG04VO174Volvo S60 2.4 140 hk Addition +
04VO051Volvo S60 Bi-Fuel Business CNG04VO035Volvo S60 2.4 140 hk Business
04VO183Volvo S60 Bi-Fuel Business 603 CNG04VO175Volvo S60 2.4 140 hk Business 603
04VO052Volvo S60 Bi-Fuel Business+ CNG04VO036Volvo S60 2.4 140 hk Business+
04VO214Volvo S60 Bi-Fuel Business++ CNG04VO210Volvo S60 2.4 140 hk Business++
04VO089Volvo V70 Bi-Fuel CNG04VO071Volvo V70 2.4 140 hk
04VO090Volvo V70 Bi-Fuel Addition CNG04VO072Volvo V70 2.4 140 hk Addition
04V0196Volvo V70 Bi-Fuel Addition+ CNG04VO190Volvo V70 2.4 140 hk Addition+
04VO091Volvo V70 Bi-Fuel Business CNG04VO073Volvo V70 2.4 140 hk Business
04VO197Volvo V70 Bi-Fuel Business 603 CNG04VO191Volvo V70 2.4 140 hk Business 603
04VO092Volvo S70 Bi-Fuel Business+ CNG04VO074Volvo V70 2.4 140 hk Business+
04VO223Volvo V70 Bi-Fuel Business++ CNG04VO219Volvo V70 2.4 140 hk Business++
04VO132Volvo S80 Bi-Fuel CNG04VO116Volvo S80 2.4 140 hk
04VO133Volvo S80 Bi-fuel Addition CNG04VO117Volvo S80 2.4 140 hk Addition
04VO134Volvo S80 Bi-fuel Business CNG04VO118Volvo S80 2.4 140 hk Business
04VO135Volvo S80 Bi-Fuel Business+ CNG04VO119Volvo S80 2.4 140 hk Business+
04VO234Volvo S80 Bi-Fuel Business++ CNG04VO230Volvo S80 2.4 140 hk Business++
  
 Alkoholdrivna bilar 2004
Miljöbilar  Jämförbara bilar 
04FO038Ford Focus 1.6E Flexi-fuel Ambiente 5d04FO036Ford Focus 1.6 Ambiente 5d
04FO039Ford Focus 1.6E Flexi- fuel Ambiente herrg.v.04FO037Ford Focus 1.6 Ambiente herrgårdsv.
04FO042Ford Focus 1.6E Flexi- fuel Edition 5d04FO040Ford Focus 1.6 Edition
5d   
04FO043Ford Focus 1.6E Flexi- fuel Edition herrgårdsv.04FO041Ford Focus 1. 6Edition herrgårdsv.
04FO056Ford Focus 1.6E Flexi-fuel Ambiente + 5d04FO051Ford Focus 1.6 Ambiente + 5d
04FO057Ford Focus 1.6E Flexi- fuel Ambiente + herrg.v.04FO052Ford Focus 1.6 Ambiente + herrgårdsv.
04FO061Ford Focus 1.6E Flexi- fuel Business 5d 04FO059Ford Focus 1.6 Business 5d
04FO062Ford Focus 1.6E Flexi-fuel Business herrg.v.04FO060Ford Focus 1.6 Business herrgårdsv.
04FO078Ford Focus 1.6E Flexi-fuel Ghia 5d04FO064Ford Focus 1.6 Ghia 5d
04FO079Ford Focus 1.6E Flexi-fuel Ghia herrgårdsv.04FO065Ford Focus 1.6 Ghia Herrgårdsv
    
  
El- och elhybridbilar samt gasdrivna bilar 2005
Miljöbilar  Jämförbara bilar 
05FI007Fiat Punto 1.2 60 Bi-Power Active 5d05FI006Fiat Punto 1.2 60 Active 5d
05LE010Lexus RX 400h05LE005Lexus RX 300
05MB044Mercedes-Benz E 200 Kompr NGT aut05MB043Mercedes-Benz E 200 Kompr aut
05OP055Opel Astra 1.6 Njoy Kombi CNG05OP060Opel Astra 1.6 SW Enjoy
05OP069Opel Zafira 1.6 Comfort CNG05OP068Opel Zafira 1.6 Comfort
05OP147Opel Combo Tour 1.6 CNG05OP122Opel Combo Tour 1.4 Twinport
05OP534Opel Combo 1.6 CNG skåp05OP501Opel Combo 1.4 Twinsport skåp
05TO018Toyota Prius HYBRID05TO015Toyota Corolla Verso 1.6
05VW017Volkswagen Golf 2.0 Variant Bifuel05VW016Volkswagen Golf 2.0 Variant
05VO077Volvo S60 Bi-Fuel CNG05VO057Volvo S60 2.4 140 hk
05VO078Volvo S60 Bi-Fuel Addition CNG05VO058Volvo S60 2.4 140 hk Addition
05VO079Volvo S60 Bi-Fuel Business/Kinetic CNG05VO059Volvo S60 2.4 140 hk Business/Kinetic
05VO080Volvo S60 Bi-Fuel Business+/Momentum CNG05VO060Volvo S60 2.4 140 hk Business+/Momentum
05VO081Volvo S60 Bi-Fuel Business++/Summum CNG05VO061Volvo S60 2.4 140 hk Business++/Summum
05VO120Volvo V70 Bi-Fuel CNG05VO100Volvo V70 2.4 140 hk
05VO121Volvo V70 Bi-Fuel Addition CNG05VO101Volvo V70 140 hk Addition
05VO122Volvo V70 Bi-fuel Business/Kinetic CNG05VO102Volvo V70 2.4 140 hk Business/Kinetic
05VO123Volvo V70 Business+/Momentum CNG05VO103Volvo V70 2.4 140 hk Business+/Momentum
05VO124Volvo V70 Bi-Fuel Business++/Summum CNG05VO104Volvo V70 2.4 140 hk Business++/Summum
05VO170Volvo S80 Bi-Fuel CNG05VO150Volvo S80 2.4 140 hk
05VO171Volvo S80 Bi-Fuel Addition CNG05VO151Volvo S80 2.4 140 hk Addition
05VO172Volvo S80 Bi-Fuel Business CNG05VO152Volvo S80 2.4 140 hk Business
05VO173Volvo SD80 Bi-Fuel Business+ CNG05VO153Volvo S80 2.4 140 hk Business+
05VO174Volvo S80 Bi-Fuel Business++ CNG05VO154Volvo S80 2.4 140 hk Business++
05VO249Volvo S80 Bi-Fuel Classic CNG05VO247Volvo S80 2.4 140 hk Classic
  

Alkoholdrivna bilar 2005

Miljöbilar  Jämförbara bilar 
05FO046Ford Focus 1.6E Flexifuel Ambiente 5d05FO044Ford Focus 1.6i Ambiente 5d
05FO047Ford Focus 1.6E Flexifuel Ambiente herrgårdsv.05FO045Ford Focus 1.6i Ambiente herrgårdsv.
05FO050Ford Focus 1.6E Flexifuel Edition 5d05FO048Ford Focus 1.6i Edition 5d
05FO051Ford Focus 1.6E Flexifuel Edition herrgårdsv.05FO049Ford Focus 1.6i Edition herrgårdsv.
05FO061Ford Focus 1.6E Flexifuel Business 5d05FO059Ford Focus 1.6i Business 5d
05FO062Ford Focus 1.6E Flexifuel Business herrgårdsv.05FO060Ford Focus 1.6i Business herrgårdsv.
05FO132Ford Focus 1.8 Flexifuel Ambiente 5d05FO130Ford Focus 1.6 Ambiente 5d
05FO133Ford Focus 1.8 Flexifuel Ambiente herrgårdsvagn05FO131Ford Focus 1.6 Ambiente herrgårdsv.
05FO142Ford Focus 1.8 Flexifuel Trend 5d05FO140Ford Focus 1.6 Trend 5d
05FO143Ford Focus 1.8 Flexifuel Trend herrgårdsvagn05FO141Ford Focus 1.6 Trend herrgårdsvagn
05FO162Ford Focus 1.8 Flexifuel Ghia 5d05FO160Ford Focus 1.6 Ti-VCT Ghia 5d
05FO163Ford Focus 1.8 Flexifuel Ghia herrgårdsvagn05FO161Ford Focus 1.6 Ti-VCT Ghia herrgårdsvagn
05FO177Ford Focus 1.8 Flexifuel Titanium 5d05FO175Ford Focus 1.6 Ti-VCT Titanium 5d
05FO178Ford Focus 1.8 Flexifuel Titanium herrgårdsvagn05FO176Ford Focus 1.6 Ti-VCT Titanium herrgårdsvagn
05FO190Ford Focus C-Max Flexifuel Ambiente05FO074Ford Focus C-Max 1.8 Ambiente
05FO191Ford Focus C-Max 1.8 Flexifuel Trend05FO078Ford Focus C-Max 1.8 Trend
05FO192Fords Focus C-Max 1.8 Flexifuel Trend Sport05FO078Ford Focus C-Max 1.8 Trend + paket 24 400 kr
05FO193Ford Focus C-Max 1.8 Flexifuel Ghia05FO084Ford Focus C-Max 1.8 Ghia
05FO194Ford Focus C-Max 1.8 Flexifuel Ghia Sport05FO084Ford Focus C-Max 1.8 Ghia + paket 18 100 kr
05SA047Saab 9-5 2.0t BioPower Linear05SA012Saab 9-5 2.0t Linear
05SA048Saab 9-5 2.0t BioPower LinearBusiness0505SA043Saab 9-5 2.0t LinearBusiness05
05SA053Saab 9-5 SportCombi 2.0t BioPower Linear05SA022Saab 9-5 SportCombi 2.0t Linear
05SA054Saab 9-5 SportCombi 2.0t BioPower LinearBusiness0505SA049Saab 9-5 SportCombi 2.0t LinearBusiness05
05VO253Volvo S40 1.8 Flexifuel05VO003Volvo S40 1.8
05VO254Volvo S401.8 Flexifuel Addition05VO004Volvo S40 1.8 Addition
05VO255Volvo S40 1.8 Flexifuel Kinetic05VO005Volvo S40 1.8 Business/Kinetic
05VO256Volvo S40 1.8 Flexifuel Momentum05VO006Volvo S40 1.8 Business+/Momentum
    
05VO257Volvo S40 1.8 Flexifuel Summum05VO007Volvo S40 1.8 Business++/Summum
05VO259Volvo V50 1.8 Flexifuel05VO031Volvo V50 1.8
05VO260Volvo V50 1.8 Flexifuel Addition05VO032Volvo V50 1.8 Addition
05VO261Volvo V50 1.8 Flexifuel Kinetic05VO033Volvo V50 1.8 Business/Kinetic
05VO262Volvo V50 1.8 Flexifuel Momentum05VO034Volvo V50 1.8 Business+/Momentum
05VO263Volvo V50 1.8 Flexifuel Summum05VO035Volvo V50 1.8 Business++/Summum

El- och elhybridbilar samt gasdrivna bilar 2006
Jämförbara bilar Jämförbara bilar 
06FI006Fiat Punto 1.2 60 Bi-Power Actice 5d06FI004Fiat Punto 1.2 60 Active 5d
06IV505Iveco Daily 35S11 GAS skåp06IV504Iveco Daily 35S10 skåp
06IV510Iveco Daily 35C11 GAS skåp06IV509Iveco Daily 35C10 skåp
06IV518Iveco Daily 35S11 GAS chassi06IV517Iveco Daily 35S10 chassi
06IV523Iveco Daily 35C11 GAS chassi06IV522Iveco Daily 35C10 chassi
06LE007Lexus RX 400h Hybrid06LE006Lexus RX 300
06MB052Mercedes-Benz E 200 Kompr NGT aut06MB051Mercedes-Benz E 200 Kompr aut
06OP055Opel Tour 1.6 CNG06OP054 Opel Tour 1.4 Twinport
06OP504Opel 1.6 CNG skåp06OP503Opel 1.4 Twinport skåp
06TO018Toyota Prius HYBRID06TO014Toyota Corolla Verso 1.6
06VW018Volkswagen Golf 2.0 Variant Bifuel06VW017Volkswagen Golf 2.0 Variant
06VO082Volvo S60 Bi-fuel CNG06VO076Volvo S60 2.4 140 hk
06VO083Volvo S60 Bi-fuel Addition CNG06VO077Volvo S60 2.4 140 hk Addition
06VO084Volvo S60 Bi-Fuel Kinetic CNG06VO078Volvo S60 2.4 140 hk Kinetic
06VO085Volvo S60 Bi-fuel Momentum CNG06VO079Volvo S60 2.4 140 hk Momentum
06VO086Volvo S60 Bi-fuel Summum CNG06VO080Volvo S60 2.4 140 hk Summum
06VO140Volvo V70 Bi-fuel CNG06VO134Volvo V70 2.4 140 hk
06VO141Volvo V70 Bi-fuel Addition CNG06VO135Volvo V70 2.4 140 hk Addition
06VO142Volvo V70 Bi-fuel Kinetic CNG06VO136Volvo V70 2.4 140 hk Kinetic
06VO143Volvo V70 Bi-fuel Momentum CNG06VO137Volvo V70 2.4 140 hk Momentum
06VO144Volvo V70 Bi-fuel Summum CNG06VO138Volvo V70 2.4 140 hk Summum
06VO145Volvo V70 Bi-fuel Sport CNG06VO139Volvo V70 2.4 140 hk Sport
06VO200Volvo S80 Bi-fuel Classic CNG06VO199Volvo S80 2.4 140 hk Classic

Alkoholdrivna bilar 2006
Miljöbilar  Jämförbara bilar 
06FO056Ford Focus 1.8 Flexifuel Ambiente 5d06FO055Ford Focus 1.6 Ambiente 5d
06FO058Ford Focus 1.8 Flexifuel Ambiente Hgv06FO057Ford Focus 1.6 Ambiente Hgv
06FO073Ford Focus 1.8 Flexifuel Trend 5d06FO072Ford Focus 1.6 Ti-VCT Trend 5d
06FO080Ford Focus 1.8 Flexifuel Trend Hgv06FO079Ford Focus 1.6 Ti-VCT Trend Hgv
06FO097Ford Focus 1.8 Flexifuel Sport 5d06FO095Ford Focus 1.6 Ti-VCT Sport 5d
06FO102Ford Focus 1.8 Flexifuel Sport Hgv06FO101Ford Focus 1.6 Ti-VCT Sport Hgv
06FO115Ford Focus 1.8 Flexifuel Ghia 5d06FO114Ford Focus 1.6 Ti-VCT Ghia 5d
06FO122Ford Focus 1.8 Flexifuel Ghia Hgv06FO121Ford Focus 1.6 Ti-VCT Ghia Hgv
06FO138Ford Focus 1.8 Flexifuel Titanium 5d06FO137Ford Focus 1.6 Ti-VCT Titanium 5d
06FO144Ford Focus 1.8 Flexifuel Titanium Hgv06FO143Ford Focus 1.6 Ti-VCT Titanium Hgv
06FO149Ford Focus 1.8 Flexifuel Ghia Executive 5d06FO114Ford Focus 1.6 Ti-VCT Ghia 5d + paket 40 800
06FO150Ford Focus 1.8 Flexifuel Ghia Executive Hgv06FO121Ford Focus 1.6 Ti-VCT Ghia Hgv + paket 40 800 kr
06FO151Ford Focus 1.8 Flexifuel Titanium Executive 5d06FO137Ford Focus 1.6 Ti-VCT Titanium 5d + paket 33 400 kr
06FO152Ford Focus 1.8 Flexifuel Titanium Executive Hgv06FO143Ford Focus 1.6 Ti-VCT Titanium Hgv + paket 33 400 kr
06FO155Ford C-Max 1.8 Flexifuel Ambiente06FO153Ford C-Max Ambiente
06FO159Ford C-Max 1.8 Flexifuel Trend06FO157Ford C-Max 1.6 Ti-VCT Trend
06FO163Ford C-Max 1.8 Flexifuel Trend Sport06FO157Ford C-Max 1.6 Ti-VCT Trend + paket 24 400 kr
06FO167Ford C-Max 1.8 Flexifuel Ghia06FO165Ford C-Max 1.6 Ti-VCT Ghia
06FO171Ford C-Max 1.8 Flexifuel Ghia Sport06FO165Ford C-Max 1.6 Ti-VCT Ghia + paket 18 100 kr
06FO173Ford C-Max 1.8 Flexifuel Trend Executive06FO157Ford C-Max 1.6 Ti-VCT Trend + paket 49 000 kr
06FO174Ford C-Max 1.8 Flexifuel Trend Sport Executive06FO157Ford C-Max 1.6 Ti-VCT Trend + paket 73 400 kr
06FO175Ford C-Max 1.8 Flexifuel Ghia Executive 06FO165Ford C-Max 1.6 Ti-VCT Ghia + paket 39 600 kr
06FO176Ford C-Max 1.8 Flexifuel Ghia Sport Executive06FO165Ford C-Max 1.6 Ti-VCT Ghia + paket 57 700 kr
06SA020Saab 9-5 2.0t BioPower Linear06SA019Saab 9-5 2.0t Linear
06SA026Saab 9-5 SportCombi 2.0t BioPower Linear06SA025Saab 9-5 SportCombi 2.0t Linear
06VO007Volvo S40 1.8 Flexifuel06VO002Volvo S40 1.8
06VO008Volvo S40 1.8 Flexifuel Addition06VO003Volvo S40 1.8 Addition
06VO009Volvo S40 1.8 Flexifuel Kinetic06VO004Volvo S40 1.8 Kinetic
06VO010Volvo S40 1.8 Flexifuel Momentum06VO005Volvo S40 1.8 Momentum
06VO011Volvo S40 1.8 Flexifuel Summum06VO006Volvo S40 1.8 Summum
06VO045Volvo V50 1.8 Flexifuel06VO040Volvo V50 1.8
06VO046Volvo V50 1.8 Flexifuel Addition06VO041Volvo V50 1.8 Addition
06VO047Volvo V50 1.8 Flexifuel Kinetic06VO042Volvo V50 1.8 Kinetic
06VO048Volvo V50 1.8 Flexifuel Momentum06VO043Volvo V50 1.8 Momentum
06VO049Volvo V50 1.8 Flexifuel Summum06VO044Volvo V50 1.8 Summum

3.5  Delad bilförmån

Sådan begränsning av möjligheten att använda en förmånsbil privat som följer av att t.ex. två anställda delar på dispositionsrätten till bilen anses som sådana synnerliga skäl som motiverar justering enligt 61 kap. 10 § IL.

Allmänna råd:
Förmånsvärdet bör justeras till 50 procent om den anställde delar dispositionsrätten till en förmånsbil med en annan anställd så att han endast kan utnyttja bilen under halva tiden.

 
3.6  Hinder att använda bilen

Allmänna råd:
Förmånsvärdet bör justeras nedåt om den anställde kan visa att ett absolut hinder att använda förmånsbilen har förelegat under mer betydande och sammanhängande tidsrymd och bilen under denna period inte har kunnat användas av någon närstående person till den skattskyldige eller i övrigt för hans familjs räkning. Om tidsperioden sträcker sig över ett årsskifte bör - vid bedömning om skäl för justering föreligger - hela den tidsperiod som hindret bestått beaktas. Justering kan dock inte ske för mer än nio månader under ett och samma kalenderår.

Ett sådant absolut hinder kan föreligga exempelvis i samband med sjukhusvistelse och körkortsindragning. Förmånsvärdet för år räknat bör i dessa fall reduceras med 1/9 per hel kalendermånad som hindret har bestått utöver tre månader (maximalt nio månader under ett kalenderår).

Justeringsregeln tillämpas i de fall den anställde inte kunnat frånträda avtalet om förmånsbil.
 

3.7  Semester m.m.

Allmänna råd:
Förmånsvärdet bör justeras uppåt i de fall den anställde haft bilförmån endast under en kortare tidsperiod, då han huvudsakligen haft semester eller motsvarande ledighet. Förmånens värde bör motsvara den inbesparing han gjort jämfört med om han hyrt motsvarande bil under denna tidsperiod.

 

4  Avräkningsordning

När bilförmånsvärdet enligt 61 kap. 5-8 §§ IL reduceras på grund av omfattande tjänstekörning (61 kap. 9 § första stycket IL), nedsättning (61 kap. 9 § andra stycket och 11 § IL) och/eller justering (61 kap. 18-19 b §§ IL) bör avräkning ske i följande ordning.

 Allmänna råd:
 Föreligger grund för justering både uppåt och nedåt, bör justering uppåt göras före justering nedåt. I de fall justering kan anses motiverad på flera grunder, bör storleken av justeringen grunda sig på en samlad bedömning av de hinder som begränsar det privata nyttjandet av bilen. Avräkning från förmånsvärdet bör ske i den ordning som anges nedan.

Ett undantag från avräkningsordningen bör tillämpas för taxibilar i vissa fall. Har Skatteverket fattat beslut om justering till 40 procent av ett prisbasbelopp, dvs. till den lägsta nivån, bör denna justering i förekommande fall anses omfatta även nedsättning för 3 000-milsregeln. Arbetsgivaren skall i sådant fall således inte göra någon reduktion för 3 000-milsregeln.
             
1.  Förmånsvärde beräknat enligt 61 kap. 5-8 §§ IL

2.  Justering på grund av synnerliga skäl, uppåt eller nedåt
     (61 kap. 18-19 b §§ IL)

3.  Reduktion vid 3 000 mil (61 kap. 9 §1 st . IL)

4.  Nedsättning vid del av år (61 kap. 9 §2 st . IL)

5.  Nedsättning för lämnad ersättning (61 kap. 11 § IL1 st .).
________

 
Dessa allmänna råd tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2006 samt fr.o.m. 2007 års taxering.

¹Beträffande beskattningsåret 2005 och 2006 års taxering, se SKV A 2004:41. Ändrade partier har markerats med kantstreck. För ytterligare information om värdering av bilförmån, se SKV M 2005:31.