Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd 2005

Skatteverkets allmänna råd om grunderna för taxeringen och för värdesättningen vid 2006 års särskilda fastighetstaxering

Område: Fastighetstaxering

Utkom från trycket: 2005-12-12

Dnr/målnr/löpnr:
SKV A 2005:28
Skatteverket lämnar med stöd av 8 kap. 2 § fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199) följande allmänna råd om grunderna för taxeringen och för värderingen vid 2006 års särskilda fastighetstaxering.

Byggkostnader

Av 9 kap. 3 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) framgår att riktvärde för hyreshus skall bestämmas för skilda förhållanden för bl.a. värdefaktorn åldern. Av lagrummet framgår vidare att värdeåret bestäms med hänsyn till värderingsenhetens nybyggnadsår, omfattning av till- eller ombyggnader samt tidpunkten för dessa. Samma gäller enligt 11 kap. 4 § för industribyggnad och övrig byggnad.

Allmänna råd:
Vid jämkning av värdeår bör följande nybyggnadskostnader  för 2005 användas.
Nybyggnadskostnader för hyreshus i kronor per kvm boarea och lokalarea: 12 000
Nybyggnadskostnader för industribyggnad och övrig byggnad i kronor per kvm bruksarea för
a) produktionslokaler: 7 800
b) industrikontor: 10 700
c) lager m.m.: 6 500

Omräkningsfaktorer för industribyggnader och övriga byggnader samt för värmekraftverk (IO-tabell)

Av 1 kap. 15 § sista stycket respektive 1 kap. 35 § andra stycket fastighetstaxeringsförordningen framgår att en tabell för omräkningsfaktorer för industribyggnader och övriga byggnader respektive för värmekraftverk (IO-tabell) skall utformas och värdefaktorn ålder klassindelas på sätt anges i bilaga 10 till förordningen. Av bilaga 10 framgår att omräkning av faktiska byggkostnader skall ske till 1998 års kostnadsnivå.

Allmänna råd:
Vid omräkning av faktiska byggkostnader för år 2005 till 1998 års kostnadsnivå bör omräkningstalet 0,81 tillämpas.

Omräkningstal för ekonomibyggnader (byggnadskategoriklass 60)

Av Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2004:10) om riktvärden samt grunderna för taxeringen och värdesättningen vid 2005 års allmänna och senare års särskilda fastighetstaxeringar av lantbruksenheter, avsnitt 8.4, framgår att beräkning av taxeringsvärde för  ekonomibyggnader, byggnadskategoriklass 60, sker, med undantag för enkla byggnader, genom att återanskaffningskostnaden i 2003 års kostnadsnivå multipliceras med en nedräkningsfaktor.

Allmänna råd:
Vid omräkning av faktiska byggkostnader för år 2005 till 2003 års kostnadsnivån bör omräkningstalet 0,93 användas.

Stormfälld skog

Av  14 kap. 1 § fastighetstaxeringslagen framgår hur riktvärde för skogsmark med växande skog skall anges.

Allmänna råd:
Stormfälld skog bör vid fastighetstaxering inte betraktas som växande skog. Kvarliggande stormfälld skog bör därför inte räknas in i virkesförrådet.

Av 14 kap. 3 § fastighetstaxeringslagen framgår att inom varje värdeområde skall riktvärden för skogsmark med växande skog bestämmas för skilda förhållanden för en eller flera av uppräknade värdefaktorer. En av dessa är kostnad. Kostnaden bestäms med hänsyn till de väsentligaste kostnads- och kvalitetsfaktorer som påverkar virkesproduktionen. Av 6 § i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2004:11) om värderingen vid allmän fastighetstaxering av lantbruksenheter 2005 framgår närmare vilka kostnads- och kvalitetsfaktorer som skall beaktas vid indelning av värdefaktorn kostnad i kostnadsklasser.

Allmänna råd:
Kostnadsklassen bör i allt väsentligt bestämmas med hänsyn till förhållanden som inte kan förändras av yttre tillfälliga omständigheter såsom stormar eller liknande. Den vid 2005 års allmänna fastighetstaxering beslutade kostnadsklassen bör därför inte ändras av orsaker som kan hänföras till stormens skadeverkningar.

Dessa allmänna råd tillämpas vid 2006 års särskilda fastighetstaxering.