Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2004 av aktier och konvertibla skuldförbindelser i Fabege AB mot aktier och konvertibla skuldförbindelser i Wihlborgs Fastigheter AB¹
SKV A 2004:37
Inkomsttaxering
Utkom från trycket den 27 december 2004
   Skatteverket lämnar med stöd av 2 § förordningen (2003:1106) med instruktion för Skatteverket följande allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2004 av aktier och konvertibla skuldförbindelser i Fabege AB mot aktier och konvertibla skuldförbindelser i Wihlborgs Fastigheter AB.
   Enligt 44 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, avses med avyttring försäljning, byte och liknande överlåtelse av tillgångar.
   Kapitalvinsten skall enligt 44 kap. 13 § IL beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången minskad med utgifterna för avyttringen och omkostnadsbeloppet.
   Av 44 kap. 14 § IL framgår att med omkostnadsbelopp avses normalt utgifter för anskaffning (anskaffningsutgifter) ökade med utgifter för förbättring (förbättringsutgifter).
   Enligt 61 kap. 2 § IL skall inkomster i annat än pengar normalt värderas till marknadsvärdet.

Allmänna råd:
Avyttring enligt aktiealternativet
Anmälan under den ordinarie anmälningsperioden
   För aktieägare som är annan juridisk person än dödsbo och som deltog i aktiebytet bör avyttringspriset för en A- eller B-aktie i Fabege AB, om inte annat visas, beräknas till 108,68 kr. Anskaffningsutgiften för en aktie i Wihlborgs Fastigheter AB som erhållits på grund av bytet bör, om inte annat visas, beräknas till 103,50 kr.
Anmälan under den förlängda anmälningsperioden
   För aktieägare som är annan juridisk person än dödsbo och som deltog i aktiebytet bör försäljningspriset för en A- eller B-aktie i Fabege AB, om inte annat visas, beräknas till 118,13 kr. Anskaffningsutgiften för en aktie i Wihlborgs Fastigheter AB som erhållits på grund av bytet under denna period bör, om inte annat visas, beräknas till 112,50 kr.

Avyttring enligt konvertibelalternativet
Anmälan under den ordinarie anmälningsperioden
   För aktieägare (både fysiska och juridiska personer) som deltog i bytet, genom att acceptera konvertibla skuldförbindelser i Wihlborgs Fastigheter AB som likvid, bör avyttringspriset för en A- eller B-aktie i Fabege AB, om inte annat visas, beräknas till 108,50 kr. Anskaffningsutgiften för en konvertibel skuldförbindelse i Wihlborgs Fastigheter AB på nominellt 105,50 kr som erhållits på grund av bytet bör, om inte annat visas, beräknas till 108,50 kr
Anmälan under den förlängda anmälningsperioden
   För aktieägare (både fysiska och juridiska personer) som deltog i bytet, genom att acceptera konvertibla skuldförbindelser i Wihlborgs Fastigheter AB som likvid bör avyttringspriset för en A- eller B-aktie i Fabege AB, om inte annat visas, beräknas till 114,25 kr. Anskaffningsutgiften för en konvertibel skuldförbindelse i Wihlborgs Fastigheter AB på nominellt 105,50 kr som erhållits på grund av bytet bör, om inte annat visas, beräknas till 114,25 kr

___________
Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2005 års taxering.

1För ytterligare information, se Skatteverkets meddelande SKV M 2004:27