Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris samt fördelning av anskaffningsutgift med anledning av Obducat AB:s emission 2004 av förlagsbevis förenade med avskiljbara optionsrätter till nyteckning av aktier¹
SKV A 2004:11
Inkomsttaxering
Utkom från trycket den 30 juni 2004
   Skatteverket lämnar med stöd av 2 § förordningen (2003:1106) med instruktion för Skatteverket följande allmänna råd om avyttringspris samt fördelning av anskaffningsutgift för förlagsbevis och optionsrätter med anledning av Obducat AB:s emission 2004 av förlagsbevis förenade med avskiljbara optionsrätter till nyteckning av aktier.
   Kapitalvinst skall enligt 44 kap. 13 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången, minskad med utgifterna för avyttringen, och omkostnadsbeloppet.
   Av 44 kap. 14 § IL framgår att med omkostnadsbelopp avses normalt utgifter för anskaffning (anskaffningsutgiften) ökade med utgifter för förbättring (förbättringsutgiften).
   Av 48 kap. 14 § IL framgår att anskaffningsutgiften för ett skuldebrev förenat med en köp- eller teckningsoption, skall beräknas till skuldebrevets marknadsvärde vid förvärvet. Denna anskaffningsutgift får dock inte överstiga den sammanlagda anskaffningsutgiften för skuldebrevet och optionen. Anskaffningsutgiften för optionen skall beräknas till vad som återstår av den sammanlagda anskaffningsutgiften.

Allmänna råd:
Anskaffningsutgift nyemitterat förlagsbevis samt optionsrätt
   Teckningslikviden för ett nyemitterat konvertibelt förlagsbevis förenat med avskiljbar optionsrätt till nyteckning av aktier bör i sin helhet hänföras till förlagsbeviset.
Avyttringspris konvertibelt förlagsbevis 2001/2004
   Ett konvertibelt förlagsbevis som har avyttrats mot tre nyemitterade förlagsbevis förenade med avskiljbar optionsrätt till nyteckning av aktier bör anses avyttrat för 3,05 kr.

1För ytterligare information, se Skatteverkets meddelanden SKV M 2004:5.

___________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2005 års taxering.