Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets information
om avyttringspris samt fördelning av anskaffningsutgift med anledning av Obducat AB:s emission 2004 av konvertibla förlagsbevis förenade med avskiljbara optionsrätter till nyteckning av aktier¹
SKV M
2004:5
Erbjudandet
   Obducat AB (Obducat) har uppgett följande.
   Vid extra bolagsstämma i Obducat den 9 februari 2004 beslutades att genomföra en emission av konvertibla förlagsbevis förenade med avskiljbara optionsrätter till nyteckning av aktier.
   Avstämningsdag var den 3 mars 2004.
   Teckning skedde med hjälp av teckningsrätter. För varje befintlig aktie i Obducat erhölls en teckningsrätt.
   Fyra innehavda aktier av serie A berättigade till kontant teckning av ett konvertibelt förlagsbevis av serie A eller serie B.
   Fyra innehavda aktier av serie B berättigade till kontant teckning av ett konvertibelt förlagsbevis av serie B.
   Varje konvertibelt förlagsbevis var förenat med en optionsrätt. Två optionsrätter gav rätt att teckna en aktie av respektive serie.
   Teckningskursen var fastställd till förlagsbevisens nominella belopp om 1 kr per förlagsbevis.
   Aktierna handlades inklusive teckningsrätt t.o.m. den 27 februari 2004 och exklusive teckningsrätt fr.o.m. den 28 februari 2004.
   Teckning av konvertibelt förlagsbevis med avskiljbar optionsrätt kunde ske under perioden den 12 – 26 mars 2004.
   Innehavare av Obducats konvertibla förlagslån 2001/2004 erbjöds att byta till sig tre konvertibla förlagsbevis av ovan beskrivet slag mot varje innehavt konvertibelt förlagsbevis 2001/2004.

Skatteregler
   Anskaffningsutgiften för konvertibelt förlagsbevis förenat med avskiljbar optionsrätt till nyteckning av aktier ska fördelas mellan det konvertibla förlagsbeviset och optionsrätterna på så sätt att ett belopp motsvarande det konvertibla förlagsbevisets marknadsvärde vid förvärvet hänförs till detta och återstoden till optionsrätterna.
   När man byter bort värdepapper anses man ha sålt dessa för ett pris som motsvarar värdet av det man har fått i utbyte.
Anskaffningsutgiften för en teckningsrätt är 0 kr.

Beräkning
   De konvertibla förlagsbevisen noterades vid NGM Equity från och med den 3 maj 2004. Medianen av den lägsta betalkursen under de första två veckornas notering var 101,75 % av förlagsbevisets nominella belopp (1,0175 x 1 =) 1,02 kr. Eftersom detta värde överstiger det som vid teckning erlagts för både förlagsbeviset och optionen kommer hela teckningslikviden om 1 kr att belöpa på förlagsbeviset och 0 kr på optionsrätten.
   Att förlagsbevisets marknadsvärde vid noteringen kom att överstiga emissionspriset får anses hänförligt till konverteringsrättens värde. Någon utdelningsbeskattning bör därför inte bli aktuell.
   Konvertibla förlagsbevis 2001/2004 bör anses avyttrade för
(1,0175 x 3 =) 3,05 kr.

  

¹Skatteverket har utfärdat rekommendationer om avyttringspris samt fördelning av anskaffningsutgiften i allmänt råd, SKV A 2004:11.