Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Riksskatteverkets allmänna råd om grunderna för taxeringen och för värdesättningen vid 2004 års särskilda fastighetstaxering
RSV 2003:32
Fastighetstaxering
Utkom från trycket den 15 december 2003
    Riksskatteverket lämnar med stöd av 8 kap. 2 § fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199) följande allmänna råd om grunderna för taxeringen och för värderingen vid 2004 års särskilda fastighetstaxering.

Byggkostnader
   Av 11 kap. 4 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) framgår att riktvärde för industribyggnader och övriga byggnader skall bestämmas för skilda förhållanden för bl.a. värdefaktorn ålder. Av lagrummet framgår vidare att värdeåret bestäms med hänsyn till värderingsenhetens nybyggnadsår, omfattningen av till- och ombyggnader samt tidpunkten för dessa.

Allmänna råd:
Vid beräkningen av värdeår bör följande nybyggnadskostnader för 2003 användas.
Vid jämkning av värdeåret med hänsyn till om- eller tillbyggnad kan nybyggnadskostnader för år 2003 uppskattas enligt följande.
Nybyggnadskostnader per kvm bruksarea för
a) produktionslokaler: 7 300
b) industrikontor: 10 000
c) lager m.m.: 6 100

Omräkningsfaktorer för industribyggnader och övriga byggnader samt för värmekraftverk (IO-tabell)
   Av 1 kap. 15 § sista stycket respektive 1 kap. 35 § andra stycket fastighetstaxeringsförordningen framgår att en tabell för omräkningsfaktorer för industribyggnader och övriga byggnader respektive för värmekraftverk (IO-tabell) skall utformas och värdefaktorn ålder klassindelas på sätt anges i bilaga 10 till förordningen. Av bilaga 10 framgår att omräkning av faktiska byggkostnader skall ske till 1998 års kostnadsnivå.

Allmänna råd:
Vid omräkning av faktiska byggkostnader för år 2003 till 1998 års kostnadsnivå bör omräkningstalet 0,87 tillämpas.

Omräkningstal för ekonomibyggnader (byggnadskategori 60)
   Av Riksskatteverkets rekommendationer m.m.¹ (RSV S 1997:12) om riktvärden samt om grunderna för taxeringen och värdesättningen vid 1998 års allmänna fastighetstaxering, avsnitt 11.2.5, framgår att beräkning av taxeringsvärde för ekonomibyggnader, byggnadskategori 60, sker genom att en återanskaffningskostnad beräknad i 1996 års kostnadsnivå multipliceras med en nedräkningsfaktor.

Allmänna råd:
Vid omräkning av faktiska byggkostnader för år 2003 till 1996 års kostnadsnivå bör omräkningstalet 0,82 tillämpas.

___________

   Dessa allmänna råd tillämpas vid 2004 års särskilda fastighetstaxering och ersätter Riksskatteverkets allmänna råd (RSV 2002:16) om grunderna för taxeringen och värdesättningen vid 2003 och senare års särskilda fastighetstaxeringar.