Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Riksskatteverkets allmänna råd om grunderna för taxeringen och för värde-sättningen vid 2003 och senare års särskilda fastighetstaxeringar
RSV 2002:16
Fastighetstaxering
Utkom från trycket den 20 december 2002
 Riksskatteverket lämnar med stöd av 8 kap. 2 § fastighetstaxe-ringsförordningen (1993:1199) följande allmänna råd om grunderna för taxeringen och för värderingen vid 2003 och senare års särskilda fastighetstaxeringar.

Byggkostnader
   Av 9 kap. 3 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) framgår att riktvärde för hyreshus skall bestämmas för skilda förhållanden för bl.a. värdefaktorn ålder. Av lagrummet framgår vidare att värdeåret bestäms med hänsyn till värderingsenhetens nybyggnadsår, omfattningen av till- och ombyggnader samt tidpunkten för dessa.

Allmänna råd:
   Vid beräkningen av värdeår bör följande nybyggnadskostnader för 2002 användas.
   Vid jämkning av värdeåret med hänsyn till om- eller tillbyggnad kan nybyggnadskostnader för år 2002 uppskattas enligt följande.
   Nybyggnadskostnader för hyreshus per kvm boarea
och lokalarea: 11 000
   Nybyggnadskostnader per kvm bruksarea för
a) produktionslokaler: 7 100
b) industrikontor: 9 800
c) lager m.m.: 6 000

Omräkningsfaktorer för industribyggnader och övriga byggnader
(IO-tabell)
   Av 1 kap. 15 § sista stycket fastighetstaxeringsförordningen framgår att en tabell för omräkningsfaktorer för industribyggnader och övriga byggnader (IO-tabell) skall utformas och värdefaktorn ålder klassindelas på sätt anges i bilaga 10 till förordningen. Av bilaga 10 framgår att omräkning av faktiska byggkostnader skall ske till 1998 års kostnadsnivå.

Allmänna råd:
   Vid omräkning av faktiska byggkostnader för år 2002 till 1998 års kostnadsnivå bör omräkningstalet 0,88 tillämpas.

Omräkningstal för övriga byggnader (byggnadskategori 60)
   Av Riksskatteverkets rekommendationer m.m.¹ (RSV S 1997:12) om riktvärden samt om grunderna för taxeringen och värdesättningen vid 1998 års allmänna fastighetstaxering, avsnitt 11.2.5, framgår att beräkning av basvärde för ekonomibyggnader, byggnadskategori 60, sker genom att en återanskaffningskostnad beräknad i 1996 års kostnadsnivå multipliceras med en nedräkningsfaktor.

Allmänna råd:
Vid omräkning av faktiska byggkostnader för år 2002 till 1996 års kostnadsnivå bör omräkningstalet 0,84 tillämpas.

 

¹Riksskatteverkets rekommendationer m.m. benämns fr.o.m. år 2001 Riksskatteverkets allmänna råd.
___________
   Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2003 års särskilda fastighetstaxering.