Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

OBS! Dessa allmänna råd har fr.o.m. 2005 års taxering ersatts av Skatteverkets allmänna råd SKV A 2005:5länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Riksskatteverkets allmänna råd om procentsatser för värdeminskningsavdrag för byggnader i näringsverksamhet¹
RSV 2003:6
Inkomsttaxering
Utkom från trycket den 4 april 2003
   Riksskatteverket lämnar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande allmänna råd om procentsatser för värdeminskningsavdrag för byggnader i näringsverksamhet.
   Enligt 19 kap. 4 § inkomstskattelagen (1999:1229) skall utgifter för att anskaffa en byggnad dras av genom årliga värdeminskningsavdrag.
   Värdeminskningsavdragen skall enligt 19 kap. 5 § nämnda lag beräknas enligt avskrivningsplan efter en viss procentsats per år på byggnadens anskaffningsvärde. Procentsatsen skall bestämmas med hänsyn till byggnadens ekonomiska livslängd.

Allmänna råd:
   Vid bedömningen av byggnadens ekonomiska livslängd får beaktas sådana omständigheter som att byggnadens användningstid kan komma att påverkas av framtida rationaliseringar, teknikens utveckling, omläggning av verksamhet och liknande förhållanden. Om byggnadens värde på grund av andra omständigheter är begränsat till förhållandevis kort tid får hänsyn tas till detta. Som exempel på sådana omständigheter kan anges att en byggnad används för utnyttjande av en begränsad malmfyndighet eller att en byggnad som används i näringsverksamhet och som är belägen på annans mark inte skall lösas av fastighetsägaren vid nyttjanderättens upphörande.
   Avdrag för årlig värdeminskning på byggnad bör normalt medges med den procentsats av anskaffningsvärdet som anges i tabellen nedan. Därvid har hänsyn inte tagits till sådana speciella omständigheter som enligt ovan kan motivera högre procentsats.

ByggnadstyperProcentsats
Småhus2
  
Hyreshus 
Parkeringshus, varuhus, hotell- och restaurangbyggnad3
Kiosk5
Övriga hyreshus2
  
Ekonomibyggnader 
Växthus, silor, kylhus5
Övriga ekonomibyggnader4
  
Kraftverksbyggnader 
Värmekraftsbyggnader4
Vattenkraftsbyggnader2
Vindkraftsbyggnader5
  
Industribyggnader 
Industribyggnader som inte är inrättade för speciell användning4
Övriga industribyggnader som endast har en begränsad användbarhet för annat ändamål än det för vilket de utnyttjas, t.ex. bensinstationer, kyl- och fryshus, mejerier,slakthus, sågverk och tegelbruk5
  
Specialbyggnader3
  
Övriga byggnader 
Behandlas som industribyggnader 

¹För ytterligare information, se Riksskatteverkets meddelanden RSV M 2003:3

___________

Dessa allmänna råd tillämpas från och med 2004 års taxering och ersätter Riksskatteverkets rekommendationer m.m. (RSV S 1996:6) om procentsatser för värdeminskningsavdrag för byggnader i näringsverksamhet.