Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


RSV S 1996:6

OBS! Fr.o.m 2004 års taxering tillämpas Riksskatteverkets allmänna råd RSV 2003:6 om procentsatser för värdeminskningsavdrag för byggnader i näringsverksamhet.

Riksskatteverkets rekommendationer m.m. om procentsatser för värdeminskningsavdrag för byggnader i näringsverksamhet.¹

Riksskatteverket beslutar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) om instruktion för skatteförvaltningen att meddela följande rekommendationer m.m. om procentsatser för värdeminskningsavdrag för näringsfastighet .

¹Beträffande 1996 års taxering se RSV Dt 1991:14.

1 Allmänt om lagstiftningen

Genom lag (1990:650) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370), KL, infördes begreppet näringsfastighet i inkomstslaget näringsverksamhet. I samma lag ändrades reglerna om värdeminskningsavdrag för byggnad och byggnadsinventarier. Förarbeten till lagen finns bl.a. i prop. 1989/90:110. För viss maskinell utrustning i byggnad som anskaffats före den 1 juli 1990 gäller enligt övergångsbestämmelser till denna lag äldre föreskrifter i lag (1981:295) om ändring i KL.

En fastighet är näringsfastighet om den inte är privatbostadsfastighet enligt 5 § KL.

I punkt 6 andra stycket av anvisningarna till 23 § KL anges vad som avses med byggnadsinventarier. Av tredje stycket jämfört med andra stycket framgår att för byggnadsinventarier i byggnad avsedd för annat ändamål än bostadsändamål görs värdeminskningsavdrag i enlighet med reglerna för maskiner och andra för stadigvarande bruk avsedda inventarier (se punkt 12 av anvisningarna till 23 § KL).

Byggnadsinventarier kan ej förekomma i byggnader avsedda för bostadsändamål (se prop. 1989/90:110 s. 666). Inventarier i för bostadsändamål avsedda byggnader skall ingå i anskaffningsvärdet för byggnad och värdeminskningsavdrag skall då göras med samma procentsats som för byggnaden. Detta gäller också sådana anordningar som är nödvändiga för en byggnads allmänna användning, såsom ledning för vatten, avlopp, elektrisk ström eller gas eller annan liknande anordning.

Vidare skall, enligt punkt 6 fjärde stycket av anvisningarna till 23 § KL, vissa till marken hörande anordningar (se punkt 7 tredje stycket av anvisningarna till 23 § KL) inräknas i anskaffningsvärdet för en byggnad. Därmed skall också för dessa anordningar värdeminskningsavdrag göras med samma procentsats som för byggnad.

För värmepannor, hissmaskinerier och annan jämförlig maskinell utrustning som är anskaffade före den 1 juli 1990 gäller enligt punkt 14 av övergångsbestämmelser till punkt 6 av anvisningarna till 23 § äldre föreskrifter. Dessa bestämmelser medger en snabbare avskrivning av anskaffningsvärdet än för byggnad. I dessa fall tillämpas vad som sägs i RN I 1970:1.1 i Meddelanden från riksskattenämnden.

2 Värdeminskningsavdrag för näringsfastighet

Enligt 23 § KL får avdrag göras för kostnader i verksamheten. Hit räknas bl.a. värdeminskning av byggnad avsedd för användning i ägarens näringsverksamhet.

Enligt punkt 6 första stycket av anvisningarna till 23 § KL beräknas avdrag för årlig värdeminskning av byggnad enligt avskrivningsplan till viss procent av anskaffningsvärdet. Procentsatsen för värdeminskningsavdraget bestäms enligt sjunde stycket av samma anvisningspunkt med hänsyn till den tid byggnaden anses kunna utnyttjas. Vid denna bedömning skall beaktas även sådana omständigheter som att byggnadens användningstid kan antas komma att röna inflytande av framtida rationaliseringar, teknikens utveckling, omläggning av verksamhet och liknande förhållanden. Om byggnadens värde på grund av andra särskilda omständigheter är begränsat till förhållandevis kort tid skall hänsyn tas till detta. Som exempel på sådana omständigheter anges att en byggnad används för utnyttjande av en begränsad malmfyndighet eller att en byggnad som används i näringsverksamhet och som är belägen på annans mark inte skall lösas av fastighetsägaren vid nyttjanderättens upphörande.

I punkt 6 av anvisningarna till 23 § KL finns behandlade de tillgångar vilkas anskaffningsvärde får dras av genom årliga värdeminskningsavdrag. Dessa tillgångar är byggnad i näringsverksamhet avsedd att användas mer än ett fåtal år samt inventarier i byggnad avsedd för bostadsändamål.

Vidare gäller detta sådana anordningar som är avsedda för byggnadens allmänna användning, såsom ledning för vatten, avlopp, elektrisk ström eller gas eller annan liknande anordning samt vissa till marken hörande anordningar, såsom ledning avsedd för såväl den på fastigheten bedrivna verksamheten som för en byggnads allmänna användning. I dessa fall skall anskaffningsvärdet fördelas i förhållande till hur stor del av en ledning som tjänar på den på fastigheten bedrivna verksamheten respektive hur stor del som avser fastighetens allmänna användning.

Rekommendationer:

Avdrag för årlig värdeminskning av byggnad bör normalt medges med den procent av anskaffningsvärdet som anges i tabellen nedan. De angivna procentsatserna utgör normalprocentsatser.

ByggnadstypProcentsats
Småhus 
Samtliga (typkod 213-223, 120)2
Hyreshus 
Parkeringshus, varuhus, hotell- 
och restaurangbyggnader (typkod 
324, 322)3
Kiosk (typkod 323)5
Övriga (typkod 320, 321, 325, 
326, 381) 1)2
Ekonomibyggnad (typkod 120-121) 
Växthus, silor, kylhus5
Övriga ekonomibyggnader4
Industribyggnad 
Värmekraftsbyggnader (typkod 730-733)4
Vattenkraftsbyggnader (typkod 720)2
Vindkraftsbyggnad (typkod 734)5
Industribyggnader som inte är inrättade 
för speciell användning 2) (typkod 412, 
420-433, 481 1) )4
Övriga industribyggnader som endast har 
en begränsad användbarhet för annat 
ändamål än det för vilket de utnyttjas 3) 
t.ex. bensinstationer, kyl- och fryshus, 
mejerier, slakthus, sågverk och tegel- 
bruk (typkod 412, 420-433, 481 1) )5
Specialbyggnad 1) 
Samtliga (typkod 820-829, 890)3
Övrig byggnad 
Behandlas som industribyggnad 
1) Avser de fall då inkomst av sådan fastighet är skattepliktig
2) Byggnader som vid den allmänna fastighetstaxeringen 1994 och senare har värderats enligt den s.k. avkastningsmetoden. Värderingsmetoden framgår av senaste underrättelse om fastighetstaxering.
3) Byggnader som vid allmänna fastighetstaxeringen 1994 och senare har värderats enligt den s.k. produktionskostnadsmetoden. Värderingsmetoden framgår av senaste underrättelse om fastighetstaxering.

Indelningen i byggnadstyper följer den som finns i 2 kap. 2 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152). Vid fastighetstaxeringen åsätts s.k. typkoder för olika taxeringsenheter. En sammanställning av i tabellen förekommande typkoder finns i bilaga. Vid inkomsttaxeringen är typkoderna att se som ett hjälpmedel och de kan tjäna som ledning framförallt i de fall byggnaden är inrättad för endast en verksamhet och det på fastigheten finns endast en byggnad.

Med parkeringshus bör jämställas hyreshus som till minst 75 % används som garage. Med varuhus bör jämställas hyreshus som till minst 75 % används som butik. För hyreshus som huvudsakligen används som butik och garage tillämpas samma procentsats som för parkeringshus och varuhus.

Om en byggnad används för flera ändamål men till minst 75 % för ett av dessa bör, vid beräkning av värdeminskningsavdraget, i tabellen angiven procentsats för byggnad använd för sistnämnda ändamål tillämpas för hela byggnaden. I andra fall av blandad användning bör värdeminskningsavdraget bestämmas på grundval av en sammanvägning av de för respektive användningsområde rekommenderade procentsatserna.

Dessa rekommendationer m.m. ersätter RSV:s anvisningar RSV Dt 1991:14 och tillämpas fr.o.m. 1997 års taxering.

Bilaga

Sammanställning över ofta förekommande typkoder

Byggnadstyp/TaxeringsenhetTypkod 
Småhus  
småhusenhet/tomtmark med  
byggnad, värde mindre än  
50 000 kr213 
småhusenhet, helårsbostad för  
1 eller 2 familjer220 
småhusenhet, fritidsbostad för  
1 eller 2 familjer221 
småhusenhet, flera småhus,  
sammantaget bostäder för mer  
än 2 familjer  
(helårsbostad eller fritidsbostad)222 
småhusenhet med lokaler223 
bebyggd lantbruksenhet120 
Hyrehus  
hyreshusenhet med saneringsbyggnad311 
hyreshusenhet, huvudsakligen  
bostäder320 
hyreshusenhet, bostäder och lokaler321 
hyreshusenhet, hotell eller  
restaurangbyggnad 322
hyreshusenhet, kiosk323 
hyreshusenhet, parkeringshus/garage324 
hyreshusenhet, huvudsakligen  
lokaler325 
hyreshusenhet, kontor e.dyl.  
beläget inom industrimark326 
hyreshusenhet, skattefri enligt  
3 kap. 4 3 fastighetstaxeringslagen381 
bebyggd lantbruksenhet120 
Ekonomibyggnad  
bebyggd lantbruksenhet med beskatt-  
ningsnatur J120 
lantbruksenhet bestående av växt-  
hus eller djurstall utan anknytning  
till jord- eller skogsbruk121 
Industribyggnad  
industrienhet med saneringsbyggnad412 
industrienhet, industrihotell420 
industrienhet, kemisk industri421 
industrienhet, livsmedelsindustri422 
industrienhet, metall- och maskin-  
industri423 
industrienhet, textil- och bekläd-  
nadsindustri424 
industrienhet, trävaruindustri425 
industrienhet, annan tillverk-  
ningsindustri426 
industrienhet, bensinstation430 
industrienhet, reparationsverkstad431 
industrienhet, lager432 
industrienhet, annan övrig byggnad433 
elproduktionsenhet, vattenkraftverk720 
elproduktionsenhet, kärnkraftverk730 
elproduktionsenhet, kondensverk731 
elproduktionsenhet, kraftvämeverk732 
elproduktionsenhet, gasturbinan-  
läggning733 
elproduktionsenhet, vindkraftverk734 
industrienhet, skattefri, enligt  
3 kap. 4 § fastighetstaxeringslagen481 
Specialbyggnad  
specialenhet, distributionsbyggnad820 
specialenhet, reningsanläggning821 
specialenhet, värmecentral822 
specialenhet, vårdbyggnad823 
specialenhet, bad-, sport- och  
idrottsanläggning824 
specialenhet, skolbyggnad825 
specialenhet, kulturbyggnad826 
specialenhet, ecklesiastikbyggnad827 
specialenhet, allmän byggnad828 
specialenhet, kommunikationsbyggnad829 
specialenhet, försvarsbyggnad890