Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Riksskatteverkets allmänna råd om avdrag för kostnader för dagbarnvård i familjedaghem, när kostnadsersättning har erhållits, att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter m.m. för beskattningsåret 2003 och vid 2004 års taxering;¹
RSV 2002:40
Inkomsttaxering
Skattebetalning
Utkom från trycket
den 6 december 2002
  Riksskatteverket meddelar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande allmänna råd för beskattning av ersättning till dagbarnvårdare i familjedaghem.
Av 12 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229) framgår att utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster skall dras av som kostnad om inte annat framgår av lagen.

Allmänna råd:
   Skattskyldig som är dagbarnvårdare i familjedaghem och som i denna sin verksamhet får kostnadsersättning som är skattepliktig intäkt av tjänst bör anses ha kostnader i verksamheten med belopp som motsvarar den erhållna kostnadsersättningen, dock med högst nedan angivna belopp, om inte den skattskyldige visar att de totala kostnaderna på grund av särskilda förhållanden varit högre:

- för hel dag, mer än fem timmar, 48 kr per barn
- för halv dag, fem timmar eller mindre, 24 kr per barn
- per timme 5:30 kr per barn.

¹ Beträffande beskattningsåret 2002 och 2003 års taxering, se RSV 2001:53. Ändrade partier har markerats med kantstreck.

___________

   Dessa allmänna råd tillämpas beträffande skatteavdrag och arbetsgivaravgifter m.m. för beskattningsåret 2003 och vid 2004 års taxering.