Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Riksskatteverkets allmänna råd om avdrag för kostnader för dagbarnvård i familjedaghem, när kostnadsersättning har erhållits, att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter m.m. för beskattningsåret 2002 och vid 2003 års taxering¹
RSV 2001:53
Inkomsttaxering
Skattebetalning
   Riksskatteverket meddelar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande allmänna råd för beskattning av ersättning till dagbarnvårdare i familjedaghem.

   Av 12 kap. 1 § inkomstskattelagen (1999:1229) framgår att utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster skall dras av som kostnad om inte annat framgår av lagen.

Allmänna råd:
   Skattskyldig som är dagbarnvårdare i familjedaghem och som i denna verksamhet får kostnadsersättning som är skattepliktig intäkt av tjänst bör anses ha kostnader i verksamheten med belopp som motsvarar den erhållna kostnadsersättningen, dock med högst nedan angivna belopp, om inte den skattskyldige visar att de totala kostnaderna på grund av särskilda förhållanden varit högre:
   - för hel dag, mer än fem timmar, 46:00 kr per barn och dag,
   - för halv dag, fem timmar eller mindre, 23:00 kr per barn och dag, och
   - per timme 5:10 kr per barn.

¹Beträffande beskattningsåret 2001 och 2002 års taxering, se RSV S 2000:36.

___________

Dessa allmänna råd tillämpas beträffande skatteavdrag och arbets-givaravgifter m.m. för beskattningsåret 2002 och vid 2003 års taxering.