Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Riksskatteverkets allmänna råd om beräkning av avdrag för framtida utgifter för hantering av utbränt kärnbränsle, radioaktivt avfall och liknande att tillämpas vid 2003 års taxering¹
RSV 2002:13
Inkomsttaxering
Utkom från trycket den 29 april 2002
Riksskatteverket lämnar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande allmänna råd om beräkning av avdrag för framtida utgifter för hantering av utbränt kärnbränsle, radioaktivt avfall och liknande att tillämpas vid 2003 års taxering.
   Enligt 16 kap. 6 § första stycket inkomstskattelagen (1999:1229) skall företag som driver en kärnkraftsanläggning dra av belopp som sätts av i räkenskaperna för att täcka sådana utgifter för framtida hantering av utbränt kärnbränsle, radioaktivt avfall och liknande som avser verksamheten före beskattningsårets utgång. Detsamma gäller företag som mot förskottsbetalning åtar sig att svara för framtida utgifter för sådan hantering. Avdraget skall återföras det följande beskattningsåret.
   I andra stycket nämnda lagrum sägs att avdrag enligt första stycket inte får göras för hanteringsutgifter som företaget kan räkna med att få ersättning för enligt 8 § lagen (1992:1537) om finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle m.m.

Allmänna råd:
   Avdraget för avsättning för framtida utgifter för hantering av låg- och medelaktivt avfall bör medges med högst 2 kronor och 60 öre per kärnkraftgenererad MWh som hänför sig till verksamhet som bedrivits under beskattningsåret eller tidigare.

¹Beträffande 2002 års taxering, se RSV 2001:17

___________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2003 års taxering.