Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Riksskatteverkets allmänna råd om beräkning av avdrag för framtida utgifter för hantering av utbränt kärnbränsle, radioaktivt avfall o.d. att tillämpas vid 2002 års taxering¹
RSV 2001:17
Inkomsttaxering
Riksskatteverket lämnar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande allmänna råd om beräkning av avdrag för framtida utgifter för hantering av utbränt kärnbränsle, radioaktivt avfall o.d. att tillämpas vid 2002 års taxering.

Av 16 kap. 6 § inkomstskattelagen (1999:1229) framgår, att företag som driver en kärnkraftsanläggning ska dra av belopp som sätts av i räkenskaperna för att täcka sådana utgifter för framtida hantering av utbränt kärnbränsle, radioaktivt avfall och liknande som avser verksamheten före beskattningsårets utgång. Detsamma gäller företag som mot förskottsbetalning åtar sig att svara för framtida utgifter för sådan hantering. Avdraget ska återföras det följande beskattningsåret. Avdrag får inte göras för hanteringsavgifter som företaget kan räkna med att få ersättning för enligt 8 § lagen (1992:1537) om finansiering av framtida utgifter för använt kärnbränsle m.m.

Allmänna råd:

Avdraget för avsättning för framtida utgifter för hantering av låg- och medelaktivt avfall bör medges med högst 2 kronor 60 öre per kärnkraftgenererad MWh som hänför sig till verksamhet som bedrivits under beskattningsåret eller tidigare.

¹Beträffande 2001 års taxering, se RSV S 2000:26.

________________

Dessa allmänna råd tillämpas vid 2002 års taxering.