Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets allmänna råd

Riksskatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte av aktier och konvertibla skuldebrev i A Brand New World in Sweden AB mot aktier i Wireless House Sweden AB år 2001¹
RSV 2002:12
Inkomsttaxering
Utkom från trycket den 22 april 2002
 Riksskatteverket lämnar med stöd av 2 kap. 2 § förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen följande allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte av aktier och konvertibla skuldebrev i A Brand New World in Sweden AB mot aktier i Wireless House Sweden AB år 2001.
   Enligt 44 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, avses med avyttring försäljning, byte och liknande överlåtelse av tillgångar.
   Kapitalvinsten skall enligt 44 kap. 13 § IL beräknas som skillnaden mellan ersättningen för den avyttrade tillgången minskad med utgifterna för avyttringen och omkostnadsbeloppet.
   Av 44 kap. 14 § IL framgår att med omkostnadsbelopp avses normalt utgifter för anskaffning (anskaffningsutgifter) ökade med utgifter för förbättring (förbättringsutgifter).
   Enligt 61 kap. 2 § IL skall inkomster i annat än pengar normalt värderas till marknadsvärdet.

Allmänna råd:
Avyttringspriset för en aktie i A Brand New World in Sweden AB bör beräknas till 1,20 kr. Anskaffningsutgiften för en aktie i Wireless House Sweden AB som erhållits på grund av aktieinnehav i A Brand New World in Sweden AB bör beräknas till 1,20 kr.
   Avyttringspriset för en konvertibel fordran om nominellt belopp 29 kr bör beräknas till 1,20 kr. Anskaffningsutgiften för en aktie i Wireless House Sweden AB som erhållits på grund av innehav av konvertibel fordan i A Brand New World in Sweden AB bör beräknas till 1,20 kr.

¹För ytterligare information, se Riksskatteverkets meddelanden
RSV M 2002:9.

___________

Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. 2002 års taxering.