Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets meddelanden

Riksskatteverkets information om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte av aktier och konvertibla skuldebrev i A Brand New World in Sweden AB mot aktier i Wireless House Sweden AB år 20011
RSV M
2002:9

Erbjudandet
   Wireless House Sweden AB (Wireless House) har uppgett följande.
   Styrelserna i Wireless House och A Brand New World in Sweden AB (ABNW) offentliggjorde den 12 november 2001 ett erbjudande till samtliga aktieägare och innehavare av konvertibla skuldebrev i ABNW att överlåta sina aktier respektive konvertibla skuldebrev till Wireless House. Som ersättning erbjöds nyemitterade A-aktier i Wireless House.
   För varje aktie i ABNW, oavsett aktieslag, erhölls en aktie av serie A i Wireless House. För varje konvertibel fordran om nominellt belopp 29 kr erhölls en aktie av serie A i Wireless House. För upplupen ränta erhölls inte någon ersättning.
   Något courtage utgick inte.
   Anmälan om accepterande av erbjudandet skulle ske under perioden den 3-19 december 2001. Rätt att återkalla lämnad anmälan förelåg fram till offentliggörandet att erbjudandet fullföljs.

Villkor
   Som villkor för erbjudandet gällde bl.a. följande:
   - att erbjudandet skulle accepteras i sådan utsträckning att Wireless House blev ägare till mer än 90 procent av det totala antalet aktier i ABNW,
   - att erbjudandet skulle accepteras av innehavarna av mer än 90 procent av utestående konvertibla skuldebrev,
   - att extra bolagsstämma i ABNW skulle godkänna genomförandet av erbjudandet samt överlåtelsen av vissa tillgångar i ABNW till Wireless House,
   - att förvärvet, innan offentliggörande skett om dess fullföljande, inte - enligt Wireless Houses bedömning - helt eller delvis skulle omöjliggöras eller väsentligt försvåras till följd av lagstiftning, domstolsavgörande, myndighetsbeslut eller motsvarande i Sverige eller i utlandet, som vid bedömningstillfället förelåg eller kunde förväntas, eller av annan omständighet utanför Wireless Houses kontroll.
   Den 21 december 2001 offentliggjorde Wireless House att de ställda villkoren var uppfyllda och att erbjudandet skulle fullföljas.

Skatteregler
   Vid byte av egendom gäller samma beskattningsregler som vid en vanlig försäljning. Den egendom som har lämnats i byte anses såld till ett pris som motsvarar värdet av den erhållna egendomen på försäljningsdagen. Detta värde anses också som anskaffningsutgift för den egendom som har erhållits.
   Försäljningspriset för aktier i ABNW bör således beräknas med utgångspunkt i värdet av de aktier som har erhållits i Wireless House. Värderingen bör ske vid den tidpunkt då det förelåg ett för båda parter bindande avtal. Bindande avtal bör, för dem som hade accepterat erbjudandet före offentliggörandet att erbjudandet fullföljs, anses ha uppkommit i samband med offentliggörandet (den 21 december 2001).
   För dem som eventuellt accepterade erbjudandet efter denna tidpunkt bör bindande avtal anses ha uppstått i samband med accepten.
   Även anskaffningsutgiften för erhållna aktier i Wireless House bör bestämmas med ledning av aktiernas marknadsvärde vid förvärvstidpunkten.
   Wireless House har upplyst om att förutsättningarna för tillämpning av reglerna om andelsbyten är uppfyllda. Detta innebär följande.
   Vid 2002 års taxering finns för fysiska personer två olika system för hantering av den kapitalvinst/förlust som uppstår vid andelsbyte avseende marknadsnoterade aktier. Dels finns fortfarande möjlighet att på blankett K4B ansöka om uppskov med beskattningen av eventuell vinst eller att ta upp uppkommen vinst till beskattning/yrka avdrag för förlust. Dels finns en nyinförd möjlighet att, utan beskattning, på blankett K4B, föra över anskaffningsutgiften för de utbytta aktierna till de nyförvärvade (begäran om framskjuten beskattning). Detta gäller både vid vinst och förlust. Någon kapitalvinstberäkning avseende aktierna i ABNW behöver då inte göras.

Beräkningen
   Försäljningspriset för en aktie i ABNW bör beräknas med utgångspunkt i marknadsvärdet av en aktie i Wireless House vid tidpunkten för offentliggörandet (den 21 december 2001). Erhållna aktier i Wireless House var emellertid inte föremål för marknadsmässig omsättning och det saknas därför uppgift om värdet av tillbytta aktier. Under sådana omständigheter får i stället det noterade värdet av de bortbytta aktierna läggas till grund för värderingen. Den lägsta betalkursen för aktie i ABNW var denna dag 1,20 kr. Försäljningspriset för en aktie i ABNW respektive en konvertibel fordran om nominellt belopp 29 kr bör därför beräknas till 1,20 kr.
   Anskaffningsutgiften för en aktie i Wireless House, som erhållits på grund av aktieinnehav i ABNW, bör beräknas till 1,20 kr.

Exempel:
   En person äger 50 aktier respektive 50 konvertibla skuldebrev om nominellt belopp 29 kr i ABNW. Vid bytet erhåller han i stället 100 nyemitterade A-aktier i Wireless House. Försäljningspriset för aktierna i ABNW uppgår då till 60 kr (50 x 1,20). Försäljningspriset för de konvertibla skuldebreven uppgår till samma belopp.

   I självdeklarationen kan han, vad gäller aktierna, välja mellan följande tre alternativ.
   1. Han kan ta upp eventuell vinst till beskattning respektive yrka avdrag för förlusten.
   2. Vid vinst kan han dessutom begära uppskov med beskattningen på blankett K4B. Beskattning sker då när de erhållna aktierna i Wireless House säljs.
   3. Han kan på blankett K4B begära att anskaffningsutgiften för aktierna i ABNW som bytts bort förs över till de erhållna aktierna i Wireless House (begäran om framskjuten beskattning) så att beskattning sker först när dessa säljs (detta gäller endast för fysiska personer). Någon kapitalvinstberäkning avseende aktierna i ABNW behöver i så fall inte göras.

   Anskaffningsutgiften för de erhållna aktierna i Wireless House uppgår till 120 kr (100 x 1,20).

1Riksskatteverket har utfärdat rekommendationer om avyttringspris och anskaffningsutgift i allmänna råd, RSV 2002:12.