Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Skatteverkets ställningstaganden

Inventarier av mindre värde och mervärdesskatt

Datum: 2005-03-03

Område: Inkomstskatt - Näring, Redovisning

Dnr/målnr/löpnr:
130 133554-05/111
1 Sammanfattning

För inventarier som är av mindre värde får hela utgiften dras av omedelbart.

I Skatteverkets allmänna råd RSV 2003:9 anges att som inventarier av mindre värde räknas normalt ett inventarium vars anskaffningsvärde exklusive mervärdesskatt uppgår till högst 5 000 kronor för små företag, till högst 10 000 kronor för medelstora företag och till högst 20 000 kronor för stora företag.

Beloppsgränserna får anses innebära att omedelbart avdrag får göras med högst 5 000 kronor (eller 10 000 eller 20 000 kronor) med tillägg för mervärdesskatt till den del denna inte ska dras av eller återbetalas enligt mervärdesskattelagen (ML).

2 Bakgrund och frågeställning

När en näringsidkare anskaffar inventarier som är av mindre värde får hela utgiften dras av omedelbart. I Skatteverkets allmänna råd RSV 2003:9 anges beloppsgränser för vad som utgör inventarier av mindre värde för små, medelstora och stora företag. Det är frågan om belopp exklusive mervärdesskatt.

Frågan har uppkommit hur beloppsgränserna ska uppfattas när mervärdesskatt inte ska dras av eller återbetalas enligt ML.

3 Gällande rätt m.m.

I 18 kap. inkomstskattelagen (1999:1229), IL, finns bestämmelser om avdrag för utgifter för anskaffning av inventarier. Huvudregeln är att utgifter för att anskaffa inventarier ska dras av genom årliga värdeminskningsavdrag (18 kap. 3 §). För bl.a. inventarier som är av mindre värde får hela utgiften dras av omedelbart (18 kap. 4 §).

I Skatteverkets allmänna råd om inventarier av mindre värde (RSV 2003:9) definieras inventarier av mindre värde på följande sätt:

"För små företag bör som inventarier som är av mindre värde normalt räknas ett inventarium vars anskaffningsvärde exklusive mervärdesskatt uppgår till högst 5 000 kronor. För medelstora företag får motsvarande belopp anses vara 10 000 kronor och för stora företag 20 000 kronor."

I IL finns bestämmelser om hur mervärdesskatt ska behandlas vid inkomstberäkningen i olika situationer. I 15 kap. 6 § anges att vad som motsvarar utgående skatt enligt ML ska inte tas upp. I 16 kap. 16 § anges att sådan ingående skatt enligt ML som medför rätt till avdrag enligt 8 kap. eller återbetalning enligt 10 kap. nämnda lag får inte dras av.

I 16 kap. 2 § IL - angående avdrag för utgifter för representation - finns också en bestämmelse om mervärdesskatt. Det anges att för utgifter för lunch, middag eller supé får avdraget inte överstiga 90 kronor per person och måltid med tillägg för mervärdesskatt till den del denna inte ska dras av enligt 8 kap. eller återbetalas enligt 10 kap. ML.

4 Skatteverkets bedömning

Bestämmelsen i 16 kap. 16 § IL - angående att sådan ingående skatt enligt ML som medför rätt till avdrag enligt 8 kap. eller återbetalning enligt 10 kap. nämnda lag inte får dras av - får motsatsvis anses innebära att ingående skatt som inte medför rätt till avdrag eller återbetalning i stället ska behandlas som en utgift vid inkomstberäkningen.

Mot bakgrund av detta gör Skatteverket bedömningen att beloppsgränserna för inventarier av mindre värde i det allmänna rådet bör uppfattas som att omedelbart avdrag får göras med högst 5 000 kronor, 10 000 kronor eller 20 000 kronor, med tillägg för mervärdesskatt till den del denna inte ska dras av enligt 8 kap. eller återbetalas enligt 10 kap. ML. Bestämmelsen om tillägg för mervärdesskatt i 16 kap. 2 § IL angående avdrag för utgifter för representation utgör stöd för denna bedömning.

Bedömningen innebär att ett företag som enligt ML har rätt till avdrag, eller återbetalning, med 50 procent av den ingående skatten får behandla den del av den ingående skatten som inte ska dras av, eller som inte ska återbetalas, som en utgift vid inkomstberäkningen. Om företaget förvärvar ett inventarium för 5 000 kronor, jämte mervärdesskatt med 1 250 kronor, får företaget göra omedelbart avdrag med (5 000 + 625 =) 5 625 kronor vid inkomstberäkningen.