Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från Regeringsrätten

Utövande konstnär; neutralitetsprincipen

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2005-12-07

Område: Mervärdesskatt

Dnr/målnr/löpnr:
835-05
En begravningsbyrås tillhandahållande i eget namn av en anlitad utövande konstnärs framförande av ett litterärt eller konstnärligt verk omfattas inte av undantaget från skatteplikt i 3 kap. 11 § 1 mervärdesskattelagen (1994:200), ML. En sådan begränsning av undantaget kan inte anses strida mot principen om mervärdesbeskattningens neutralitet.

Redovisningsperioder under tiden 1 september 2004 - 31 augusti 2007.

Skatterättsnämnden ansåg i förhandsbesked 2005-01-13 att en begravningsbyrås tillhandahållande i eget namn av en anlitad utövande konstnärs framförande av ett litterärt eller konstnärligt verk inte omfattas av undantaget från skatteplikt i 3 kap. 11 § 1 ML. Skatterättsnämnden ansåg vidare att en sådan begränsning av undantaget inte strider mot principen om mervärdesbeskattningens neutralitet. Förhandsbeskedet överklagades av sökanden. För de närmare omständigheterna hänvisas till det referatet.
 
Regeringsrätten gör samma bedömning som Skatterättsnämnden och fastställer förhandsbeskedet.

Regeringsrätten anger följande orsaker till varför de inte finner skäl till att inhämta förhandsavgörande från EG-domstolen.
 
"Regeringsrätten konstaterar att undantaget från skatteplikt i 3 kap. 11 § 1 ML skall tolkas i ljuset av sjätte mervärdesskattedirektivet - särskilt punkt 2 i bilaga F till direktivet, av vilken framgår att undantag får medges för tjänster som tillhandahålls av bl.a. artister - och med tillämpning av de principer som EG-domstolen har lagt fast. En av dessa principer är att undantag som utgör ett avsteg från det harmoniserade mervärdesskattesystemet skall tolkas restriktivt. En annan princip är den om skatteneutralitet som bl.a. innebär att den rättsliga form i vilken den skattskyldige bedriver sin rörelse inte skall vara avgörande för möjligheten att utnyttja ett undantag från skatteplikt."