Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från Regeringsrätten

Anskaffningsutgift personalförmån

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2005-10-17

Område: Inkomstskatt - Kapital

Dnr/målnr/löpnr:
3422-05
En person som innehar personaloptioner har flyttat tillbaka till Sverige från utlandet efter kan-tidpunkten. Anskaffningsutgift för aktier förvärvade efter tiden utomlands utgörs ändå av marknadsvärdet av förmånen vid beskattningstidpunkten med tillägg av lösenpriset för aktierna.

Inkomsttaxeringarna 2005-2007

Skatterättsnämndens förhandsbesked den 26 maj 2005 har refererats i Skatteverkets rättsfallsprotokoll nr 12/05; SRN 2005-05-26 Personaloptioner vid flytt. Fråga 2, som avsåg hur anskaffningsutgiften för de förvärvade värdepapperna ska beräknas, överklagades till RR.

Regeringsrätten gjorde samma bedömning som Skatterättsnämnden och fastställde förhandsbeskedet.

Kommentar: Av domen framgår att då beskattningstidpunkten är den s.k. kan-tidpunkten, dvs. då optionen först kan utnyttjas, är anskaffningsutgiften för aktierna optionernas marknadsvärde vid beskattningstidpunkten med tillägg av lösenpriset för aktierna.

Om beskattningstidpunkten är då optionen utnyttjas för köp av aktier, är anskaffningsutgiften aktiens marknadsvärde vid förvärvet (= förmånsvärdet plus lösenpriset).