Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Personaloptioner vid inflyttning

Beslutande instans: Skatterättsnämnden

Datum: 2005-05-26

Område: Inkomstskatt - Kapital, Inkomstskatt - Tjänst

Dnr/målnr/löpnr:
-
En person som innehar personaloptioner flyttar tillbaka till Sverige från utlandet efter kan-tidpunkten. Ingen förmånsbeskattning ska ske vid utnyttjandet i Sverige. Anskaffningsutgift för aktier förvärvade under tiden utomlands utgörs av marknadsvärdet av förmånen vid den tidpunkt de hade kunnat utnyttjas med tillägg av lösenpris för aktierna.

Inkomsttaxeringarna 2005-2007

Sökanden är bosatt i Sverige och anställd inom en internationell koncern. Under perioden oktober 1994 – juni 2004 var han placerad och bosatt i Frankrike. Under den tiden var han endast begränsat skattskyldig i Sverige. Sökanden deltar sedan år 1995 i koncernens optionsprogram avseende s.k. personaloptioner. Optionstilldelning sker varje år. Tidpunkten för rätten att utnyttja optionerna enligt de olika optionsprogrammen, i ansökan benämnd kvalifikationstidpunkten, infaller normalt successivt under en fyraårsperiod med början ett år efter tilldelningen då en fjärdedel av optionerna får utnyttjas. Optionerna löper på 10 år.

Sökanden önskar besked om skattekonsekvenserna av att han i Sverige utnyttjar optioner som tjänats in innan han flyttade till Sverige. Ansökan avser dels äldre optioner (jfr 4 kap. 10 § lagen (1999: 1230) om ikraftträdande av IL), dels yngre optioner.

FÖRHANDSBESKED

Fråga 1

Någon förmånsbeskattning skall inte ske vare sig för de optioner som hade kunnat utnyttjas före den 1 juli 1998 (äldre optioner) eller för de som hade kunnat utnyttjas därefter men före den 21 juni 2004 (yngre optioner).

Fråga 2

Anskaffningsutgiften för aktier som Sökanden förvärvar eller förvärvat med äldre optioner utgörs av optionernas marknadsvärde vid tidpunkten när optionen hade kunnat utnyttjas med tillägg av lösenpris för aktierna (2 a).

Anskaffningsutgiften för aktier som Sökanden förvärvar med yngre optioner utgörs av aktiens marknadsvärde vid förvärvet (2b).

MOTIVERING

Fråga 1

Av praxis framgår att om den tidpunkt, då rätten att förvärva aktier kan utnyttjas, har infallit innan den skattskyldige blev bosatt eller stadigvarande kom att vistas här skall någon beskattning i samband med inflyttningen inte ske (RÅ 2004 ref. 50 samt RÅ 1994 not. 41 och 733).

Fråga 2

Anskaffningsutgiften för aktie som en skattskyldig förvärvar på förmånliga villkor från sin arbetsgivare beräknas normalt på grundval av aktiernas marknadsvärde vid tidpunkten då förmånen skall tas upp till beskattning (se 11 kap. 1 § och 61 kap. 2 § första stycket IL). Beräkningen av anskaffningsutgiften påverkas inte av att tillämpliga regler kan leda till att någon förmånsbeskattning i det enskilda fallet inte skall ske i Sverige.

Vid beräkningen av anskaffningsutgiften för aktier förvärvade med äldre optioner följer av praxis att utgångspunkten är marknadsvärdet då optionerna hade kunnat utnyttjas, den s.k. ”kan-tidpunkten”. Anskaffningsutgiften utgörs därför av marknadsvärdet på aktien vid ”kan-tidpunkten” med tillägg för lösenpriset på aktierna (2 a).

För yngre optioner gäller att anskaffningsutgiften för aktie som en skattskyldig förvärvar på förmånliga villkor från sin arbetsgivare beräknas på grundval av aktiens marknadsvärde vid tidpunkten för förvärvet eftersom detta värde utgör utgångspunkten för förmånens värdering. Detta är oberoende av om något lösenpris betalas för aktien eller ej eftersom en sådan betalning i motsvarande mån reducerar förmånens storlek.

Beräkningen av anskaffningsutgiften för aktier förvärvade med yngre optioner utgörs därför av betalt lösenbelopp och ett belopp motsvarande förmånen, dvs. marknadsvärdet vid förvärvet av aktierna (2 b).

Kommentar:
Förhandsbeskedet överensstämmer med Skatteverkets inställning. Eftersom svaret på fråga 2 varit föremål för diskussion, överklagas förhandsbeskedet i den delen till Regeringsrätten.