Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från Regeringsrätten

Avstå hyresrätt

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2009-09-17

Område: Inkomsttaxering

Dnr/målnr/löpnr:
3432/08

Ersättning för att avstå hyresrätt till bostadslägenhet är skattepliktig inkomst av kapital

Inkomsttaxering 2006
 
Målet gäller frågan om den ersättning om 300 000 kr som C tagit emot från sin hyresvärd för att avstå från hyresrätten till en bostadslägenhet är skattepliktig.
 
Av 42 kap. 1 § IL följer att alla inkomster på grund av innehav av tillgångar ska tas upp som intäkt om inte annat anges eller inkomsten är skattefri enligt 8 kap. IL. I 42 kap. 30-32 §§ IL regleras bl.a. att beskattningen av ersättning för upplåtelse av bostad som innehas med hyresrätt (andrahandsuthyrning).
 
Regeringsrätten gör följande bedömning
 
"Den omständigheten att rätten att förfoga över hyresrätten till en bostadslägenhet är begränsad i vissa avseenden hindrar inte att hyresrätten är att betrakta som en tillgång i den mening som avses i 41 och 42 kap. IL. Att så är fallet framgår också av reglerna i 42 kap. 30-32 §§ IL om beskattning vid andrahandsuthyrning av en bostad som innehas med hyresrätt."
 
Enligt Regeringsrätten är ersättningen en inkomst som har utgått på grund av C:s innehav av hyresrätten och är därmed en skattepliktig inkomst av kapital.
 
Kommentar:
Regeringsrättens dom ersätter Skatteverkets ställningstagande "Kapital - Avstående av besittningsskydd till hyreslägenhet" (2005-05-06, dnr 130 257756-05/111).