Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från Regeringsrätten

Enkelt bolag, undantag från skatteplikt

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2008-05-29

Område: Mervärdesskatt

Dnr/målnr/löpnr:
4257-07
Avtal som betecknats som avtal om enkelt bolag ansågs av Skatterättsnämnden utgöra ett avtal om att tillhandhålla skattepliktiga tjänster. Regeringsrätten ansåg att underlaget inte var ägnat för en prövning av om transaktionerna, för det fall omsättning ansågs föreligga, omfattas av något undantag från skatteplikt. Regeringsrätten ansåg att frågan, med hänsyn till hur den formulerats, inte borde ha besvarats och undanröjde förhandsbeskedet och avvisade ansökan

Redovisningsperioderna december 2006 - november 2009

Skatterättsnämnden ansåg i förhandsbesked 2007-06-01 att avtal, benämnda avtal om enkelt bolag, som bolaget ingått med fondkommissionärer om att förmedla s.k. strukturerade produkter innebar att bolaget mot ersättning tillhandahöll skattepliktiga tjänster. Förhandsbeskedet har refererats och för de närmare omständigheterna hänvisas till referatet.
Referat

"YRKANDE M.M.

X AB yrkar att Regeringsrätten ska ändra förhandsbeskedet så att frågan besvaras nekande. Till stöd för sin talan vidhåller bolaget att dess vinstandel enligt de aktuella avtalen inte utgör omsättning i mervärdesskattehänseende. För det fall Regeringsrätten gör bedömningen att vinstandelen utgör ersättning för tillhandahållande av tjänst anför bolaget att ersättningen avser sådan värdepappersförmedling som är undantagen från skatteplikt enligt 3 kap. 9 § mervärdesskattelagen (1994:200), ML. Bolaget åberopar EG-domstolens dom i mål C-453/05 Volker Ludwig och anför att domen innebär en utvidgning av tillämpningsområdet för det nämnda undantaget.

Skatteverket vidhåller att transaktionerna utgör omsättning men anser att EG-domstolens dom kan innebära en sådan utvidgning av förmedlingsbegreppet i förhållande till Regeringsrättens praxis att tjänsterna eventuellt kan anses omfattas av undantaget från skatteplikt i 3 kap. 9 § tredje stycket 1 ML.

SKÄLEN FÖR REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

I ansökan om förhandsbesked hos Skatterättsnämnden ställde bolaget frågan om dess aktiviteter inom ramen för bolagsavtalen medför skattskyldighet till mervärdesskatt. Regeringsrätten konstaterar att besvarandet av denna fråga nödvändiggör ställningstaganden i flera rättsfrågor. Bolagets ansökan om förhandsbesked inriktades på att ge underlag för en bedömning av endast en av dessa frågor, nämligen om transaktionerna utgör omsättning. Skatterättsnämnden slog i förhandsbeskedet fast att transaktionerna utgör omsättning och att denna omsättning är skattepliktig. Regeringsrätten finner att det i målet tillgängliga underlaget inte är ägnat för en prövning av om transaktionerna, för det fall omsättning anses föreligga, omfattas av något undantag från skatteplikt. Med hänsyn till hur frågan formulerats borde den därför inte ha besvarats av nämnden.

På grund av det anförda ska förhandsbeskedet undanröjas och ansökan avvisas.

REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Regeringsrätten undanröjer förhandsbeskedet och avvisar ansökan."