Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Enkelt bolag

Beslutande instans: Skatterättsnämnden

Datum: 2007-06-01

Område: Mervärdesskatt

Dnr/målnr/löpnr:
-
Avtal som betecknats som avtal om enkelt bolag har ansetts vara avtal om att tillhandahålla marknadsföringstjänster mot provision.
 
Redovisningsperioder december 2006 — november 2009
 
Omständigheterna var i huvudsak följande.
 
Sökandena har ingått avtal som betecknats enkelt bolag med fondkommissionärer om att förmedla s.k. strukturerade produkter. Ändamålet är enligt avtalen att främja avsättningen av produkterna samt marknadsföra och sälja produkterna. Frågan är om sökandenas aktiviteter inom ramen för respektive bolagsavtal medför skattskyldighet till mervärdesskatt.

Skatterättsnämnden gjorde följande bedömning.

"Förhandsbesked
 
Sökandebolagen får genom sina verksamheter enligt respektive avtal anses mot ersättning tillhandahålla fondkommissionärerna tjänster. Omsättning av dessa tjänster är skattepliktig.

Motivering
 
Av handlingarna framgår i huvudsak följande.

Bolaget X AB och bolaget Y AB bedriver försäkringsmäklarverksamhet. Utöver förmedling av försäkringar samarbetar bolagen var för sig med olika fondkommissionärer i samband med att de sistnämnda förmedlar vissa slags indexobligationer, som emitteras av bl.a. utländska investmentbanker. De fondkommissionärer med vilka bolagen samarbetar såvitt gäller förevarande ärende är bolagen Z AB och Å AB vilka agerar som mellanmän i eget namn såväl i förhållande till investmentbankerna som till kunderna.

Mellan vart och ett av X AB och Y AB har såsom avtal om enkelt bolag betecknade avtal ingåtts med Z AB och Å AB. Enligt avtalen, som har ett likartat sakligt innehåll, förklarar parterna att de önskar bedriva gemensam verksamhet rörande produkterna (dvs. som ovan nämnts vissa slags indexobligationer) i form av ett enkelt bolag. Ändamålet enligt avtalen skall vara att främja avsättningen av produkterna respektive att marknadsföra och sälja produkterna. Av avtalen framgår vidare att X AB:s och Y AB:s förpliktelser är att på olika sätt till sina kunder marknadsföra de av Z AB och Å AB tillhandahållna produkterna. De senare skall bl.a. tillhandahålla sökandena skriftlig information rörande produkterna att användas i marknadsföringen av dessa. Vardera parten skall stå för sina kostnader hänförliga till verksamheten. Parterna skall fördela resultatet av verksamheten enligt vad som överenskommits inför varje emission av produkter. Sökandenas andel beräknas med utgångspunkt i den försäljning som skett som ett resultat av deras marknadsföringsåtgärder.

Nämnden gör följande bedömning.
 
De fondkommissionärer som X AB och Y AB samarbetar med enligt avtalen säljer de aktuella indexobligationerna i eget namn. Hur vinsten skall fördelas mellan parterna bestäms genom överenskommelse inför varje emission för sig och avser endast försäljning av obligationer som skett som ett resultat av de båda mäklarbolagens kundkontakter. Avtalskonstruktionen framstår med hänsyn härtill och till omständigheterna i övrigt mer som ett avtal om marknadsföringstjänster mot provision i mäklarföretagens verksamheter än som bolagsavtal mellan dessa företag och fondkommissionärerna att verka för ett gemensamt ändamål. Avtalen kan således inte heller anses utgöra sådana ömsesidigt förpliktande avtal av det slag som EG-domstolen hade att bedöma i det av bolagen åberopade målet C-77/01 angående Empresa de Desenvolvimento Mineiro SGPS SA (jfr RÅ 2006 not. 90). Den rätt till del i vinst som sökandebolagen har enligt avtalen får därför anses som ersättningar för av bolagen till fondkommissionärerna tillhandahållna tjänster. Omsättningen av dessa omfattas inte av något undantag från skatteplikt."

Kommentar: Förhandsbeskedet, som överensstämmer med Skatteverkets uppfattning, har överklagats av sökanden.