Kontakta oss
Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från Regeringsrätten

Omsättning, mervärdesskattegrupp

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2008-01-30

Område: Mervärdesskatt

Dnr/målnr/löpnr:
2168-07
En mervärdesskattegrupp är skattskyldig för förvärv av tjänster som tillhandahålls från den utländske HB- delägaren till handelsbolaget som är medlem i mervärdesskattegruppen.
 
Redovisningsperioderna september 2005- augusti 2008
 
Skatterättsnämndens ansåg i förhandsbesked 2007-03-12 att mervärdesskattegruppen är skattskyldig för förvärv av tjänster som tillhandahålls från den utländske HB- delägaren till handelsbolaget som är medlem i mervärdesskattegruppen. Det väsentliga i vad som betecknades som förvaltning ansågs vara att tillhandahålla IT-tjänster mot marknadsmässigt arvode och att det som utgjorde handelsbolagets yrkesmässiga verksamhet, dvs. förädling och vidareförsäljning av IT-tjänster, ombesörjdes av dem, som var anställda i handelsbolaget. Skäl förelåg inte att behandla tillhandahållandet på annat sätt än vad som varit fallet om tjänsterna tillhandahållits av utomstående. Förhandsbeskedet har refererats tidigare. För de närmare omständigheterna hänvisas till referatet.
Referatet
 
"YRKANDE M.M.
 
X mervärdesskattegrupp och Z HB yrkar att Skatterättsnämndens förhandsbesked ändras på så sätt att varken Z HB eller mervärdesskattegruppen ska vara skattskyldig till mervärdesskatt avseende de IT-tjänster som tillhandahålls Z HB. Mervärdesskattegruppen och Z HB åberopar RÅ 2001 ref. 60, Regeringsrättens avgörande i mål 4453-2000, "advokatfallet" och RÅ 2005 ref. 19 samt anför i huvudsak följande. En bolagsman har rätt till skäligt arvode för sina förvaltningsåtgärder, och arvodet kan mycket väl vara marknadsmässigt. Skatterättsnämnden förefaller inte ha tagit hänsyn till att det i Y AS finns anställd personal med särskild kompetens av hantering av IT-tjänster och att Y AS, i egenskap av bolagsman i Z HB och tillsammans med annan bolagsman samt Z HB, ytterligare förädlar och paketerar IT-tjänsterna. IT-tjänsterna har utförts inom ramen för handelsbolagsavtalet. Något separat avtal om tillhandahållande av tjänster föreligger inte. Mot bakgrund av att Y AS enligt lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag har rätt till marknadsmässigt arvode för sina förvaltningsåtgärder, att EG-domstolen har ansett att tillhandhållanden som sker inom förvaltningen av bolaget inte är självständiga samt att de avgörande omständigheterna i övrigt så nära överensstämmer med dem i advokatfallet anser mervärdesskattegruppen och Z HB att de förvaltningsåtgärder som sker inom ramen för bolagsavtalet inte ska anses som momspliktiga omsättningar.
 
Skatteverket anser att förhandsbeskedet ska fastställas.
 
SKÄLEN FÖR REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
 
Regeringsrätten gör samma bedömning som Skatterättsnämnden.
 
REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
 
Regeringsrätten fastställer förhandsbeskedet."