Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Omsättning, mervärdesskattegrupp

Beslutande instans: Skatterättsnämnden

Datum: 2007-03-12

Område: Mervärdesskatt

Dnr/målnr/löpnr:
-
En mervärdesskattegrupp är skattskyldig för förvärv av tjänster som tillhandahålls från den utländske HB- delägaren till ett HB som är medlem i mervärdesskattegruppen.
 
Redovisningsperioderna september 2005 — augusti 2008
 
Omständigheterna i ärendet var i huvudsak följande.
 
Bolaget X AB som är grupphuvudman i en mervärdesskattegrupp äger gemensamt med Y AS, etablerat i utlandet, ett handelsbolag Z HB som ingår i mervärdesskattegruppen. Enligt bolagsavtalet ska Z HB tillhandahålla IT‑tjänster till företag verksamma inom försäkringsbranschen. Enligt bolagsavtalet sköts förvaltningen av Z HB av delägarna samt av anställd personal. I förvaltningen ingår bl.a. att Y AS i egenskap av bolagsman ska tillhandahålla IT‑tjänster.

Bolagets fråga är om förvärvet av IT‑tjänsterna som det utländska bolaget Y AS tillhandahåller till HB utgör en skattepliktig omsättning i Sverige för vilken mervärdesskattegruppen är skattskyldig.

Skatterättsnämnden beslutade följande.

"FÖRHANDSBESKED

X AB mervärdesskattegrupp är skattskyldig för förvärven från Y AS.

MOTIVERING
 
Enligt 5 kap. 7 § mervärdesskattelagen (1994:200), ML, anses vissa tjänster, bl.a. sådana elektroniska tjänster som Y AS tillhandahåller, omsatta inom landet om de tillhandahålls från ett land utanför EG till en näringsidkare i Sverige. Skattskyldig för omsättningen av tjänsten är enligt 1 kap. 2 § första stycket 2 ML den som förvärvar tjänsten om den som omsätter tjänsten är utländsk företagare.

Vid tillämpningen av bestämmelserna i ML får under vissa förutsättningar, som anges i6 akap. ML, två eller flera näringsidkare anses som en enda näringsidkare. Dessa bildar då en mervärdesskattegrupp, vilket bl.a. innebär att omsättning av varor och tjänster mellan företagen i gruppen inte anses som omsättningar utan som interna transaktioner inom ett enda företag (jfr prop. 1997/98:148 s. 33). Vid transaktioner mellan ett företag i gruppen och ett utomstående företag inträder gruppen som skattesubjekt.

X AB är grupphuvudman i X mervärdesskattegrupp. Ett av X AB och Y AS bildat handelsbolag, Z HB, skall ingå i gruppen. Enligt bolagsavtalet skall detta handelsbolag tillhandahålla IT-tjänster till företag inom försäkringsbranschen.

Förvaltningen av handelsbolagets angelägenheter skall enligt bolagsavtalet skötas av bolagsmännen Y AS och X AB. Handelsbolaget kommer att ha tre personer anställda. I Y AS:s förvaltning ingår enligt vad som anges i bolagsavtalet bl.a. att tillhandahålla handelsbolaget IT-driftstjänster. För denna förvaltning erhåller bolaget marknadsmässigt arvode. Förvaltningen innebär enligt vad som närmare upplysts att Y AS i eget namn upphandlar och förvärvar IT-tjänster från utomstående leverantörer samt att dessa tjänster, i handlingarna benämnda bl.a. "råmaterialet", levereras till handelsbolaget. De i handelsbolaget anställda åligger det därefter att sammanställa och bearbeta materialet. I detta bearbetade skick tillhandahålls därefter enligt ett särskilt avtal om IT‑produktion m.m. IT‑produkterna till ett annat av X AB ägt bolag som också ingår i mervärdesskattegruppen. Detta bolag bearbetar i sin tur materialet ytterligare för en anpassning till X‑koncernens verksamhet och säljer sedan IT‑tjänsterna till företag såväl inom som utanför gruppen.

Den fråga som mervärdesskattegruppen önskar få besvarad är huruvida tillhandahållandena av IT-tjänsterna till handelsbolaget från det norska bolaget Y AS utgör förvärv av tjänster som medför skattskyldighet för förvärvaren enligt de ovan redovisade bestämmelserna och således i detta fall för mervärdesskattegruppen. Mervärdesskattegruppen har därvid anfört att Y AS utför tjänsterna i egenskap av bolagsman i handelsbolaget och att tillhandahållandena därför enligt praxis inte utgör några omsättningar i mervärdesskattehänseende.

Nämnden gör följande bedömning.

Delägare i handelsbolag, som varit verksam i bolaget ge-nom att i dess namn tillhandahålla utomstående personer tjänster för vilka ersättningen uppburits av handelsbolaget, har ansetts delta i bolagets förvaltning i enlighet med bolagsändamålet och inte för egen räkning omsätta tjänster till handelsbolaget. Inte heller då tillhandahållandena bara indirekt varit erforderliga för handelsbolagets utåtriktade verksamhet, såsom i fråga om handelsbolagets allmänna organisation och drift, har bolagsmannens tillhandahållanden ansetts som omsättningar.

Det nu sagda utesluter emellertid inte att en bolagsman kan ingå särskilda avtal med bolaget och självständigt i eget namn och för egen räkning omsätta tjänster (jfr RÅ 2005 ref. 19). Sådana avtal har inte heller enligt EG-rätten ansetts ingå i förvaltningen och företrädandet av bolaget utan har ansetts som tillhandahållanden av tjänster i mervärdesskattehänseende (jfr EG-domstolens dom i mål C-23/98 ang. J. Heerma som gällde bolagsmans uthyrning av en byggnad till bolaget).

För att det enligt ovan nämnda praxis skall vara fråga om en förvaltningsåtgärd i handelsbolaget får ett krav anses vara att bolagsmannen i enlighet med bolagsändamålet representerar handelsbolaget antingen genom att i bolagets namn tillhandahålla tjänster i bolagets yrkesmässiga verksamhet eller genom att på annat sätt verka i bolaget för denna verksamhet. I förevarande fall får det väsent-liga i vad som betecknas som Y AS förvaltning antas vara att tillhandahålla IT-tjänster mot marknadsmässigt arvode och att det som utgör handelsbolagets yrkesmässiga verksamhet, dvs. förädling och vidareförsäljning av IT-tjänster, ombesörjs av dem, som är anställda i handelsbolaget. Skäl föreligger således inte att behandla Y AS tillhandahållanden på annat sätt än om vad som hade varit fallet om tjänsterna tillhandahållits av utomstående. Bolaget omsätter därför skattepliktiga tjänster.

Mot bakgrund av det anförda och då övriga förutsättningar för skattskyldighet är uppfyllda blir mervärdesskattegruppen skattskyldig i Sverige för omsättningarna. Denna bedömning får också anses stå i överensstämmelse med EG-rätten."
 
Kommentar: Förhandsbeskedet, som överensstämmer med Skatteverkets uppfattning, har överklagats av sökanden.