Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från Regeringsrätten

Skatteavtalet med Cypern

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2007-05-08

Område: Inkomstskatt - Internationell beskattning

Dnr/målnr/löpnr:
6956-06
Utfallande belopp på tjänstepensionsförsäkringar och det individuella pensionssparandet får vid en tillämpning av skatteavtalet mellan Sverige och Cypern (SFS 1989:686) beskattas i Sverige
                                           
Taxeringsåren 2007-2009
 
Skatterättsnämndens förhandsbesked återges. Länk till förhandsbeskedet.
 
Skatteverket överklagar Skatterättsnämndens förhandsbesked och yrkar om Regeringsrättens fastställande. Sökanden yrkar att den av honom ställda frågan besvaras med att skatteavtalet med Cypern skall tillämpas så att någon beskattning av utfallande belopp inte sker i Sverige.
 
"SKÄLEN FÖR REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
 
Enligt förutsättningarna är A bosatt på Cypern när pensionsutbetalningarna görs. Utfallande belopp utgör därmed skattepliktig inkomst för honom enligt lagen(1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK). Lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor är inte tillämplig på särskild inkomstskatt. Något hinder mot att lämna förhandsbesked föreligger dock inte eftersom den som är skattskyldig enligt SINK kan begära att i stället bli beskattad enligt inkomstskattelagen (1999:1229).
 
Regeringsrätten gör i sak samma bedömning som Skatterättsnämnden.
 
REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
 
Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked." 
 
Kommentar:
Se Skatteverkets ställningstagande (dnr 131-441456-06/111).