Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Skatteavtalet med Cypern

Beslutande instans: Skatterättsnämnden

Datum: 2006-10-23

Område: Inkomstskatt - Internationell beskattning

Dnr/målnr/löpnr:
-
Utbetalning från tjänstepensionsförsäkringar och IPS får vid tillämpning av skatteavtalet mellan Sverige och Cypern beskattas i Sverige

Beskedet avser taxeringsåren 2007-2009
 
Skatterättsnämnden beslutar följande:
 
FÖRHANDSBESKED
 
Utfallande belopp på tjänstepensionsförsäkringarna och det individuella pensionssparandet får vid en tillämpning av skatteavtalet mellan Sverige och Cypern (SFS 1989:686) beskattas i Sverige.
 
MOTIVERING
 
Enligt artikel 20 punkt 1 i skatteavtalet mellan Sverige och Cypern beskattas en inkomst som en person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar och som inte behandlas i föregående artiklar av avtalet endast i hemviststaten oavsett varifrån inkomsten härrör.
 
Av punkten 3 samma artikel framgår dock att, såvitt nu är ifråga, sådan inkomst som anges i punkten 1 och som härrör från den andra avtalsslutande staten får beskattas i denna andra stat.
 
Inkomst som behandlas i artikeln anses enligt punkten 4 härröra från en avtalsslutande stat bl.a. om utbetalaren är en person med hemvist i denna stat. Med "person med hemvist i en avtalsslutande stat" avses enligt artikel 4 punkt 1 person som enligt lagstiftningen i denna stat är skattskyldig där på grund av bl.a. hemvist. Enligt artikel 3 punkt 1 d inbegrips i begreppet "person" fysisk person, bolag och annan sammanslutning.
 
Sökanden avser att bosätta sig på Cypern varefter han enligt egen uppgift inte längre kommer att vara obegränsat skattskyldig i Sverige. Han har tjänstepensionsförsäkringar i bolagen X och Y samt individuellt pensionssparande i bank.
 
Mot bakgrund härav samt till vissa uttalanden från Skatteverket i skriften Skatteavtalet med Cypern (RSV 360-196 s. 29 och 48) ställs frågan huruvida Sverige enligt avtalet får beskatta de framtida pensionsinkomsterna.
 
Skatteavtalet med Cypern

Nämnden gör följande bedömning.
 
Utbetalda privata pensioner faller, som sökanden anfört, under artikel 20 i skatteavtalet. Sådan inkomst får enligt punkten 3 beskattas i den stat varifrån inkomsten härrör (prop. 1988/89:61 s. 40). De aktuella pensionerna utbetalas från svenska företag.
 
Av det anförda följer att Sverige vid tillämpning av skatteavtalet med Cypern får beskatta sökanden för pensionsinkomsterna ifråga.
 
Kommentar:
Skatteverket har begärt fastställelse av beskedet.