Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från Regeringsrätten

Banks innehav av vissa aktier — lagertillgångar eller kapitaltillgångar?

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2007-11-07

Område: Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
4588-06
En bank innehar aktier i s.k. utvecklingsföretag. När vissa mål i en utvecklingsplan har uppnåtts ska innehavet avvecklas. Aktierna har bedömts utgöra kapitaltillgångar både vid direktinnehav och vid innehav via ett av banken helägt dotterbolag.

Taxeringsåren 2006-2009.

Skatterättsnämndens förhandsbesked den 21 juni 2006. Länk till förhandsbeskedet.

Skatteverket yrkade att Regeringsrätten, med ändring av Skatterättsnämndens förhandsbesked, skulle besvara frågorna 1 och 2 med att aktierna utgjorde lagertillgångar hos banken respektive Z AB.
 
Regeringsrätten anger följande.
 
"Skälen för regeringsrättens avgörande
 
Regeringsrätten gör samma bedömning som Skatterättsnämnden
 

Regeringsrättens avgörande


 
Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked."