Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Banks innehav av vissa aktier - lagertillgångar eller kapitaltillgångar?

Beslutande instans: Skatterättsnämnden

Datum: 2006-06-21

Område: Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
-
En bank innehar aktier i s.k. utvecklingsföretag. När vissa mål i en utvecklingsplan har uppnåtts ska innehavet avvecklas. Aktierna har bedömts utgöra kapitaltillgångar både vid direktinnehav och vid innehav via ett av banken helägt dotterbolag.
 
Inkomsttaxeringarna 2006-2009.
 
I X-banken finns en särskild affärsenhet, Y-enheten, vars verksamhet består i att tillhandahålla riskkapital åt mindre och medelstora utvecklingsföretag (i ansökan benämnda portföljföretagen). Y-enheten utgör i juridiskt hänseende en integrerad del av banken, men är operationellt sett en fristående enhet med egen styrelse och ledning. Verksamheten är klart definierad och avskiljd från bankens verksamhet i övrigt.
 
Y-enheten förvärvar mellan 10 - 40 % av aktierna i utvecklingsföretagen och utövar därvid ett aktivt ägarskap genom bland annat rådgivning och styrelserepresentation med egen personal. Y-enheten ställer dessutom ett nätverk av personer med olika kompetenser till utvecklingsföretagens förfogande. Vid investeringen i ett utvecklingsföretag upprättar Y-enheten, övriga finansiärer och entreprenörerna en utvecklingsplan för företaget. Denna plan innefattar även hur Y-enhetens innehav ska avvecklas när målen i utvecklingsplanen har uppnåtts. Y-enheten har sedan starten av sin verksamhet förvärvat aktier i mer än 60 företag och avyttrat sitt innehav i drygt 20 företag efter en tid om två till tio år.
 
Y-enhetens verksamhet kan komma att överföras till ett av banken helägt dotterbolag, Z AB, som i så fall inte kommer att bedriva annan verksamhet än den som idag bedrivs inom Y-enheten.
 
Följande frågor ställs till Skatterättsnämnden:
 
Fråga 1
 
Utgör aktierna i portföljföretagen kapitaltillgångar hos banken med följd att utdelning på dessa ska beskattas enligt bestämmelserna i 24 kap. inkomstskattelagen och att vinst uppkommen i samband med avyttring av dessa aktier ska beskattas enligt bestämmelserna i 25a kap. samma lag?
 
Fråga 2
 
Kommer aktierna i portföljföretagen att utgöra kapitaltillgångar hos Z AB med följd att utdelning på sådana ska beskattas enligt bestämmelserna i 24 kap. inkomstskattelagen och att vinst uppkommen i samband med avyttring av dessa aktier ska beskattas enligt bestämmelserna i 25a kap. samma lag?
 
Fråga 3
 
Om fråga 1 besvaras nekande och om fråga 2 besvaras jakande, kommer i så fall aktierna i Z AB att utgöra kapitaltillgångar hos banken med följd att utdelning på dessa ska beskattas enligt bestämmelserna i 24 kap. inkomstskattelagen och att vinst uppkommen i samband med avyttring av dessa aktier ska beskattas enligt bestämmelserna i 25a kap. samma lag?
 
Skatterättsnämnden meddelade följande
 
"FÖRHANDSBESKED
 
Fråga 1
 
Aktierna är kapitaltillgångar hos X-banken.
 
Fråga 2
 
Aktierna kommer att bli kapitaltillgångar hos Z AB."
 
I motiveringen till förhandsbeskedet gjorde nämnden följande bedömning:
 
"Enligt 17 kap. 3 § IL gäller att en tillgång som är avsedd för omsättning eller förbrukning i näringsverksamhet är lagertillgång (före införandet av IL benämnd omsättningstillgång). Tillgångar som ingår i en traditionell bank- och finansieringsrörelse är normalt att hänföra till lagertillgångar vid beskattningen. Den skattemässiga klassificeringen av tillgångar i lager- eller kapitaltillgångar torde därvid ofta motsvara vad som gäller vid redovisningen. Någon koppling mellan redovisningen och beskattningen i detta avseende finns emellertid inte (jfr prop. 1999/2000:2 del 2 s. 179 f. och 17 kap. 17 och 18 §§ IL).
 
För banker och andra företag som bedrev finansieringsrörelse (tidigare penningrörelse) gällde fram till år 1990 ett undantag från utdelningsbeskattning på s.k. organisationsaktier, varmed avsågs aktier som innehades som ett led i organisationen av företagets verksamhet till den del denna avsåg annat än förvaltning av fastighet eller aktier och likartad lös egendom. Då ersattes detta undantag med de för företag i allmänhet gällande reglerna för utdelning på näringsbetingade aktier. Principiellt innebar ändringen en utvidgning av tillämpningsområdet för skattefria utdelningar även om den inte ledde till några omedelbara effekter i praktiken (jfr prop. 1989/90:110, del 1, s. 551 och prop. 1978/79:210 s. 154). Sedan år 2003 gäller att även kapitalvinster på näringsbetingade aktier är skattefria samtidigt som schablonreglerna för när en aktie skall anses näringsbetingad har utvidgats.
 
Reglerna för beskattningen får ses mot bakgrund av att de svenska bankerna under en stor del av 1900-talet i princip var förbjudna att inneha aktier av kapitalplaceringskaraktär, dvs. sådana aktier som innehas som alternativ till annan finansiell placering. År 1991 gavs emellertid bankerna rätt att vid sidan av annan verksamhet i begränsad omfattning förvärva aktier i kapitalplaceringssyfte. Genom införandet av lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse har rätten att placera i sådana aktier utvidgats. Ett s.k. kvalificerat innehav, som är aktuellt i förevarande fall, föreligger om innehavet representerar - direkt eller indirekt - tio procent eller mer av kapitalet eller av samtliga röster eller annars möjliggör ett väsentligt inflytande över ledningen av företaget. En banks innehav av sådana aktier kan sammanlagt uppgå till högst 60 procent av bankens kapitalbas.
 
En utgångspunkt för den skattemässiga klassificeringen av bankers tillgångar i lager- eller kapitaltillgångar är alltså att tillgångarna i regel är lagertillgångar om de ingår i den traditionella bank- och finansieringsrörelsen. Om så inte är fallet skall bedömningen göras i enlighet med vad som gäller för företag i allmänhet.
 
Mot bakgrund härav och med beaktande av lämnade uppgifter om innehavet av aktierna i utvecklingsföretagen finner nämnden att de inte skall anses hänförliga till ett sådant innehav som typiskt sett ingår i bankens lager av finansiella tillgångar. De är inte heller värdepapper som är lager i en värdepappersrörelse enligt lagen (1991:981) om värdepappersrörelse.
 
Aktierna i utvecklingsföretagen får istället anses hänförliga till en särskild verksamhetsgren av annat slag De kan emellertid inte heller vid en prövning mot vad som gäller för företag i allmänhet hänföras till lagertillgångar. Det leder till att aktierna skall anses som kapitaltillgångar i omfrågat hänseende. Vidare får de - vid en överföring av verksamheten till bankens dotterföretag Z AB - anses utgöra kapitaltillgångar även hos det bolaget.
 
Fråga 3 förfaller."
 
En ledamot var skiljaktig beträffande svaret på fråga 1 och ansåg att bankens aktier i utvecklingsföretagen utgjorde lagertillgångar hos banken bl.a. med motiveringen att aktieinnehavet, med hänsyn till att utvecklingsplanen för resp. företag innefattar hur innehavet ska avvecklas, inte är avsett för varaktiga förbindelser mellan företagen för att främja bankens egen verksamhet utan snarare får hänföras till tillfälliga innehav - även om vissa aktieinnehav bestått under avsevärd tid.
 
Kommentar:
Skatteverket avser att överklaga förhandsbeskedet både vad avser fråga 1 och fråga 2.