Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från Regeringsrätten

Omsättningsland - klinisk läkemedelsprövning

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2007-06-08

Område: Mervärdesskatt

Dnr/målnr/löpnr:
4586-06
Regeringsrätten avvisar ansökningen och meddelat förhandsbesked.
 
Skatterättsnämnden ansåg i förhandsbesked 2006-06-28 att de tjänster som förelåg i ärendet var sådana tjänster som omfattades av 5 kap. 7 § andra stycket 3 mervärdesskattelagen (1994:200), ML. För en beskrivning av omständigheterna i ärendet och Skatterättsnämndens motivering hänvisas till referatet. Länk till förhandsbeskedet.

 
YRKANDEN M.M.
 
Skatteverket yrkar att Regeringsrätten ändrar Skatterättsnämndens beslut och förklarar att det ifrågavarande tillhandahållandet inte omfattas av 5 kap. 7 § andra stycket 3 ML. Verket anför bl.a. följande. I målet är fråga om en sammansatt tjänst som ska bedömas enligt 5 kap. 8 § ML. Det är tjänsten som kunden efterfrågar som ska bedömas och inte de olika underliggande tjänster som bolaget måste utföra eller köpa in för att kunna tillhandahålla tjänsten åt kunden. Tillhandahållandet av klinisk läkemedelsprövning kräver kunskap men det förekommer inga rådgivande inslag i tillhandahållandet. Skatterättsnämndens uppfattning att med konsulttjänster avses kunskapstjänster i vid bemärkelse kan ifrågasättas. Begreppet "konsulter" i artikel 9.2 e tredje strecksatsen i sjätte direktivet, 77/388/EEG, ersätts i det nya mervärdesskattedirektivet med "rådgivare" utan att någon materiell ändring är avsedd. Detta innebär att begreppet "konsulttjänster" bör tolkas som "rådgivande tjänster" och inte som "kunskapstjänster". För det fall klinisk läkemedelsprövning ska bedömas utifrån den vetenskapliga kunskap som behövs av tillhandahållaren för att utföra tjänsten ska den hänföras till 5 kap. 6 § 1 ML.
 
Bolaget bestrider bifall till överklagandet och anför bl.a. följande. Det föreligger flera rådgivande inslag i den sammansatta tjänst som bolaget tillhandahåller. Förekomsten av sådana moment är dock inget krav för att det ska anses vara fråga om en konsulttjänst eller liknande tjänst. Eftersom syftet med den tillhandahållna tjänsten inte är av vetenskaplig natur är det inte fråga om en vetenskaplig tjänst.

 
SKÄLEN FÖR REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
 
Enligt 5 kap. 7 § andra stycket 3 ML ska vissa i paragrafens andra stycket uppräknade tjänster anses omsatta utomlands bl.a. om de tillhandahålls härifrån och förvärvaren är en näringsidkare som i ett annat EG-land har antingen säte för sin verksamhet eller fast etableringsställe till vilket tjänsten tillhandahålls. Till de tjänster som omfattas av bestämmelsen räknas enligt andra stycket 3 bl.a. konsulttjänster och liknande tjänster. Huvudregeln är annars enligt 5 kap. 8 § ML att omsättningen anses ha gjorts inom landet. De aktuella EG-rättsliga bestämmelserna finns numera i rådets direktiv 2006/112/EG.
 
Med utgångspunkt i Skatterättsnämndens och parternas uppfattning att fråga är om en enda tjänst har Regeringsrätten att vid klassificeringen av denna tjänst utgå från den redogörelse som bolaget lämnat och det av bolaget inlämnade avtalet. I materialet saknas uppgifter som kan vara relevanta vid klassificeringen, t.ex. om avtalsförhållanden mellan det danska moderbolaget (uppdragsgivaren), bolaget och klinikerna och om hur ersättningen för den tjänst som bolaget tillhandahåller moderbolaget fördelar sig på olika moment. Mot denna bakgrund finns inte förutsättningar att meddela förhandsbesked. Nämndens besked ska därför undanröjas.

 
REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
 
Regeringsrätten undanröjer förhandsbeskedet och avvisar ansökningen.
 
Regeringsrätten förordnar att sekretessen enligt 9 kap. 1 § sekretesslagen (1980:100) ska bestå utom i fråga om vad som står under rubrikerna Skälen för Regeringsrättens avgörande och Regeringsrättens avgörande.
 
Kommentar:
Med hänsyn till Regeringsrättens beslut utgör Skatteverkets ställningstagande från 2004-12-14 fortfarande verkets uppfattning av hur omsättningsland vid klinisk läkemedelsprövning ska bedömas när förutsättningarna är som anges i ställningstagandet, dvs. då rådgivande inslag saknas i tillhandahållandet.