Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Omsättningsland för s.k. klinisk läkemedelsprövning

Beslutande instans: Skatterättsnämnden

Datum: 2006-06-28

Område: Mervärdesskatt

Dnr/målnr/löpnr:
-
Tillhandahållande av s.k. klinisk läkemedelsprövning är att hänföra till en sådan konsulttjänst eller liknande tjänst som avses i 5 kap. 7 § andra stycket 3 mervärdesskattelagen.
 
Redovisningsperioder under tiden 1 mars 2006 - den 28 februari 2009
 
Bolaget utför s.k. klinisk läkemedelsprövning åt dansk uppdragsgivare.
 
Följande fråga har ställts till Skatterättsnämnden.
 
Utgör den sammansatta tjänst som bolaget kommer att tillhandahålla i enlighet med ingivet avtal en sådan tjänst som omfattas av 5 kap. 7 § mervärdesskattelagen eller är det i stället fråga om en tjänst som omfattas av 5 kap. 8 § mervärdesskattelagen?
 
"Skatterättsnämnden beslutar följande.
 
FÖRHANDSBESKED
 
Bolagets tillhandahållanden är att hänföra till en sådan konsulttjänst eller liknande tjänst som avses i 5 kap. 7 § andra stycket 3 mervärdes-skattelagen (1994:200), ML.
 
MOTIVERING
 
Bolaget utför på uppdrag av sitt danska moderbolag s.k. kliniska läkemedelsprövningar, vilket innebär att läkemedel, som godkänts för viss användning, undersöks för andra användningsområden och att sådan användning blir dokumenterad och godkänd. Närmare innebär bolagets upp-drag att utifrån ett s.k. protokoll, närmast en projekt-plan, som utformats av det danska bolaget efter samråd med representanter för dotterbolag i de länder som skall omfattas av undersökningen, undersöka vilka svenska kliniker och läkare som kan vara lämpliga att delta i utförandet. Bolaget upprättar och sluter med dessa och dess huvudmän avtal vari regleras bl.a. ersättningen och publiceringsrätten till resultaten. Avtal sluts också med bolag som utför analyser av prover inom ramen för undersökningen. I sökandebolagets uppdrag ingår även att utforma patientinformation till dem som ingår i undersök-ningen samt ansöka om Läkemedelsverkets tillstånd till undersökningen. Sedan sådant tillstånd erhållits ansvarar bolaget löpande för kvalitetskontrollen i undersökningen. När den kliniska fasen är avslutad insamlar bolaget all den information som erhållits. Informationen överlämnas till det danska moderbolaget för databearbetning och framtagande av resultat. En rapport över resultatet upp-rättas av moderbolaget och den s.k. huvudprövaren med sökandebolaget som medverkande och tillställs veder-börande myndigheter i de deltagande länderna. Resultatet av undersökningen publiceras genom en av huvudprövaren skriven vetenskaplig artikel.
 
Fråga i ärendet är i vilket land bolagets tillhandahål-lande enligt uppdraget från det danska moderbolaget skall anses omsatt.
 
Nämnden gör följande bedömning.
 
Nämnden delar till att börja med parternas uppfattning att bolagets tillhandahållanden har ett så nära samband med varandra att de utgör en ekonomisk prestation som skall behandlas som en enda tjänst (jfr EG-domstolens domar i målen C-349/96 ang. Card Protection Plan Ltd.,  REG 1999 s. I-973, och C-41/04 ang. Levob Verzekeringen BV m.fl.). Huvudfrågan i ärendet är i vilket land denna tjänst skall anses omsatt.
 
Enligt 5 kap. 7 § tredje stycket ML skall vissa i paragrafens andra stycke uppräknade tjänster anses omsatta utomlands bl.a. om de tillhandahålls härifrån och förvärvaren är näringsidkare som i ett annat EG-land har sätet för sin ekonomiska verksamhet till vilket tjänsten till-handahålls. Det danska moderbolaget får anses vara en sådan förvärvare som avses i bestämmelsen. Till de tjäns-ter som omfattas av bestämmelsen räknas enligt andra stycket 3 bl.a. konsulttjänster och liknande tjänster. För andra tjänster än sådana som anges i 7 § och vissa andra i ärendet ej aktuella paragrafer, skall enligt 8 § första stycket omsättningen anses ha gjorts inom landet om tjänsterna tillhandahålls från ett säte för den ekono-miska verksamheten eller fast etableringsställe här.
 
I sjätte mervärdesskattedirektivet (77/388/EEG) finns motsvarande bestämmelser i artiklarna 9.1 och 9.2 e. Artikel 9.1 motsvarar 5 kap. 8 § ML som är den generella regeln om omsättningsland. Artikel 9.2. e tredje strecksatsen innehåller motsvarigheterna till de i ärendet aktuella förbehållen i 5 kap. 7 § andra stycket 3 och  omfattar såvitt nu är aktuellt tjänster av konsulter, ingenjörer, konsultbyråer, jurister, revisorer och lik-nande tjänster. När det gäller tillämpningen av de aktu-ella artiklarna har enligt EG-domstolens praxis (jfr den ovan nämnda domen ang. Levob Verzekeringen BV m.fl.) artikel 9.1 inte något företräde framför artikel 9.2 och den sistnämnda artikeln skall inte tolkas restriktivt. Inte heller avser artikel 9.2. e yrken som sådana utan i stället anknyter artikeln till tjänster som normalt till-handahålls av dessa och dem närstående yrkesgrupper. Syf-tet med bestämmelserna är att dels undvika kompetenskon-flikter som kan leda till dubbelbeskattning, dels undvika utebliven beskattning (se t.ex. EG-domstolens dom i mål C-452/03 rörande RAL Ltd. m.fl., REG 2005 s. I-3947, punkt 23 och i domen citerad rättspraxis).
 
Skatteverket har i ärendet gjort gällande att begreppet "konsulttjänster" i 5 kap. 7 § andra stycket 3 ML  skall begränsas till att endast omfatta tjänster som utförs av en "rådgivande fackman" och att det således krävs att tjänsten är av rådgivande natur. Enligt nämndens mening bör emellertid tillämpningsområdet inte begränsas så snävt. Utgångspunkten är att bestämmelserna i 5 kap. 7 § skall ges ett förhållandevis vidsträckt tillämpnings-område i förhållande till 8 § (jfr prop. 1993/94:99 s. 180). En annan utgångspunkt är att de tjänster som omfat-tas av 7 § andra stycket 3 har det gemensamt att de utgör resultatet av intellektuellt arbete utifrån speci-fika kunskaper inom ett visst område. Sett i detta per-spektiv bör inte bara rådgivningstjänster kunna hänföras till konsulttjänster och liknande tjänster utan även andra kunskapstjänster i vid bemärkelse. Ett sådant syn-sätt får också anses vinna stöd i artikel 8 i Rådets för-ordning (EG) nr 1777/2005 enligt vilken tillhandahållande av tjänster avseende ansökan om eller mottagande av åter-betalning av mervärdesskatt skall omfattas av artikel 9.2. e tredje strecksatsen. Nämnden finner därför att den tjänst som bolaget enligt uppdraget tillhandahåller sitt danska moderbolag kan hänföras till en sådan konsult-tjänst eller liknande tjänst som anges i 5 kap. 7 § andra stycket 3 ML.
 
Kommentar:
Skatteverket, som inte delar nämndens uppfattning, har överklagat förhandsbeskedet.