Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från Regeringsrätten

Utländsk livförsäkring som arbetsgivare tecknar inom EES-området och som avser pension till arbetstagare

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2007-04-10

Område: Arbetsgivarområdet, Inkomstskatt - Näring, Inkomstskatt - Tjänst

Dnr/målnr/löpnr:
4126-05
En svensk arbetsgivare tecknar en utländsk livförsäkring som uppges uppfylla samtliga villkor för en tjänstepensionsförsäkring i inkomstskattelagen förutom kravet att försäkringen ska ha meddelats i en försäkringsrörelse som bedrivs i Sverige. Regeringsrätten har undanröjt Skatterättsnämndens förhandsbesked.

Taxeringsår 2006-2008
 
Skatterättsnämndens förhandsbesked den 10 juni 2005 har refererats. Länk till förhandsbeskedet.

Skatteverket överklagade förhandsbeskedet och yrkade att Regeringsrätten inte skulle meddela förhandsbesked om inte sökandena visade att de i ansökan uppgivna förutsättningarna för bedömningen av frågorna kan uppfyllas. I andra hand yrkade Skatteverket att fråga 2 skulle besvaras med att den anställde (A) ska beskattas för premieförmån med belopp motsvarande av bolaget (X AB) inbetald premie och att skattskyldigheten ska inträda i och med att premien inbetalas till försäkringsgivaren.
 
X AB yrkade att fråga1 askulle besvaras med att X AB ska betala särskild löneskatt på premien för försäkringen. A yrkade att fråga 2 skulle besvaras med att A ska beskattas i inkomstslaget tjänst i takt med pensionsutbetalningarna.

 

Skälen för Regeringsrättens avgörande

"Efter ansökan av en enskild får förhandsbesked enligt lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor lämnas i en fråga som avser sökandens skattskyldighet eller beskattning om det är av vikt för sökanden eller för en enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning (5 §). Ett lagakraftvunnet förhandsbesked kan åberopas av den enskilde men inte om en författningsändring påverkar den fråga som beskedet avser (16 §).

I förhandsbeskedet har Skatterättsnämnden tagit ställning till vilka skattemässiga effekter en av X AB tecknad försäkring hos ett utländskt livförsäkringsbolag, som bedriver försäkringsverksamhet i en stat som tillhör EES, får för X AB och för A.

EG-domstolen har den 30 januari 2007 meddelat dom i ett mål där kommissionen väckt talan om fördragsbrott mot Danmark (mål C-150/04). Domslutet har följande lydelse.
 
Konungariket Danmark har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artiklarna 39 EG, 43 EG och 49 EG genom att anta och bibehålla en ordning med liv- och pensionsförsäkringar enligt vilken rätt att göra avdrag för och att utelämna inbetalningar endast föreligger i fråga om inbetalningar som sker på grund av avtal som slutits med i Danmark hemmahörande pensionsinstitut, medan någon sådan lättnad i beskattningen inte medges för inbetalningar som sker på grund av avtal som slutits med i andra medlemsstater hemmahörande pensionsinstitut.

Regeringen har den 1 februari 2007 överlämnat en skrivelse till riksdagen med meddelande om kommande förslag till ändringar av skattereglerna för pensionsförsäkring med anledning av domen (skr. 2006/07:47). Enligt skrivelsen skall de regler som aviseras tillämpas på avtal som ingås fr.o.m. den 2 februari 2007 (jfr 2 kap. 10 § andra stycket regeringsformen).

I målet är upplyst att något försäkringsavtal ännu inte har tecknats avseende A och att A inte längre är anställd hos X AB.

Mot denna bakgrund har förutsättningarna för de frågor som Skatterättsnämnden behandlat i sitt förhandsbesked ändrats på ett sådant sätt att beskedet bör undanröjas."

 

Regeringsrättens avgörande

Regeringsrätten undanröjer förhandsbeskedet.  

Kommentar: Regeringsrätten har den 10 april 2007 undanröjt ytterligare ett förhandsbesked rörande i huvudsak samma frågor. I detta förhandsbesked var det emellertid fråga om en försäkring i ett utländskt livförsäkringsbolag som bedriver försäkringsverksamhet i en stat som tillhör EU.