Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från Regeringsrätten

Utländsk fondförsäkring

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2007-07-31

Område: Arbetsgivarområdet, Inkomstskatt - Näring, Inkomstskatt - Tjänst

Dnr/målnr/löpnr:
3647-06
En livförsäkring som meddelas i annat medlemsland och som där klassas som fondförsäkring ska inte behandlas som en svensk fondförsäkring vid tillämpning av utbetalningsvillkoren 58 kap. 11 och 14 §§ IL.
 
Beskeden avser taxeringsåren 2005-2008
 
Skatterättsnämnden förhandsbesked den 11 maj 2006 har refererats. Länk till förhandsbeskedet.
 
Skatteverket yrkar att den ifrågavarande försäkringen inte skall behandlas som en fondförsäkring som avses i 58 kap. 15 § inkomstskattelagen. Sökanden bestrider bifall till överklagandet.

 
SKÄLEN FÖR REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
 
"Den ifrågavarande försäkringen tillhandahålls av det irländska försäkringsbolaget enligt lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige. Frågan i målet är om försäkringen -  sedan villkoren för den har ändrats - skall behandlas som en fondförsäkring enligt 58 kap. 15 § IL.
 
Bestämmelsen i 58 kap. 15 § IL tar sikte på försäkringar enligt 2 kap. 3 b § första stycket 3 försäkringsrörelselagen (1982:713), dvs. på försäkringar anknutna till fonder vilka förvaltas av fondförvaltare som har rätt att driva fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.
 
Av handlingarna i målet framgår att försäkringsbolaget placerar försäkringskapitalet inte bara i särskilt förvaltade fonder utan också i aktier, obligationer m.m. Försäkringen är således inte knuten till fonder på det sätt som förutsätts i 58 kap. 15 § IL. Skatterättsnämnden hr gjort samma konstaterande men funnit att bestämmelsen ändå skall tillämpas. Nämnden har hänvisat till gemenskapsrätten och Regeringsrättens avgörande i rättsfallet RÅ 2006 ref. 38.
 
I de nu aktuella målet är det, till skillnad från vad som var fallet i det åberopade avgörandet, inte fråga om vilken skattemässig verkan ett av en utländskt myndighet meddelat tillstånd skall ha. I stället gäller det om bestämmelsen i 58 kap. 15 § IL skall tillämpas trots att det inte finns några särskilda begränsningar för placeringen av de premier som försäkringstagaren tillför försäkringsbolaget. Gemenskapsrätten ger inte anledning till en sådan utvidgning av bestämmelsens tillämpningsområde. Överklagandet skall därför bifallas."         

 
REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 
 
"Regeringsrätten ändrar Skatterättsnämndens förhandsbesked och förklarar att försäkringen inte skall behandlas som en sådan fondförsäkring som avses i 58 kap, 15 § IL."