Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Utländsk kapitalförsäkring

Beslutande instans: Skatterättsnämnden

Datum: 2006-05-11

Område: Arbetsgivarområdet, Inkomstskatt - Näring, Inkomstskatt - Tjänst

Dnr/målnr/löpnr:
-
En livförsäkring som meddelas i annat medlemsland och som där klassas som fondförsäkring ska med hänsyn till EG-rätten behandlas som en svensk fondförsäkring vid tillämpning av utbetalningsvillkoren i 58 kap. 11 och 14 §§ IL.    
 
Beskeden avser taxeringsåren 2005-2008
 
Skatterättsnämnden beslutar följande.
 
FÖRHANDSBESKED
 
Livförsäkringen skall behandlas som en sådan fondförsäkring som avses i 58 kap. 15 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL.
 
MOTIVERING
 
Sökande har erbjudits att teckna en kapitalförsäkring försäkring i ett annat medlemsland. Den utländska försäkringsgivaren bedriver verksamhet här i Sverige i enlighet med reglerna om gränsöverskridande verksamhet i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivare och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige (1998 års lag), en lagstiftning som såvitt avser livförsäkringsföretag bygger på de principer för gränsöverskridande verksamhet avseende försäkringsgivare inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som kommer till uttryck i tredje livförsäkringsdirektivet (se konsoliderad version, Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/83/EG). I enlighet härmed skall den klassificering som görs i hemlandet av en livförsäkring vara avgörande vid en gränsöverskridande verksamhet av en EES-försäkringsgivare (jfr bl.a. 1 kap. 5 § 1, 4 och 5, 6 §, 2 kap. 1 § 2 och 3 § 2 b 1998 års lag). Vidare gäller att en sådan försäkringsgivare som i sitt hemland har tillstånd att driva försäkringsrörelse får bedriva verksamhet  i Sverige.
 
Det utländska försäkringsbolaget, som i sitt hemland har tillstånd att driva försäkringsrörelse, tillhandahåller försäkringar som är klassade som fondförsäkringar enligt irländsk rätt. Försäkringskapitalet placeras i investeringsfonder och annat, motsvarande placeringsalternativen för individuella pensionssparkonton enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande. Till skillnad från vad som gäller för fondförsäkringar i svenska livförsäkringsföretag kan tillgångar även förvaltas i interna fonder i försäkringsbolaget (jfr 2 kap. 3 b § första stycket 3 försäkringsrörelselagen /1982:713/, FRL). Över tiden varierar försäkringens värde med kursutvecklingen på dessa tillgångar.
 
Enligt ansökan uppfyller den aktuella försäkringen de villkor för pensionsförsäkringar som anges i 58 kap. 6-16 §§ IL. Utbetalningen av försäkringen påbörjas tidigast när den försäkrade fyller 55 år. För att uppfylla kraven i 58 kap. 11 och 14 §§ IL, att utbetalningar under de fem första åren skall ske med samma eller stigande belopp, betalas ett mindre fast belopp per vald utbetalningstermin under denna tid.
 
Ansökan grundas på att försäkringsvillkoren i denna del i stället utformas så att utbetalning under de fem första åren sker med ett belopp som bestäms på försäkringstekniska grunder i enlighet med vad som gäller för svenska fondförsäkringar. Med hänsyn härtill och med åberopande av EG-rätten vill sökande ha besked om en försäkring med angivna utbetalningsvillkor kan omfattas av undantaget i 58 kap. 15 § IL trots att fråga inte är om sådana fondförsäkringar som avses i paragrafen.
 
Nämnden gör följande bedömning.
 
Enligt 58 kap. 15 § IL skall det vid bedömningen enligt 11 och 14 §§ av utbetalningarnas storlek under de fem första åren för fondförsäkringar enligt 2 kap. 3 b § första stycket 3 FRL bortses från sådana förändringar av beloppen som beror på fondandelarnas kursutveckling.
 
Av den senare bestämmelsen framgår att en förutsättning för att omfattas av punkten 3 är att försäkringen är anknuten till fonder vilka förvaltas av en särskild fondförvaltare (jfr prop. 1989/90:34 s.39 f .). Det innebär att en försäkring där försäkringsbolaget kan placera försäkringskapital i investeringsfonder som bolaget självt förvaltar inte är en sådan fondförsäkring som avses i 58 kap. 15 § IL.
 
EU:s gemensamma livförsäkringsmarknad bygger på principerna om en enda auktorisation och om hemlandstillsyn. Om det irländska försäkringsbolaget inte får tillhandahålla den aktuella försäkringen på samma villkor som gäller för en svensk fondförsäkring enligt 58 kap. 15 § IL kommer beskattningen av en sådan försäkring att bli hårdare än för fondförsäkringar vilka uppfyller villkoren för att vara en pensionsförsäkring och som tillhandahålls av svenska försäkringsföretag (jfr 3 § fjärde stycket 2 lagen /1997:323/ om statlig förmögenhetsskatt och 9 § tredje stycket 2 lagen /1990:661/ om avkastningsskatt på pensionsmedel). Det kan leda till att enskilda avhåller sig från att förvärva fondförsäkringar från försäkringsgivare i andra EG-stater och att sådana försäkringsgivare avhåller sig från att tillhandahålla tjänster på den svenska marknaden. Enligt EG-domstolens praxis innebär det i princip en inskränkning i friheten att tillhandahålla tjänster (jfr Regeringsrättens dom den 29 mars 2006 i mål nr 4796-05).
 
Någon grund att rättfärdiga denna skillnad föreligger inte (jfr Regeringsrättens avgörande i nämnda dom).
 
Den aktuella försäkringen skall därför vid tillämpningen av 58 kap. 11 och 14 §§ IL behandlas som en fondförsäkring enligt 15 § samma kapitel.
 
Kommentar:
Skatteverket har överklagat förhandsbeskedet.