Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från Regeringsrätten

Frekvensavgifter; beskattningsunderlag

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2007-06-28

Område: Mervärdesskatt

Dnr/målnr/löpnr:
3463-06
Belopp som ett företag uppbär avseende s.k. frekvensavgifter ska inräknas i beskattningsunderlaget för tillhandahållna sändningstjänster

Redovisningsperioder under tiden oktober 2005 till och med september 2008
 
Skatterättsnämnden ansåg i ett förhandsbesked den 27 april 2006 att det belopp som sökandebolaget uppbär från Y AB avseende s.k. frekvensavgifter ska räknas in i beskattningsunderlaget för de sändningstjänster som bolaget tillhandahåller Y AB. För de närmaste omständigheterna hänvisas till referatet. Länk till förhandsbeskedet.
 

Yrkanden m.m.

 
Bolaget yrkar att de belopp som uppbärs från Y AB avseende de s.k. frekvensavgifterna inte skall räknas in i beskattningsunderlaget för bolagets sändningstjänster. Bolaget anför bl.a. följande. Efter Skatterättsnämndens beslut har EG-domstolen meddelat dom i målet C-98/05, De Danske Bilimportörer. EG-domstolen fann att en bilförsäljare fick anses ha gjort ett utlägg för köparens räkning i den mening som avses i artikel11 A .3 c i sjätte mervärdesskattedirektivet när säljaren före leveransen av ett fordon betalat dansk registreringsavgift för detta och köparen sedan ersatt säljaren. Mot bakgrund av vad EG-domstolen således uttalat bör bolagets betalning av frekvensavgifter betraktas som utlägg för Y AB:s räkning. Bolagets tillstånd enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation att använda radiosändare är avhängigt av de sändningstillstånd Y AB innehar. Bolagets tillstånd skulle kunna innehas direkt av Y AB. Ansökan om tillstånd enligt lagen om elektronisk kommunikation görs således i Y AB:s intresse. Y AB kan inte anses ha erhållit något i utbyte från bolaget motsvarande vad som erlagt i form av frekvensavgifter. För det fall Regeringsrätten inte gör en annan bedömning än den Skatterättsnämnden gjort hemställer bolaget att frågan hänskjuts till EG-domstolen för förhandsavgörande.
 
Skatteverket yrkar att Regeringsrätten fastställer förhandsbeskedet och anför bl.a. följande. EG-domstolens avgörande i mål C-98/05 kan inte anses innebära att erläggandet av frekvensavgifter skall betraktas som utlägg för annans räkning. Detta får anses gälla även om också Y AB skulle ha kunnat inneha de tillstånd för vilka Post- och telestyrelsen tar ut frekvensavgifter. När bolaget är tillståndshavare är det bolaget som är betalningsskyldigt gentemot Post- och telestyrelsen. Det finns inte skäl att inhämta förhandsavgörande från EG-domstolen då det, mot bakgrund av EG‑domstolens praxis, inte råder någon oklarhet om hur de tillämpliga direktivbestämmelserna skall tolkas.
 
Skälen för Regeringsrättens avgörande

 
Regeringsrätten noterar att de EG-rättsliga reglerna numera finns i Rådets direktiv 2006/112/EG.

Regeringsrätten finner att den gemenskapsrättsliga reglering som aktualiseras i målet redan har tolkats av EG-domstolen och att det därför inte finns skäl att inhämta förhandsavgörande.

Regeringsrätten gör samma bedömning som Skatterättsnämnden.

Regeringsrättens avgörande

Regeringsrätten avslår yrkandet om att inhämta förhandsavgörande från EG‑domstolen.

Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked."