Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Frekvensavgifter; beskattningsunderlag

Beslutande instans: Skatterättsnämnden

Datum: 2006-04-27

Område: Mervärdesskatt

Dnr/målnr/löpnr:
-
Belopp som ett företag uppbär avseende s. k. frekvensavgifter ska inräknas i beskattningsunderlaget för tillhandahållna sändningstjänster

Redovisningsperioder under tiden oktober 2005 till och med september 2008
 
Sökanden (bolaget) kommer att ingå avtal med Y AB om att utsända Y AB:s program via kortvåg och mellanvåg. För att bolaget ska kunna göra dessa utsändningar krävs tillstånd från Post- och telestyrelsen, varvid bolaget bl. a. tilldelas en viss frekvens för utsändningen. En förutsättning för att bolagets ansökan om sådant tillstånd ska kunna prövas är att Y AB har tillstånd för sin verksamhet enligt Radio- och TV-lagen. För varje meddelat tillstånd från Post- och telestyrelsen ska bolaget erlägga en årlig frekvensavgift.

Det belopp som bolaget ska erhålla från Y AB som kompensation för de frekvensavgifter som bolaget är skyldig att erlägga till Post- och telestyrelsen, kommer att bokföras på ett avräkningskonto. Bolaget tar ut särskild ersättning från Y AB för administrationen av frekvensfrågorna.

I sin ansökan om förhandsbesked frågar bolaget om det belopp som man erhåller från Y AB för de frekvensavgifter som bolaget har att betala till Post- och telestyrelsen utgör ersättning för en skattepliktig tjänst och om mervärdesskatt därför ska utgå på beloppet.

"Skatterättsnämnden beslutar följande.
 
Förhandsbesked
 
Vad bolaget uppbär från Y AB avseende de s.k. frekvensavgifterna skall räknas in i beskattningsunderlaget för de sändningstjänster som bolaget tillhandahåller Y AB.
 
Motivering
 
Enligt 7 kap. 2 § första stycket mervärdesskattelagen (1994:200) jämfört med 3 § 1 samma kapitel beräknas beskattningsunderlaget, vid annan omsättning än uttag, med utgångspunkt i ersättningen. Med ersättning förstås enligt3 a§ första stycket allt det som säljaren har erhållit eller skall erhålla för varan eller tjänsten från köparen eller en tredje part.

Bolaget har tillstånd enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation att på vissa tilldelade frekvenser använda radiosändare här i landet. Tillståndet att använda radiosändare har lämnats för sådana sändningar som förutsätter att medgivande lämnats enligt annan lag, dvs. i föreliggande fall sändningar av ljudradioprogram för vilka Y AB har tillstånd enligt radio- och TV-lagen (1996:844).

Bolaget är, som innehavare av tillståndet att använda radiosändare, skyldigt att erlägga handläggningsavgift till tillståndsmyndigheten Post- och telestyrelsen (i ärendet benämnda frekvensavgifter). Bolaget har också som tillståndsinnehavare skyldighet att betala avgifter till tillsynsmyndigheten enligt lagen (2000:121) om radio- och teleterminalutrustning.

I avtalet mellan bolaget och Y AB om utsändning av Y AB:s program skall Y AB betala vissa ersättningar i form av grundavgifter och tilläggsavgifter. Enligt avtalet ingår inte de ovan nämnda frekvensavgifterna i ersättningen utan dessa erläggs särskilt av Y AB till bolaget efter fakturering och bolagets betalning av avgifterna till Post- och telestyrelsen har i avtalet behandlats närmast som ett utlägg för Y AB:s räkning. Fråga i ärendet är hur bolaget i mervärdesskattehänseende skall behandla ifrågavarande betalningar från Y AB.

Nämnden gör följande bedömning.

De särskilda handläggningsavgifterna, frekvensavgifterna, som är aktuella i ärendet och som Post- och telestyrelsen får ta ut, gäller bolaget som innehavare av tillstånd enligt lagen om elektronisk kommunikation och inte Y AB som innehavare av tillstånd enligt radio- och TV-lagen. Den omständigheten att sistnämnda tillstånd måste föreligga för att tillstånd att använda radiosändare skall kunna medges bolaget påverkar inte detta förhållande. Bolagets betalning till Post- och telestyrelsen utgör således inte något utlägg för Y AB utan är en utgift i bolagets verksamhet. I följd härav skall vad bolaget i förevarande hänseende uppbär från Y AB vid mervärdesbeskattningen behandlas på samma sätt som de andra ersättningarna som utgår enligt avtalet för tillhandahållandet av sändningstjänsterna och således räknas in i beskattningsunderlaget.

Den gjorda bedömningen får anses stå i överensstämmelse med det sjätte mervärdesskattedirektivet (77/388/EEG)."
 
Kommentar: Förhandsbeskedet, som har överklagats av sökanden, överensstämmer med Skatteverkets uppfattning.