Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från Regeringsrätten

Uttagsbeskattning

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2007-03-14

Område: Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
2968-05
Besparingsskog uttagsbeskattas vid överlåtelse av aktier till underpris till helägt dotterbolag
 
Taxeringsåren 2005-2007

Skatterättsnämndens förhandsbesked den 22 april 2005. Länk till förhandsbeskedet.

 
Den skattskyldige överklagade fråga 1 i förhandsbeskedet och yrkade att Regeringsrätten, med ändring av Skatterättsnämndens förhandsbesked, skulle besvara fråga 1 så att den planerade överlåtelsen till underpris inte föranleder att besparingsskogen uttagsbeskattas.
 
Regeringsrätten angav följande i sin dom.
 
"SKÄLEN FÖR REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
 
Regeringsrätten gör samma bedömning som Skatterättsnämnden.
 
REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
 
Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked avseende fråga 1."