Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Uttags- och utdelningsbeskattning

Beslutande instans: Skatterättsnämnden

Datum: 2005-04-22

Område: Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
-
Besparingsskog uttagsbeskattas vid överlåtelse av aktier till underpris till helägt dotterbolag, men någon utdelningsbeskattning sker inte av delägare

Inkomstskatt taxeringsåren 2005-2007

X Besparingsskog är en allmänningsskog enligt lagen (1952:167) om allmänningsskogar i Norrland och Dalarna. En sådan person är obegränsat skattskyldig enligt 6 kap. 6 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL.

Besparingsskogen innehar bl.a. aktier i två kraftverksbolag. Avsikterna är att ifrågavarande aktier ska överlåtas till ett dotterbolag för en ersättning under aktiernas marknadsvärde. De frågor som ställs i ansökan är om överlåtelserna medför att besparingsskogen ska uttagsbeskattas (fråga 1) och om delägaren A ska utdelningsbeskattas (fråga 2).

SRN beslutade följande.

”Fråga 1

I 23 kap. IL regleras under vilka förutsättningar uttagsbeskattning kan underlåtas när en tillgång som ingår i en näringsverksamhet överlåts till underpris. En besparingsskog kan inte hänföras till någon av de i 23 kap. 4 § IL uppräknade subjekten som omfattas av uttrycket företag i kapitlet. X Besparingsskog kan därför inte vara part i en underprisöverlåtelse (jfr 23 kap. 14 § IL). Med hänsyn härtill finner nämnden att det inte är möjligt att i anledning av aktieöverlåtelserna till dotterbolaget underlåta en uttagsbeskattning av besparingsskogen grundad på aktiernas marknadsvärden.

Fråga 2

Överlåtelserna av aktier till underpris från X Besparingsskog till dotterbolaget kan inte anses medföra att delägare i besparingsskogen skall beskattas som för utdelning.”

Kommentar:
Förhandsbeskedet överensstämmer med Skatteverkets uppfattning. Verket överklagar det inte.