Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från Regeringsrätten

Utdelnings- och uttagsbeskattning

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2007-11-06

Område: Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
189-07
Utdelningsbeskattning ska ske av ägaren till ett aktiebolag när bolaget utan ersättning överlåter tillgångar till en nybildad stiftelse (donation), och bolaget ska uttagsbeskattas i den utsträckning tillgångarna inte är kontanter eller näringsbetingade aktier
 
Taxeringsåren 2007-2009
 
Skatterättsnämndens förhandsbesked den 20 december 2006 har refererats. Länk till förhandsbeskedet.

Skatteverket yrkade att Regeringsrätten skulle fastställa förhandsbeskedet. A och AB X bestred bifall till Skatteverkets yrkande och yrkade för egen del att Regeringsrätten skulle förklara att det inte ska ske någon uttags- eller utdelningsbeskattning vid alternativ 1 samt att ärendet skulle återförvisas till Skatterättsnämnden vad avser alternativ 2 för prövning i sak.
 
Regeringsrätten anger följande.
 
"Skälen för regeringsrättens avgörande
 
Regeringsrätten gör samma bedömning som Skatterättsnämnden.

Enligt 23 § lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor får beslut om avvisande av ansökan inte överklagas. A:s och AB X:s yrkanden om återförvisning till Skatterättsnämnden skall därför avvisas.

 


Regeringsrättens avgörande


 
Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked.
 
Regeringsrätten avvisar motparternas yrkanden om återförvisning."