Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Förhandsbesked från Skatterättsnämnden

Utdelnings- och uttagsbeskattning

Beslutande instans: Skatterättsnämnden

Datum: 2006-12-20

Område: Inkomstskatt - Näring

Dnr/målnr/löpnr:
-
Utdelningsbeskattning ska ske av ägaren till ett aktiebolag när bolaget utan ersättning överlåter tillgångar till en nybildad stiftelse (donation), och bolaget ska uttagsbeskattas i den utsträckning tillgångarna inte är kontanter eller näringsbetingade aktier
 
Taxeringsåren 2007-2009
 
Den fysiska personen A äger AB X, som bedriver värdepappersrörelse. Avsikten är att bolaget ska överlåta tillgångar utan ersättning till en nybildad stiftelse som undantas från skattskyldighet enligt 7 kap. 3-6 §§ inkomstskattelagen, IL. Värdet av donationen beräknas uppgå till högst betydande belopp.
 
A och AB X ansökte om förhandsbesked avseende två olika tillvägagångssätt för att genomföra donationen. Enligt alternativ 1 överför bolaget tillgångar (kontanta medel och aktier som förvaltas vid sidan av värdepappersrörelsen, såväl näringsbetingade som inte näringsbetingade) direkt till stiftelsen.
 
I alternativ 2 emitterar bolaget först preferensaktier till A för en teckningskurs som understiger marknadsvärdet, vilka aktier A därefter lämnar i gåva till stiftelsen. Avslutningsvis drar bolaget in preferensaktierna till ett sammanlagt inlösenbelopp motsvarande det belopp som är avsett att doneras. Inlösenbeloppet kommer inte att överstiga aktiernas marknadsvärde. Betalningen till stiftelsen ska ske i form av antingen enbart näringsbetingade aktier eller sådana aktier tillsammans med aktier som inte är näringsbetingade och kontanter.
 
"FÖRHANDSBESKED
 
I fråga om alternativ 1 ska AB X uttagsbeskattas vid överlåtelse av inte näringsbetingade aktier till stiftelsen och A ska ta upp som utdelning ett belopp motsvarande värdet av samtliga överlåtna tillgångar."
 
I motiveringen anger SRN att den förutsätter att de aktier som ska tillfalla stiftelsen inte är att betrakta som lagertillgångar. Vidare anförs bl.a. följande.
 
"Uttagsbeskattning
 
Enligt praxis kan en överföring av kontanta medel inte i sig föranleda någon uttagsbeskattning (RÅ 2000 not. 86). Inte heller kommer en uttagsbeskattning i fråga vid en underprisöverlåtelse av näringsbetingade aktier.
 
Däremot medför överlåtelsen till stiftelsen av de aktier som inte är näringsbetingade uttagsbeskattning för bolaget eftersom en stiftelse enligt villkoren för underlåten uttagsbeskattning i 23 kap. 14 § andra stycket IL inte får vara förvärvare i en underprisöverlåtelse.
 
Överlåtelsen till stiftelsen föranleder alltså uttagsbeskattning av bolaget till den del den avser inte näringsbetingade aktier.
 
Utdelningsbeskattning
 
Skatteverket anser att utdelningsbeskattning inte skall ske med hänvisning till rättsfallet RÅ 1990 ref. 114, där ägarna till ett fåmansaktiebolag inte ansågs skattskyldiga för utdelning på grund av bolagets donation till en stiftelse.
 
Frågan är om rättsläget har förändrats genom det system för beskattning av underprisöverlåtelser som infördes år 1998, och som numera finns i 22 och 23 kap. IL, och den praxis som utbildats på området (RÅ 2004 ref. 1). Enligt Regeringsrätten skall en förmögenhetsöverföring som inte är affärsmässigt motiverad från ett aktiebolag till ett annat anses innebära ett sådant förfogande över det överförda värdet att det skall behandlas som utdelning till aktieägarna i det överlåtande bolaget. Överlåtelsen skall därför föranleda utdelningsbeskattning om det inte är fråga om en underprisöverlåtelse (jfr 23 kap. 11 § IL).
 
Härav får anses följa att en förmögenhetsöverföring som inte är affärsmässigt motiverad från ett aktiebolag till en stiftelse och som inte är en underprisöverlåtelse enligt 23 kap. IL skall leda till att ägarna i aktiebolaget utdelningsbeskattas. Det innebär i förevarande fall att bolagets överföring till stiftelsen utan ersättning av ifrågavarande aktier medför att A som ägare till bolaget ska utdelningsbeskattas. Någon anledning att inte behandla överföringen av kontanter på motsvarande sätt föreligger inte."
 
Ansökan avvisades till den del den avsåg alternativ 2, eftersom tillräckligt underlag för ett besvarande inte ansågs föreligga.
 
Kommentar:
Skatteverket har överklagat förhandsbeskedet och begärt att Regeringsrätten ska fastställa det.