Logotyp, till startsidan

Arkiv för Rättslig vägledning


Rättsfall från Regeringsrätten

Tillhandahållande av tjänst från kommunalförbund till kommun

Beslutande instans: Regeringsrätten

Datum: 2007-11-29

Område: Mervärdesskatt

Dnr/målnr/löpnr:
1600-07
Sökandens tillhandahållande ska anses utgöra en enda tjänst. Omsättningen av denna tjänst är skattepliktig och skattesatsen är 25 procent.
 
Redovisningsperioderna april 2006 — mars 2009
 
Skatterättsnämnden ansåg i förhandsbesked 2007-02-05 att sökandens tillhandahållande ska anses utgöra en enda tjänst. Omsättning av tjänsten är skattepliktig och mervärdesskatt ska tas ut med 25 procent av beskattningsunderlaget. För en beskrivning av omständigheterna i ärendet och Skatterättsnämndens motivering hänvisas till detta. Länk till förhandsbeskedet.
 
"YRKANDEN M.M.
 
Sökanden yrkar att Regeringsrätten besvarar fråga 2 med att den aktuella tjänsten omfattas av undantaget från skatteplikt i 3 kap. 11 § 6 mervärdesskattelagen (1994:200), ML. Sökanden anför bl.a. följande. Tjänsten får anses ingå i en kommunal kulturbildningsverksamhet. Kommunalförbund kan offentligrättsligt jämställas med kommuner. Även en EG-konform tolkning leder till att kommunalförbund bör jämställas med kommun i mervärdesskattehänseende.
 
Tjänsten kan i vart fall undantas från skatteplikt på den grunden att den är en kulturell tjänst som tillhandahålls av ett offentligrättsligt organ.
 
Skatteverket bestrider bifall till överklagandet.
 
SKÄLEN FÖR REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
 
Den av sökanden tillhandahållna tjänsten kan inte anses utgöra kulturbildningsverksamhet i ML:s mening. Någon annan grund för att undanta tjänsten från skatteplikt föreligger inte. Det saknas därför anledning att ändra svaret på fråga 2.
 
REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
 
Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked i den del det överklagats."